FN antog konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning redan för tio år sedan. Avtalet blev en bindande del av Finlands lagstiftning i juni år 2016. Den finska staten ger en första rapport till FN i juni år 2018 gällande de åtgärder som vidtagits för att uppfylla sina skyldigheter enligt funktionshinderkonvention.

De nationella funktionshinderorganisationerna gör upp en parallell rapport, där effekten av FN:s funktionshinderkonvention på livet för personer med funktionsnedsättning utvärderas ur deras eget perspektiv. Enkäten omfattar funktionshinderkonventionens ämnesområden.

För den parallella rapporten behöver vi information och erfarenheter direkt från personer med funktionsnedsättning från och med år 2016. Tänk på svaren utifrån din egen funktionsnedsättning och ditt funktionshinder när du svarar. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Det går alltså bra att även skriva om mycket privata erfarenheter. Skriv koncist, eftersom svarsutrymmet är begränsat av tekniska skäl. I slutet av enkäten finns ett öppet utrymme där du kan komplettera eller lägga till egna erfarenheter. 

Vi hoppas att så många människor som möjligt med funktionsnedsättning  svarar på enkäten. Svarstiden är till 30.5.2018.
 
Tveka inte att be om hjälp om det behövs för att fylla i enkäten. Enkäten kan också skrivas ut från www.kynnys.fi och skickas ifylld till Kynnys ry, Broholmsgatan 4, 5. vån. 00530 Helsingfors
 
Dina svar är viktiga och de kommer att bidra till att göra den parallella rapporten mer effektiv

Enkäten har genomförts av Handikappforum rf i samarbete med Människorättscentret.

Vi tackar för din hjälp med genomförandet av detta projekt som organiserats för att försvara rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Vi uppskattar dina svar!
 
På uppdrag av Handikappforum rf


Sari Laiho                                               Pirkko Mahlamäki

Styrelseordförande                                Generalsekreterare

 
3% of survey complete.

T