Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Mitä psykografinen segmentointi tarkoittaa?

Psykografinen segmentointi on tutkimustapa, jossa kuluttajia tutkitaan ja heidät jaetaan ryhmiin psykologisten ominaisuuksien, kuten persoonallisuuden, elämäntyylin, sosiaalisen statuksen, toiminnan, kiinnostuksen kohteiden, mielipiteiden ja asenteiden perusteella.

Psykografisessa segmentoinnissa korostetaan luonteenpiirteitä, kuten persoonallisuutta ja arvoja, kun taas demografisessa segmentoinnissa keskitytään tiettyyn piirteeseen (esimerkiksi sukupuoli, ikä, tulotaso jne.) potentiaalisten yleisöjen luokittelemiseksi. 

Markkinatutkijat käyttävät psykografisia ominaisuuksia apuna kehittäessään ja asemoidessaan tuotteitaan ja markkinointiviestintäänsä eri ikäryhmille.

Markkinoijat käyttävät sekä demografisia että psykografisia tietoja markkinatutkimuksessaan markkinointistrategian luomista varten. Näiden tietojen avulla ostajapersooniin lisätään yksityiskohtaisempaa ulottuvuutta, joka ohjaa brändin asemointia, tuotekehitystä ja markkinointiviestintää.

Psykografisen markkinoinnin ansiosta voit sitouttaa useita kohdeyleisöjä tavoilla, jotka vaikuttavat eniten kuhunkin kohdeyleisöön. Tämä lähestymistapa säästää aikaa ja rahaa verrattuna tapoihin, jotka voivat epäonnistua, ja helpottaa samaistumista ryhmiin, joista olet kiinnostunut.

Voit käyttää psykografiaa markkinointisegmentointiin, jotta ymmärrät seuraavia asioita:

  • miten kuluttajat todella näkevät tuotteesi ja palvelusi
  • mitä kuluttajat todella haluavat – ja miksi
  • nykyisten tuotteidesi ja palveluidesi puutteet ja kipukohdat
  • mahdollisuudet tulevaa sitoutumista varten 
  • miten voit kommunikoida paremmin kohdeyleisösi kanssa.
in-article-cta

Havaintoja ihmisistä, joita palvelet, ja keinoista tavoittaa heidät.

Yksi psykografisen segmentoinnin tyyppi koskee ostajapersoonia. Ostajapersoona on potentiaalisen asiakkaan kuviteltu profiili, johon saattaa sisältyä työnimike tai rooli työelämässä, henkilökohtaiset mieltymykset, haasteet tai elämäntapaa koskevat seikat. 

Ostajapersoona edustaa käytöksen syitä. Ostajapersoonat ovat ensimmäinen vaihe, jonka avulla pyritään ymmärtämään mahdollisen asiakkaan taival eli toimenpiteet, joihin he ryhtyvät ennen tuotteesi ostamista sekä ostoksen tekemisen aikana ja jälkeen.

Voit käyttää psykografista tutkimusta erilaisten markkinointistrategioiden, palveluiden, kokemusten ja jopa kullekin segmentille suunnattujen tuotteiden kehittämisessä. 

On esimerkiksi tavallista tarjota samaa tuotetta tai palvelua vähemmin ominaisuuksin hintatietoisille asiakkaille. Asiakkaat, jotka eivät välitä hinnasta mutta haluavat enemmän ominaisuuksia, voivat ostaa korkeammalla hinnalla saman tuotteen, jossa on enemmän ominaisuuksia.

Saatat huomata, että jotkut asiakkaasi arvostavat mukavuutta, kun taas asiakastuki on tärkeää toisten mielestä. Jos jaat heidät segmentteihin, voit mukauttaa markkinointia ja palveluitasi heidän tarpeitaan vastaaviksi.

Kyselytutkimukset ovat kustannustehokas ja kätevä tapa kerätä psykografisia tietoja kohdeyleisöstä. Ihanteellisen asiakkaan persoonallisuuden, elämäntavan, sosiaalisen statuksen, toiminnan, kiinnostuksen kohteiden mielipiteiden ja asenteiden selvittämiseksi käytetään erilaisia kysymyksiä.

Avoimet kysymykset hyödyntävät kvalitatiivista lähestymistapaa. ”Mikä on suurin haaste, jonka aiheuttaja on...?” syventää vastaajien ongelmien ymmärtämistä.

Likert-asteikon kysymykset osoittavat, missä määrin he ovat samaa tai eri mieltä eri väittämistä. Kun vastaajat valitsevat ”vahvasti samaa mieltä” tai ”vahvasti eri mieltä”, he kertovat, miten tärkeänä he pitävät kutakin asiaa.

Semanttisen differentiaaliasteikon kysymyksissä vastaajia pyydetään arvioimaan tuote, brändi, yritys tai muu attribuutti, jotta saat käsityksen heidän asenteistaan.

Tehokas markkinatutkimus onnistuu, kun ymmärrät psykografisten segmentointimuuttujien viisi tyyppiä.

Persoonallisuus. Ihmiset tekevät jatkuvasti persoonallisuuteensa perustuvia ostopäätöksiä. Persoonallisuuteen kuuluu laaja joukko ominaisuuksia, kuten avoimuus ja tunnollisuus sekä ulospäin tai sisäänpäin suuntautuneisuus.

Asenteet. Kulttuuritaustat, perheen alkuperä ja muut tekijät vaikuttavat ostajien asenteisiin.

Elämäntapa. Markkinoijat hakevat palautetta ymmärtääkseen paremmin ihmisten elämänsä aikana kohtaamat haasteet. Urheilijoilla, liike-elämän ammattilaisilla, opiskelijoilla, rallikuskeilla ja lapsiaan futisharjoituksiin kuskaavilla äideillä on omat elämäntapansa, joihin liittyvät omanlaisensa ratkaistavat haasteet.

Sosiaalinen status.  Henkilön sosiaalinen status, joka on usein kytköksissä hänen tulotasoonsa, vaikuttaa siihen, ostavatko he perustarvikkeita, luksustuotteita vai jotain siltä väliltä. Kun ymmärrät asiakkaidesi sosiaalisen statuksen, osaat tehdä hintoja, viestintää, jakelukanavia ja markkinoinnin eri osa-alueita koskevia päätöksiä.

Toiminta, kiinnostuksen kohteet ja mielipiteet. Mitä asiakkaat haluavat tehdä vapaa-aikanaan? Ovatko he poliittisesti suuntautuneita, elokuvien ahmijoita vai yökyöpeleitä. Heidän toimintansa, kiinnostuksensa kohteet ja mielipiteensä vaikuttavat siihen, miten asemoit tuotteesi ja kiinnität heidän huomionsa.

Yhteen tuotuina nämä muuttujat saavat aikaan ainutlaatuisia psykografisia segmenttejä, jotka muodostavat tietynlaisia kohdeyleisöjä. Tutustumme kaikkiin näihin ominaisuuksiin tarkemmin seuraavissa osioissa.

in-article-cta

Kohdeyleisön psykografisen profiilin luominen onnistuu SurveyMonkeyn Audience-paneelin avulla.

Persoonallisuutta voidaan kuvata monin tavoin, mutta eräs helpoimmin muistettavista ja useimmin käytetyistä on OCEAN.

OCEAN kuvailee persoonallisuuden viittä osa-aluetta. Kutakin ominaisuutta kuvaillaan asteikolla, jonka vaihteluväli on korkeasta matalaan. Psykografisen segmentoinnin markkinointitoimissa näitä osa-alueita tutkitaan, jotta saadaan käsitys niiden vaikutuksesta ostajan käyttäytymiseen.

Avoimuus. Uusille ideoille avoimet ihmiset pitävät asioiden tutkimisesta ja luovuudesta. Vähemmän avoimet ihmiset vastustavat muutosta tai uusia ideoita ja heillä on vähemmän vilkas mielikuvitus.

Tunnollisuus. Tämä tunnetaan myös tietoisena läsnäolona eli mindfulnessina, ja tällä asteikolla korkealle sijoittuvat ihmiset haluavat suunnitella etukäteen ja ottavat muut ihmiset huomioon. Vähemmän tunnolliset ihmiset eivät pidä jäsennellystä rakenteesta tai aikatauluista ja he myös ottavat harvemmin muut ihmiset huomioon.

Ulospäin suuntautuneisuus. Ulospäin suuntautuneet ihmiset ovat seurallisia, haluavat olla huomion keskipisteenä ja nauttivat vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Sisäänpäin suuntautuneet puolestaan pitävät yksinolosta, puhuvat vähemmän ja pysyttelevät taustalla.

Suostuvaisuus. Yhteistyö ja ystävällisyys ovat erittäin suostuvaisten ihmisten tunnusmerkkejä. Ihmiset, jotka ovat epäluuloisia tai joita muut ihmiset eivät juuri kiinnosta, eivät ole kovin suostuvaisia. 

Neuroottisuus / henkinen tasapaino. Tämä piirre kuvaa sitä, miten tasapainoisia ihmiset ovat henkisesti. Erittäin neuroottiset ihmiset voivat olla ailahtelevia, levottomia tai ärtyisiä. Asteikon toisessa päässä ovat ihmiset, jotka ovat tasapainoisempia, rentoutuneita ja vähemmän stressaantuneita.

Markkinoijat käyttävät kyselytutkimuksia, viiden tekijän OCEAN-persoonallisuustestiä ja muita keinoja kohdeyleisön luonteenpiirteiden ymmärtämiseen. 

Yritykset hyödyntävät kuluttajien luonteenpiirteitä suunnitellessaan tuoteviestintää kohdeyleisölleen.

Vaikka kahdella ihmisellä olisi sama persoonallisuus, heillä on tavallisesti erilainen asenne elämään. Kuluttajat käyttäytyvät eri tavoin asenteidensa mukaan. Asenteisiin kuuluvat eri osa-alueet, kuten optimismi tai pessimismi, tai ne voivat olla sidottuja ihmisten uskomuksiin tai arvoihin. 

Jos haluat arvioida asenteita, voit lisätä kysymyksiä kuluttajien uskomuksista ja asenteista tai käyttää Likert-asteikon kysymyksiä pyytääksesi ihmisiä arvioimaan ominaisuuksia luokitteluasteikolla, jonka vaihtoehdot ovat välillä ”ei lainkaan tärkeää” ja ”erittäin tärkeää”.  

Monitahoisemmasta tutkimuksesta selviää syvempiä tiedostamattomia motivaatioita. Kuitenkin jopa yksittäinen kohdeyleisösi parissa tehty kyselytutkimus tuottaa hyödyllisiä havaintoja, jotka voidaan toteuttaa nopeasti.

Tiedätkö, mihin kukin yleisösi samaistuu parhaiten? Kokeile SurveyMonkeyn Audience-paneelia saadaksesi yksityiskohtaisia havaintoja.

Elämäntapa voi tarkoittaa ammatteja, harrastuksia tai elämäntyyliä. Esimerkiksi vapaaehtoistyön tekeminen, kerrostaloasunnossa asuminen, toimistossa työskentely ja matkustelu kuvastavat sitä, mitä kuluttajat tekevät nauttiakseen elämästään.

Myös tottumukset ovat osa ihmisten elämäntapaa. Se, mitä he tekevät päivittäin tietyllä kellonlyönnillä heräämisestä aamukahvin keittoon, ovat tottumuksia, jotka ohjaavat ihmisten elämää. Näitä tottumuksia hyödyntämällä voidaan markkinoida vaatteita aamu-urheilijoille tai pikaruokavaihtoehtoja kiireisille äideille, jotka haluavat ostaa aamukahvin matkalla töihin. 

Kanta-asiakasklubit, jotka tarjoavat palkintoja toistuvista ostoksista, ovat loistava tapa tukea niin asiakasta kuin brändiä hyödyttävää tottumusta.