CitiCAP-Allokaatiokyselyaineiston rekisteri- ja tietosuojaseloste

Vastataksesi kyselyyn, hyväksy ensin alla oleva seloste.

Tämä on Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.9.2018. Viimeisin muutos 1.10.2018.

1 Rekisterinpitäjä

 [1] Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (LUT)

Saimaankatu 11, 15140 Lahti

Ass. Prof. Ville Uusitalo, ville.uusitalo@lut.fi, +358405864486

[2] Lahden kaupunki

Askonkatu 2, 15100 Lahti

Projektipäällikkö Anna Huttunen, anna.huttunen@lahti.fi, +35844 4826176

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 [1] Anne Himanka, tietosuoja@lut.fi, 0294462111

[2] Tiina Häyrinen, tietosuoja@lahti.fi, 040 1834334

3. Rekisterin nimi

[1] Allokaatioäänestysaineisto

[2] Vastaajien yhteystiedot jatkotutkimusta varten

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön aktiivinen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tutkimuskäyttö sekä yhteydenpito käyttäjiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 [1] Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: äänestysvastaukset sekä käyttäjien taustatiedot, jotka eivät sisällä henkilöllisyystietoja. Tiedoista ei voi päätellä käyttäjän henkilöllisyyttä. Tietoja käytetään tutkimustarkoituksiin CitiCAP-hankkeessa. Tietoja ei voi käyttää muussa kuin CitiCAP-hankkeeseen tai sen yhteistyö-tai jatkohankkeisiin liittyvässä tutkimuksessa. Tiedot säilytetään projektin ajan ja arkistoidaan vähintään viisi (5) vuotta projektin päättymisen jälkeen, 31.12.2025 asti. Henkilöllisyystietoja ei käytetä tutkimustarkoituksiin eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille.

[2] Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat käyttäjän yhteystiedot, mikä sisältää sähköpostin. Rekisterinpitäjä kerää tiedot käyttäjiltä suostumukseen perustuen ja tietojen käyttötarkoitus on käyttäjien mahdollinen osallistuminen jatkotutkimuksiin.  Henkilötietoja ei luovuteta projektin ulkopuolisille tahoille ja tietoja säilytetään projektin ajan 31.12.2020 saakka ja arkistoidaan viideksi (5) vuodeksi 31.12.2025 asti.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, paitsi seuraavissa tapauksissa: [1] rekisterinpitäjä voi luovuttaa allokaatioäänestysaineistoa [2] rekisterinpitäjälle ja [2] rekisterinpitäjä voi luovuttaa allokaatioäänestysaineistoa [1] rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjät eivät luovuta henkilöllisyystietoja muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa käyttäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tarkempi kuvaus datan keruusta ja käytöstä

i. Allokaatioäänestysaineisto kerätään internet-pohjaista SurveyMonkey®-kyselytutkimustyökalua hyödyntäen. Tämän lisäksi aineistoa voidaan kerätä paperilomakkeella edellisen käytön estyessä.

ii. Allokaatioäänestysaineistoa käytetään CitiCAP-hankkeen päästöoikeuksien jakamisen määrittämiseen. Dataa ei käytetä yksilöimään yksittäisiä vastaajia heidän äänestysvastauksiinsa.

iii. LUT:n CitiCAP-tutkimusryhmä kerää vastaajien taustatietoja sukupuolen, ikäluokan, ammatin, asuinalueen ja pääasiallisen liikkumismuotojen osalta. Tietoja ei käytetä vastaajien yksilöimiseen, eikä taustatiedoista voi päätellä vastaajan henkilöllisyyttä. Tätä aineistoa käytetään vain kokonaisena ryhmänä, ei yksilöidysti.  Taustatiedot kerätään ryhmätason tilastollista tarkastelua varten, ja niitä voidaan yhdistää äänestyspreferensseihin tilastollisessa tarkastelussa.

iv. LUT:n keräämä data säilytetään digitaalisessa muodossa yliopiston verkkolevyllä. Paperilomakkeita säilytetään arkistossa LUT:n Lahden tiloissa.

v. Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteystietonsa sähköpostin muodossa jatkotutkimuksiin osallistumista varten. Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyvastauksiin ja niitä säilytetään erillisessä rekisterissä erillään muusta kyselyaineistosta.

vi. Yhteystietoja käytetään ainoastaan jatkotutkimuksiin osallistumisesta tiedottamiseen, eikä niitä liitetä muihin kyselyvastauksiin. Yhteystiedot saavat käyttöönsä Lahden kaupunki ja LUT.

Question Title

* 1. Hyväksytkö rekisteri- ja tietosuojaselosteessa esitetyt ehdot?

T