Tehokkaiden raporttien laatiminen kuuden peruskaavion avulla

Tutkimustulosten viestiminen kollegoille, johtajille ja asiakkaille ammattimaisella ja ymmärrettävällä tavalla on oleellinen taito tutkijoille.

Monet hyödylliset tutkimukset jäävät huomiotta, koska niiden tulokset on raportoitu epäselvästi. Raportissa kaavioiden on helppoa ilmaista tutkimustuloksia selkeästi ja tiivistetysti.

Haasteellisinta kaavioiden käyttämisessä on oikeanlaisen kaavion valinta. Monikaan ei ymmärrä erilaisten kyselytutkimuskaavioiden heikkouksia ja vahvuuksia. Sen vuoksi kaavioiden valinnassa saatetaan käyttää perusteena niiden ulkonäköä, tai raportti täytetään vanhasta tottumuksesta ympyrä- ja pylväsdiagrammeilla. Tutkijoiden on tärkeää käyttää tehokkainta kaaviotyyppiä tulosten esittämiseen. Tässä artikkelissa tutustutaan kuuteen peruskaaviotyyppiin ja siihen, kuinka voit käyttää niitä raporteissasi.

Vertical bar chart

Pystysuuntaiset pylväskaaviot soveltuvat 2–7 ryhmän keskiarvojen tai prosenttimäärien vertailemiseen. Kuvan mukaisesti pylväiden välissä on tyhjää tilaa. Tästä syystä x-akselin pitää perustua luokituksiin, jotka sulkevat toisensa pois (esimerkiksi monivalintakysymykset tai kysymykset, joihin vastataan valintaruuduilla). Jatkuvaan asteikkoon perustuville luokituksille sopii paremmin histogrammi, johon tutustumme myöhemmin. Tässä kaaviossa vastaajat voivat valita vain yhden erillisen vaihtoehdon (päivittäin, viikoittain jne.) minkä vuoksi sen vertaaminen onnellisuuteen sopii täydellisesti pystysuuntaiseen pylväskaavioon.

Horizontal bar chart

Vaakasuuntaista pylväskaaviota käytetään verrattaessa vähintään kahdeksan eri ryhmän keskiarvoja tai prosenttimääriä. Pystysuuntaisen pylväskaavion tavoin myös vaakasuuntaista pylväskaaviota tulisi käyttää vain verrattaessa toisensa pois sulkevia luokituksia. Tässä kaaviossa on mitattu yli seitsemän makeistyyppiä erikseen, ja niitä verrataan toisiinsa.

Pie chart

Ympyräkaavio soveltuu parhaiten otannan erittelemiseen yhdessä ulottuvuudessa. Toisin sanoen ympyräkaaviota on paras käyttää, kun halutaan esittää eri ryhmien eroja yhden muuttujan perusteella. Oheisessa esimerkissä otanta on jaettu eri ikäryhmiin, jotta voidaan esittää iän vaikutus hattaroiden myyntiin. On tärkeää muistaa, että ympyräkaavioita on käytettävä vain sellaisten luokitusten kanssa, jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden.

Line chart

Viivakaavioilla esitetään trendejä tietyllä ajanjaksolla. Useimmiten sen avulla mitataan myynnin muutoksia pitkällä aikavälillä tai muita liikeyritysten tai organisaatioiden kannalta tärkeitä empiirisiä tilastotietoja. Sen avulla voidaan myös vertailla kahta eri muuttujaa tietyllä aikavälillä. Esimerkissä näkyy, kuinka valtion terveiden elämäntapojen edistämiseen antaman rahoituksen lisääntyminen vaikuttaa makeisten myyntiin viiden vuoden aikana.

Scatter plot chart

Pistekaavioilla kuvataan, kuinka tietyt tekijät sijoittuvat keskiarvon ympärillä kahdessa tai kolmessa ulottuvuudessa. Näin voidaan verrata eri muuttujia helposti ja nopeasti. Esimerkkikaaviossa vertaillaan eri makeisten valmistushinnan ja myyntihinnan suhdetta. Kaaviosta on helppo tarkistaa nopeasti eri kohteiden erot ja niiden suhde keskiarvoon, joka on esitetty kaaviossa suurena neliönä.

Histogram chart

Ympyräkaavion tavoin histogrammissa otannan erot esitetään yhdessä ulottuvuudessa. Histogrammin ja muiden kaavioiden ero on, että histogrammin avulla voidaan esittää otannan jakauma ulottuvuuksissa, jotka mitataan tietyin väliajoin. Toisin kuin pysty- ja vaakasuuntaisissa pylväskaavioissa, x-akselia ei ole jaettu toisensa poissulkeviin kategorioihin. Esimerkkihistogrammi ilmaisee, kuinka moni vastaajista syö tietyn määrän makeisia viikossa. X-akseli on jatkuva asteikko ja jokainen pylväs vastaa viittä yksikköä eli viittä makeista kyseisellä jatkuvalla asteikolla.

Kun opit käyttämään näitä kuutta kaaviotyyppiä, raporttisi näyttävät ammattimaisilta ja selkeiltä. Vaikka tietoja voidaan esittää paljon monimutkaisemmillakin kaavioilla, tässä artikkelissa esitetyt ovat yleisimpiä ja tunnetuimpia. Monimutkaisemmat kaaviot ovat yleensä lähinnä hämmentäviä. Sen vuoksi monet ovat sitä mieltä, että näiden tunnetumpien kaaviotyyppien käyttäminen on paljon hyödyllisempää. Lähde siis rohkeasti kokeilemaan näitä kaavioita ja tee raporteistasi entistä parempia!