Tarkastele kysymyksiä siten, että ilmaiset oman käsityksesi tai näkökantasi esitettyihin seikkoihin. Erittele mahdollisuuksien mukaan näkemyksesi tai kokemuksesi päiväkodin ja perusopetuksen osalta erikseen. Toiveena on, että kuvailisit intersukupuolisuuden huomioimista mahdollisimman laaja-alaisesti. Sukupuolen moninaisuudella viitataan siihen, että sukupuoli on paljon monimuotoisempi asia kuin vanhakantainen kahtiajako naisen ja miehen välillä. Jokainen ihminen kokee ja ilmaisee sukupuolensa yksilöllisesti.

* 1. Tiedettiinkö päiväkodissa ja/tai peruskoulussa läheisesi intersukupuolisuudesta? Jos ei tiedetty, miksi?

* 2. Minkälaisia kokemuksia intersukupuolisella läheiselläsi on käytännön tilanteista päiväkodista ja/tai peruskoulusta (esim. leikkitilanteet, wc-käynnit, liikuntatunnit, välitunnit, juhlatilaisuudet)? Millä tavalla olisit toivonut edellä mainituissa tilanteissa hänen intersukupuolisuutensa huomioitavan?

* 3. Kohdattiinko intersukupuolinen läheisesi mielestäsi päiväkodissa ja/tai koulussa sukupuolensa perusteella arvostavasti, omana itsenään? Millä tavoin arvostava/epäarvostava kohtelu häntä kohtaan ilmeni? Millaisissa tilanteissa sait/olisit toivonut saavasi tukea ja ymmärrystä kasvatus- ja/tai opetushenkilökunnalta?

* 4. Millä termillä intersukupuolinen läheisesi toivoo itseään kutsuttavan (esimerkiksi tyttö, poika, mies, nainen, intersukupuolinen, joku muu?) Millä termillä häntä kutsuttiin päiväkodissa ja/tai peruskoulussa? Oliko hänellä mahdollisuus vaikuttaa asiaan?

* 5. Millaisissa tilanteissa intersukupuolinen läheisesi mielestäsi koki syrjintää tai kiusaamista päiväkodissa ja/tai koulussa sukupuolensa tai sukupuoliominaisuuksiensa vuoksi? Kuinka kasvatus- ja/tai opetushenkilökunta reagoi tilanteisiin? Kuinka olisit toivonut heidän reagoivan?

* 6. Millä tavalla sukupuolen monimuotoisuutta tai sukupuoli-identiteettiä käsiteltiin yleisesti päiväkodissa ja/tai peruskoulussa? Millä tavoin toivoisit yllä mainittuja teemoja käsiteltävän lasten kanssa päiväkodissa ja/tai peruskoulussa?

* 7. Millä tavoin sukupuolen moninaisuus huomioitiin päiväkodin ja/tai koulun kasvatus- ja opetusmateriaaleissa (esimerkiksi päiväkodissa luettu kirjallisuus, koulun oppikirjat)? Kykenikö intersukupuolinen läheisesi samaistumaan materiaaleihin?

* 8. Millä muulla tavoin intersukupuoliset lapset tulisi mielestäsi huomioida päiväkodissa ja/tai koulussa?

* 9. Millainen on läheisesi intersukupuolisuuteen liittyen positiivisin kokemuksesi päiväkodista ja/tai koulusta? (Eli mikä on jäänyt sinulle itsellesi mieleen positiivisena seikkana?)

* 10. Minä vuosina läheisesi on/on ollut päiväkodissa? Entä peruskoulussa?  Oheen voit lisäksi liittää yhteystietosi, mikäli olet halukas osallistumaan aiheeseen liittyvään yksilöhaastatteluun, joka käsitellään anonyymisti.

T