Screen Reader Mode Icon
Kysely visuaalisen alan taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoille koskien teosten hankintaa museoiden ja muiden vastaavien kulttuuriperintölaitosten kokoelmiin.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kuvataiteen toimialan sopimuskäytäntöä teoshankinnoissa. Kuinka usein teosten hankinnan yhteydessä taiteilijan edellytetään luovuttavan myös teoksen tekijänoikeudet, kuinka laajasti oikeuksia luovutetaan ja saavatko taiteilijat oikeuksien luovuttamisesta asianmukaisen tekijänoikeuskorvauksen?

Kysely on avoinna 5.8. saakka.

Vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Voit vastata kyselyyn nimettömästi, mutta tarvittaessa voit antaa myös yhteystietosi, jos haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä.

//

En undersökning riktad till bildkonstnärer och professionella inom visuell konst samt avlidna konstnärers efterträdande rättsinnehavare om förvärv av konstverk till samlingar på museer och andra liknande kulturarvsinstitutioner.

Syftet med enkäten är att undersöka konstbranschens avtalspraxis vid köp av konstverk. Hur ofta förutsätter inköpsavtal att konstnären samtidigt överlåter verkets upphovsrätt, hur omfattande rättigheter är det som överlåtes och får konstnärer en skälig upphovsrättsersättning för överlämningen av rättigheter?

Enkäten är öppen till 5.8.2024.

Det är elva frågor, som tar ca 5 minuter att svara på. Du kan svara på enkäten anonymt, men du också ange din kontaktinformation om du vill att vi ska kontakta dig.

//

Survey for visual artists and the rights holders regarding the acquisition of works into collections of museums and other similar cultural heritage institutes.

The purpose of the survey is to gather information and evidence on the contractual practices in the visual arts sector concerning the acquisition of works. How often are artists expected to transfer their copyright when their works are acquired, to what extent are the rights transferred, and do artists receive appropriate copyright compensation for the transfer of rights?

The survey is open until August 5th.

It takes about 5 minutes to complete. You can respond anonymously, but you may also provide your contact information if you would like us to get in touch with you.

Question Title

* 1. Taustakysymys taiteilijoille: Kuulutko Kuvastoon? Är du Kuvastos konstnärskund? Background question for artists: Are you a member of Kuvasto?

Kuvaston edustamat taiteilijat ovat mukana taiteilijaluettelossa. Konstnärskunder finns listade på Kuvastos webbsajt. Artists represented by Kuvasto are included in the artist directory.

Question Title

* 2. Taustakysymys oikeudenhaltijoille: Edustaako Kuvasto edesmennyttä taiteilijaa, jonka oikeudenhaltija olet? Representerar Kuvasto en avliden konstnär, vars rättsinnehavare du är? Background question for rights holders: Does Kuvasto represent the deceased artist whose rights you hold?

Kuvaston edustamat taiteilijat ovat mukana taiteilijaluettelossa. De konstnärer som Kuvasto representerar finns listade på webbsajten. Artists represented by Kuvasto are included in the artist directory.

Question Title

* 3. Oletko tehnyt sopimuksen teoksen myymisestä tai lahjoittamisesta kokoelmaan viimeisten 12 kuukauden aikana? Har du avtalat om att sälja eller donera ett konstverk till en konstsamling under de senaste 12 månaderna? Have you made an agreement to sell or donate a work to a collection in the past 12 months?

Question Title

* 4. Edustaako kokoelmiin hankittu teoksesi / Representerar det/de till samlingen anförskaffade verket/verken / Does the work acquired for collections represent

Question Title

* 5. Käytittekö kokoelmahankinnan yhteydessä jotain seuraavista? Använde ni något av följande vid konstsamlingsinköpet? Did you use any of the following in the collection acquisition agreement?

Question Title

* 6. Jos käytitte kokoelman omistajan laatimaa sopimusta, oliko sopimustekstiä mahdollista muokata? Om ni använde samlingsägarens avtal, var det möjligt att göra ändringar på avtalstexten? If you used a contract drafted by the collection owner, was it possible to modify the contract text?

Question Title

* 7. Jos vastasit "kyllä" edelliseen kysymykseen, millaisia muutoksia teit sopimukseen? Om du svarade jakande på föregående fråga, vilka ändringar i avtalet gjorde du? If you answered "yes" to the previous question, what kind of changes did you make to the contract?

Question Title

* 8. Sovittiinko sopimuksessa teoksen tekijänoikeuksien luovuttamisesta kokoelman omistajalle? Överläts konstverkets upphovsrätter till samlingsägaren (köparen) i avtalet? Did the contract stipulate the transfer of the copyright of the artwork to the collection owner?

Tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla teoksen myynnin tai lahjoituksen jälkeen. Ainoastaan taiteilijan näyttämisoikeus raukeaa myynnin yhteydessä tai kun taiteilija luopuu teoksesta pysyvästi. Näyttämisoikeuden rauettua taiteilija ei voi saada enää näyttelykorvausta. Teoksen omistaja saa asettaa kokoelmateoksen vapaasti julkisesti näytteille ja teoksen kuvaa saa lain mukaan käyttää vapaasti näyttelyn tiedotukseen ja markkinointiin ennen näyttelyä ja sen aikana.
Upphovsrätten kvarstår hos konstnären efter försäljning eller donation av verket. Endast rätten att visa konstverket förfaller i samband med försäljning eller när konstnären beständigt lämnar över verket. Då visningsrätten förfallit kan konstnären inte längre få utställningsersättning. Verkets ägare får fritt ställa ut verket, och bilder av verket kan fritt användas för utställningsinformation och marknadsföring före och under utställningen.
The copyright remains with the artist after the sale or donation of the artwork. Only the artist's exhibition right expires upon sale or when the artist permanently relinquishes the work. After the expiration of the exhibition right, the artist cannot receive exhibition remuneration. The owner of the artwork is free to publicly display the collection work, and the image of the artwork can be used freely for exhibition promotion and marketing purposes before and during the exhibition, as permitted by law.

Question Title

* 9. Sovitko sopimuksessa erillisestä korvauksesta, jos sopimukseen sisältyi tekijänoikeuksien luovuttaminen kokoelman omistajalle? Kom du överens om en separat ersättning, ifall avtalet innefattade överlåtelse av upphovsrätter till ägaren av samlingen? Did you agree on separate remuneration in the contract if it included the transfer of copyright to the collection owner?

Question Title

* 10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "En", miksi erillisestä korvauksesta ei sovittu? Om du svarade "Nej" på föregående fråga, varför kom ni inte överens om en separat ersättning? If you answered "No" to the previous question, why wasn't separate remuneration agreed upon?

Question Title

* 11. Muita kommentteja tai huomioita sopimusprosessista? Andra kommentarer eller observationer om avtalsprocessen? Any other comments or observations about the contract process?

Question Title

* 12. Voit jättää yhteystietosi (puh. / s-posti), jos haluat meidän olevan sinuun yhteydessä. Du kan lämna dina kontaktuppgifter (tfn, epost) ifall du vill att vi kontaktar dig angående enkäten. You can leave your contact information (phone/email) if you would like us to get in touch with you.

0 / 12 vastattu
 

T