Vastausohjeet, kyselyn tausta ja tietosuoja

Vastausohjeet
 
Selvitä organisaatiosi kokonaisarkkitehtuuritoiminnon kypsyys vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Valitse kussakin kysymyksessä organisaatiosi tilaa parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Huomioi vastatessasi seuraavat:
- Valitse vaihtoehto 4 vain silloin, kun myös vaihtoehto 3 kuvaa organisaatiosi tilannetta
- Valitse vaihtoehto 5 vain silloin, kun myös vaihtoehdot 3 ja 4 kuvaavat organisaatiosi tilannetta

Kyselyn täyttämisen jälkeen saat yhteenvedon kyselyn tuloksista. Tuloksista saat selville, missä organisaatiosi on hyvä ja missä taas on vielä kehittämisen varaa.

Mitä tämä kysely mittaa ja mihin se perustuu?

Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasomalli mittaa sitä, kuinka järjestelmällistä organisaation kokonaisarkkitehtuuritoiminta on. Järjestelmällinen kokonaisarkkitehtuuritoiminta on toistettavaa, dokumentoitua, johdettua, mitattua ja sitä kehitetään.

Kukin kysymys mittaa tiettyä kokoaisarkkittehtuuritoimintaan liittyvää osa-aluetta, joka on kriittinen kokonaisarkkitehtuurin kokonaiskypsyyden kannalta.

Kypsyystasomalli perustuu olemassaoleviin kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasomalleihin (esim. JHKA 2.0 Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli ja gemEA), kokonaisarkkitehtuuritutkimukseen ja käytännön kokemuksiin kokonaisarkkitehtuurityöstä.

Kyselyn tietosuoja

- Kyselyn vastaukset tallennetaan Coala Oy:n käyttöön
- Kyselyssä annettua sähköpostiosoitetta ei käytetä myynti- tai markkinointitarkoituksiin, ellet ole sitä erikseen sallinut
- Kyselyn vastauksista voidaan koostaa julkinen raportti. Kyselyn tuloksia julkaistaessa vastaukset ovat aina yhdistetyssä muodossa, eikä niitä voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan tai organisaatioon. Voit halutessasi kieltää vastaustesi käyttämisen yhteenvedossa. 

Question Title

* 1. Missä määrin organisaatiossasi on tuotettu arkkitehtuurikuvauksia tai muita kokonaisarkkitehtuurin lopputuotoksia?

Question Title

* 2. Missä määrin kokonaisarkkitehtuuri on otettu huomioon kehitysprojekteissa ja -hankkeissa?

Question Title

* 3. Missä määrin johto ja muut arkkitehtuurin sidosryhmät ovat sitoutuneet kokonaisarkkitehtuurityöhön ja hyödyntävät kokonaisarkkitehtuuria työssään?

Question Title

* 4. Missä määrin organisaatiossa käytetään tarkoitukseen soveltuvaa arkkitehtuuriviitekehystä (esim. JHS 179, TOGAF) ja notaatioita (esim. ArchiMate, UML, BPMN)?

Question Title

* 5. Missä määrin organisaatiossa käytetään työhön soveltuvia työvälineitä? Missä määrin työvälineen käyttö on ohjeistettu, vakiintunut ja sitä seurataan ja kehitetään?

Question Title

* 6. Onko kokonaisarkkitehtuurityön resursointi oikeassa suhteessa työn määrään?

Question Title

* 7. Millä tasolla arkkitehtuuriosaaminen organisaatiossa on ja kehitetäänkö sitä tarpeiden mukaan?

Question Title

* 8. Missä määrin kokonaisarkkitehtuurilla on määritelty suhde muuhun kehittämiseen (esim. salkunhallinta ja ICT-kehittäminen)?

Question Title

* 9. Miten arkkitehtuurin hallinnan (esim. arkkitehtuurin siivous ja projektien päättämiseen liittyvät toimenpiteet) käytännöt on organisaatiossa määritelty ja otettu käyttöön?

Question Title

* 10. Missä määrin organisaatiossa tehtävä arkkitehtuurityö linkittyy muuhun arkkitehtuurityöhön organisaatiossa ja sen ulkopuolella?

Question Title

* 11. Minkä kokoisessa organisaatiossa työskentelet?

Question Title

* 12. Mikä on organisaatiosi toimiala? (Luokituksen lähde Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008.)

Question Title

* 13. Yhteystiedot

Question Title

* 14. Koetko organisaatiosi tarvitsevan lisätukea kokonaisarkkitehtuuritoiminnon kypsyystason nostamiseksi?

Question Title

* 15. Uutiskirjeen tilaus

Question Title

* 16. Antamieni tietojen käsittely

T