Koulutuskyselylomakkeet

Selvitä, miten hyvin koulu tai yliopisto on vuorovaikutuksessa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa.

Koulutuskyselylomakkeiden kuvake

Useat eri koulutusjärjestelmän ryhmät vaikuttavat tämän ympäristön menestykseen. Niin oppilaiden kuin opettajien sekä vanhempien ja rehtoreiden on toimittava yhdessä tukevan ja tehokkaan oppimisympäristön luomiseksi. Jos jokin koulujärjestelmän ryhmä on tyytymätön tai eripurainen, se voi saada aikaan ketjureaktion, joka haittaa koko kouluyhteisöä. Mistä siis tiedät, toimiiko koulujärjestelmäsi hyvin? Lähetä koulutuspalautekysely koulujärjestelmän eri ryhmille ja selvitä, miten hyvin asiat ovat.

Koulukyselyiden käyttäminen

SurveyMonkey tarjoaa useita eri tapoja aloittaa keskustelu kouluyhteisössä yleisten mielialojen ja tehokkuuden arvioimiseksi. Voit muokata oman kyselytutkimuksen tai aloittaa käyttämällä jotain valmista ammattilaisten laatimaa koulutuskyselylomaketta. Alla on muutamia ideoita.

 • Opetushenkilökunnan tyytyväisyys. Selvitä yliopiston professoreiden ja opettajien yleistä mielialaa yliopiston opetushenkilökunnan tyytyväisyystutkimuksella. Kysy esimerkiksi "Miten tehokasta on laitoksesi johtaminen?" ja "Miten hyvä palkkasi on?". Saat näin opetushenkilöstön mielipiteitä johtamisesta, työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta ja käytettävissä olevista resursseista.
 • Internetin ja sosiaalisen median turvallisuus. Käyttäytyvätkö oppilaat asianmukaisesti ja ovatko he turvassa sähköpostia, Facebookia ja Internetiä käyttäessään? Olemme laatineet useita lasten Internetin käytön turvallisuutta käsittelevää kyselylomaketta, joiden avulla voidaan selvittää miten, missä ja milloin he käyttävät sosiaalista mediaa. Voit esimerkiksi kysyä "Miten paljon vanhempasi tietävät Internetin käytöstäsi" ja "Kun olet sosiaalisen median sivustoilla (kuten Facebook tai Twitter), miten paljon käytät aikaa muista henkilöistä tehtäviin julkaisuihin?". Jotta saat parhaat tulokset, vakuuta oppilaille, että kyselytutkimukset ovat täysin nimettömiä ja turvallisia.
 • Vanhempien osallistuminen. Mitä mieltä vanhemmat ovat koulusta, opettajista, yhteisöstä ja heidän kyvystään myötävaikuttaa lapsensa koulutukseen tehokkaasti? Lähetä jokin vanhemmille kohdennetuista koulukyselylomakkeista ja kysy esimerkiksi "Miten luottavainen olet kykyysi tukea lapsesi oppimista kotona?" ja "Kuinka paljon työkiireesi estävät sinua osallistumasta lapsesi koulunkäyntiin?".
 • Yleinen ilmapiiri ja mielialat. Joskus haluat ehkä vain tietää, mitä oppilaat, opettajat ja vanhemmat ajattelevat yleisesti koulusta ja yhteisöstä. Anna heidän pohtia esimerkiksi aiheita "Koulussamme kunnioitetaan eri taustoista ja kulttuureista tulevia henkilöitä", "Koulun säännöt ovat oppilaiden mielestä reiluja" ja "Muiden oppilaiden kiusaaminen on melko yleistä".

Koulu- ja yliopistokyselytutkimusten esimerkkejä ja kyselylomakkeita (jotkin lomakkeet ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi)

 • Kouluyhteisön taustatietoja tutkiva lomake
  Selvitä kouluyhteisön koostumus 16 perustaustatietokysymyksellä, esimerkiksi sukupuolesta, tulotasosta, rodusta ja suhteesta oppilaaseen.
 • Vanhempien osallistumista käsittelevä lomake
  Kymmenen kysymystä sisältävä lomake antaa tietoja vanhempien vuorovaikutuksesta opettajien ja muiden vanhempien kanssa koulunkäyntiin osallistumisesta, rahankeräyksestä, sosiaalisista tarpeista ja vapaaehtoisuudesta.
 • Oppimisen tukemista tutkiva lomake
  Kysy vanhemmilta viisi lyhyttä kysymystä siitä, miten he tukevat lapsensa oppimista kotona.
 • Vanhempien vaikutusmahdollisuuksia mittaava lomake
  Miten hyvin vanhemmat tuntevat voivansa tukea lapsensa oppimista kotona sekä osallistua koulunkäyntiin? Mittaa vanhempien luottamusta seitsemän kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella.
 • Yliopiston opetushenkilöstön tyytyväisyyskyselylomake
  Tällä opetushenkilöstön tyytyväisyyttä arvioivalla lomakkeella voit kysyä yliopiston opetushenkilöstöltä yliopiston johtamisesta, vuorovaikutuksesta, hallinnosta ja yleisestä työtyytyväisyydestä. Tämä on lyhyt 10 kysymystä sisältävä kyselytutkimus.
 • Yliopisto-opettajien arviointilomake
  Opiskelijat voivat arvioida yliopiston professoreja ja opettajia tällä 28 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella. Kysymykset keskittyvät kurssimateriaaleihin, opetusmenetelmiin, opettajan tavoitettavuuteen, kurssin hyödyllisyyteen ja yleiseen tyytyväisyyteen.
 • Yliopisto-opiskelijoiden valmistumista käsittelevä lomake
  Kysele opiskelijoilta heidän kokemuksistaan yliopistolla tällä 10 kysymystä sisältävällä opiskelijoiden valmistumista käsittelevällä kyselylomakkeella. Saat näin tietoa odotetuista valmistumispäivämääristä sekä yleisvaikutelmia opetuksen laadusta, opetustiloista ja tulevaisuuden tavoitteista.
 • Yliopisto-opiskelijoiden tyytyväisyyttä mittaava lomake
  Tämän 10 kysymystä sisältävän yleisen palautekyselyn avulla opiskelijat voivat ilmaista tyytyväisyytensä opetuksen tehokkuuteen, opetustiloihin, ilmoittautumiskäytäntöihin, yliopiston turvallisuuteen ja moneen muuhun.
 • Yliopiston assistenttien arviointilomake
  Tällä 15 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella arvioidaan yliopiston assistentteja. Opiskelijoita pyydetään arvioimaan assistentteja heidän asiaosaamisensa, opetustaitojensa, tavoitettavuutensa ja yleisen tehokkuutensa näkökulmasta.
 • Ala-asteen opettajien palautelomake
  Ala-asteen opettajilta kysytään tässä opettajien tyytyväisyyskyselyssä 10 kysymystä. Lomakkeessa käsitellään esimerkiksi koulun turvallisuutta, resursseja, hallinnollista tukea, standardoituja kokeita ja oppilaiden menestymistä.
 • Harvard Graduate School of Educationin vanhempien kyselylomake
  Kattava 80 kysymystä sisältävä kyselylomake keskittyy vanhempien ajatuksiin, tunteisiin ja käsityksiin lapsensa koulusta. Lomakkeessa kysytään vanhempien rooleista ja uskomuksista, lapsen vuorovaikutussuhteista koulussa, käsityksistä kouluympäristöstä ja taustatiedoista.
 • Ala-asteoppilaiden vanhempien kyselytutkimus
  Pidempi 42 kysymystä sisältävä kyselytutkimus tutkii ala-asteikäisen lapsen vanhemman suhdetta kouluun, yhteisöön ja ympäristöön.
 • Koulun tapojen sopivuutta tutkiva lomake
  Tässä lyhyessä kahdeksan kysymystä sisältävässä kyselylomakkeessa vanhemmilta kysytään, miten hyvin koulun tapahtumat, opetus- ja kurinpitotavat sopivat lapsen kykyihin, kiinnostuksenkohteisiin ja kulttuuriseen taustaan.
 • Vanhempien rooleja ja vastuualueita käsittelevä lomake
  Vanhemmat, oppilaat vai opettajat: kuka on vastuussa mistäkin? Tämän 12 kysymystä sisältävän kyselytutkimuksen avulla saat tietoa siitä, miten kasvatusvastuu tulisi vanhempien mielestä jakaa koulun ja kodin välillä, mukaan lukien turvallisuus, oppimismenetelmät, kiinnostuksenkohteet ja vertaissuhteet.
 • Koulun ilmapiirikysely
  Miten hyvin koulu motivoi lapsia? Arvostetaanko koulussa erilaisuutta? Kunnioittavatko opettajat oppilaita? Katso, miten vanhemmat vastaavat näihin ja moniin muihin tämän 53 kysymystä sisältävän kyselytutkimuksen kysymyksiin.
 • Urheilulukion opiskelijapalautelomake
  Tässä yhden sivun mittaisessa urheilulukion palautelomakkeessa kysytään urheilijaoppilailta, miten opettajat, vanhemmat ja valmentajat suhtautuvat heidän urheilemiseensa.
 • Kiusaamiseen liittyvä kyselylomake
  Saat näkemyksiä koulun kiusaamistilanteesta tällä nopealla 10 kysymystä sisältävällä kiusaamista tutkivalla lomakkeella. Lomakkeessa kysytään koulussa tapahtuvan kiusaamisen tyypeistä, vakavuudesta ja esiintymistiheydestä.
 • Lapsen käyttäytymistä koskeva lomake
  Tässä yhdeksän kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa vanhemmat vastaavat kysymyksiin lapsensa käyttäytymisestä kotona ja siitä, miten se vaikuttaa koulunkäyntiin. Saat tietoja lasten oppimistarpeista, lukukiinnostuksesta, tunteiden hallinnasta, motivaatiosta ja paljon muusta.
 • Vanhempien tukilomake
  Tämän 15 kysymystä sisältävän ja vanhempien kohtaamiin haasteisiin keskittyvän kyselylomakkeen avulla saat tietoja vanhempien tukemisesta. Kysymykset koskevat esimerkiksi koulukuljetuksia, koulun henkilökuntaa, tiedonvälitystä ja lastenhoitoa.
 • Sosiaalisuuden tukemista käsittelevä lomake
  Kysy tällä lyhyellä neljä kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella vanhemmilta, miten heidän lapsensa tulevat toimeen sosiaalisesti, mitä he tekevät lastensa tukemiseksi ja miten he kommunikoivat heidän kanssaan.
 • Lasten sähköpostin käyttöä ja turvallisuutta käsittelevä lomake
  Tässä oppilaille suunnatussa kuusi kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa lapsilta kysytään heidän sähköpostin käytöstään, heidän vanhempiensa osallistumisesta käyttöön sekä siitä milloin, missä ja miten he käyttävät sähköpostia.
 • Lasten Facebookin käyttöä ja turvallisuutta käsittelevä lomake
  Kysy oppilailta heidän Facebookin käytöstään, myös vanhempien tietämyksestä ja osallistumisesta Facebookin käyttöön, miten he käyttävät Facebookia, miten usein he käyttävät sitä sekä sivustolla käytävästä keskustelusta. Tässä kyselytutkimuksessa on 10 kysymystä.
 • Lasten Internetin käyttöä ja turvallisuutta käsittelevä lomake
  Tässä lyhyessä viisi kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa kysytään oppilaiden Internetin käytöstä, kuten miten usein he sitä käyttävät, heidän vanhempiensa osallistumisesta sekä verkossa käytävistä keskusteluista.
 • Lasten verkkokäyttäytymistä käsittelevä lomake
  Tässä viisi kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa kysytään oppilaiden Internetin käytöstä, kuten miten usein he sitä käyttävät, heidän vanhempiensa osallistumisesta sekä verkossa käytävistä keskusteluista.
 • Koulukyselylomake
  Tässä koulukyselylomakkeessa kerätään näkemyksiä esimerkiksi vanhemmilta heidän alueensa koulujärjestelmästä. Lomakkeessa kysytään esimerkiksi mielipiteitä koulualueesta, vapaaehtoistyöhön osallistumisesta ja koulujärjestelmän parantamisesta.

Kolme aloitusvinkkiä

 1. Pidä kyselytutkimus lyhyenä ja ytimekkäänä. Varmista, että kysymykset vastaavat tavoitteitasi. Ota huomioon vastaamiseen kuluva aika ja varmista, että kysymykset on muotoiltu selkeästi. Hyvä yleissääntö on, että kyselytutkimukseen vastaamiseen tulisi kulua enintään 10 minuuttia.
 2. Huomio kohdeyleisö. Lapsille puhutaan eri tavalla kuin vanhemmille ja opettajille. Huomioi siis kohdeyleisö kysymyksiä kirjoittaessasi ja muokkaa niitä vastaajien mukaan.
 3. Suorita testi. Testaa kyselytutkimus ensin, jotta huomaat huonot sanavalinnat, keskeneräiset ajatukset, virheelliset hyppykysymykset ja jotta voit arvioida vastaamiseen kuluvan ajan. Saatat yllättyä löydöksistäsi.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos olet kiinnostunut koulutuskyselylomakkeesta, mutta haluat vielä lisätietoja, ota meihin yhteyttä.

Lisää kyselylomakkeita ja kyselytutkimusten kysymyksiä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.