Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Kokeilevan tutkimuksen käyttötapoja

Valitse kohdeyleisö ja kerää havaintoja muutamassa minuutissa.

Oletetaan, että mietit uuden tuotteen luomista ja haluat kartoittaa onko sille kysyntää, tai ehkä tuote on jo valmis ja haluat selvittää, onko sillä kilpailijoita (ja keitä he ovat). Miten tällainen tutkimus aloitetaan? Miten oikeat kysymykset edes esitetään?

Apuun rientää kokeileva tutkimus. Siinä pyritään saamaan parempi käsitys tietystä ongelmasta tai aiheesta sekä päättämään sen parametrit tai hiomaan yleispiirteisestä ajatuksesta tarkempi tutkimusongelma. Lue lisää kokeilevan tutkimuksen parhaista käyttötarkoituksista ja menettelyistä. 

Kokeilevassa tutkimuksessa ongelma pyritään käsittämään tarkemmin ennen kuin suuresta vastausmäärästä yritetään tehdä tilastollisesti pätevää dataa.

Tässä tutkimusmuodossa perehdytään ongelmaan, jota ei ole määritetty selkeästi, tutkittu tarpeeksi tai muuten ymmärretä hyvin. Myös ankkuroiduksi teoriaksi tai tulkinnalliseksi tutkimukseksi nimettyä kokeilevaa tutkimusta ei ole tarkoitettu lopullisten tulosten päättelemiseen, vaan sen avulla kerätään havaintoja myöhempää tarkempaa tutkimusta varten. Kokeilevassa tutkimuksessa esiin nousseet seikat auttavat kirjoittamaan hypoteeseja ja kysymyksiä myöhempää tutkimusta varten sekä tarkentamaan, mitä dataa tarvitaan. Tämän vuoksi kokeilevasta tutkimuksesta on eniten hyötyä, kun pidät mielesi avoimena ja olet valmis muuttamaan tutkimustapaa ja ‑suuntaa tarpeen mukaan.

Suljetuissa kysymyksissä (esim. monivalintaisissa) vaihtoehtojen pitää kattaa kaikki mahdolliset näkökulmat. 

Jos vastaajien on pakko valita tutkijan mielivaltaisesti keksimistä vaihtoehdoista, tuloksena on helposti tutkijan informaatioharha (eli eräs puolueellisuuden häijyimmistä muodoista). ”Muu, mikä?” ‑vaihtoehto voi auttaa keräämään muita vastauksia, mutta ne eivät todennäköisesti ole tilastollisesti hyödyllisiä, mikä vesittää suljettujen kysymysten tarkoituksen.

Tämän lisäksi koko tutkimustavoite voi olla väärä, jos kokeilevaa tutkimusta ei käytetä kyselytutkimuksen suunnittelussa. Oletetaan, että olemme luomassa palautekyselytutkimusta ravintolalle, ja tavoitteemme on selvittää ravintolan heikkoudet ja parantaa niitä. Haluamme ehkä pyytää vastaajia arvioimaan tyytyväisyytensä ravintolan asiakaspalveluun, ruokalistaan ja ruoan laatuun. Vaikka tässä on jo monta asiaa, on täysin mahdollista, että isossa osassa vastaajista eniten tyytymättömyyttä herättääkin ravintolan ilmapiiri tai sijainti.

 1. Alkavat ongelmat. Jos et ole täysin perillä ongelmasta tai et ole varma kannattaako sitä tutkia tarkemmin, sinun kannattaa harkita kokeilevaa tutkimusta. Epävarmuus siitä, miksi tietty tuote jää kauppojen hyllyille, on hyvä tilaisuus tehdä hieman alustavaa kokeilevaa tutkimusta, jolla selvität heikon myynnin mahdollisia syitä. Tämän jälkeen voit paneutua syvempään, selittävään tutkimukseen, jossa verrataan eri tekijöiden suhteellista tärkeyttä kohdeyleisön keskuudessa.
 2. Tutkittava ongelma on uusi ja siitä on hankala kerätä dataa. Sanotaan, että haluat tutkia, miten uusi tuote tai palvelu kannattaa hinnoitella. Tavallisesti ohjenuoraksi asetetaan kilpailijoiden samankaltaisten tuotteiden hinnat, mutta entä jos tuote on aivan uusi ja innovatiivinen, eikä sellaista ole nähty markkinoilla aiemmin? Tällaisissa tapauksissa voidaan käyttää lähtökohtana kokeilevaa tutkimusta. Näin voidaan selvittää hinta, jonka asiakkaat olisivat valmiita maksamaan, tai asiakkaiden mielikuva tuotteen arvosta. Tämän jälkeen optimaalisen hinnan selvittämiseen voidaan käyttää täsmällisempiä menettelytapoja, kuten Van Westendorpin hintaherkkyysmittaria
 3. Muodolliset hypoteesit. Jos haluat testata hypoteesia, mutta sen pukeminen sanoiksi tuntuu haastavalta, kokeileva tutkimus voi auttaa pureutumaan aiheeseen antamalla alustavia havaintoja. Niitä voidaan sitten käyttää ennusteiden ja odotusten ideoimiseen.

Kokeilevan tutkimuksen luonne selkiytyy sen ominaispiirteisiin tutustumalla.

Jäsentelemätön. Kokeilevassa tutkimuksessa käytetään harvoin jäsenneltyjä tai vakiomuotoisia datankeräysmenetelmiä, kuten suljettuja kysymyksiä sisältäviä kyselytutkimuksia, koska ne rajoittavat kerättävän datan luonnetta. Esimerkiksi avoimet kysymykset ovat jäsentelemättömiä, mikä auttaa tutkimaan erilaisia kiinnostuksen kohteita ja voi paljastaa uutta, odottamatonta tietoa.

Edullinen ja vuorovaikutteinen. Kokeilevat tutkimusmenetelmät ovat tavallisesti edullisia ja helposti toteutettavissa. Samalla ne edistävät vuorovaikutusta tutkijan ja tutkittavien välillä, sillä osallistujia kehotetaan tai motivoidaan antamaan syvällisempää tietoa.

Voi viedä aikaa. Koska kokeilevassa tutkimuksessa etsitään uusia havaintoja tai perusteellista tietoa, tutkimukseen voi kulua aikaa. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että tutkimukseen on löydettävä oikeat osallistujat, minkä lisäksi heitä on motivoitava antamaan halutun tasoisia havaintoja. Jos aiot toteuttaa kyselytutkimuksen, SurveyMonkey Audience voi auttaa kokoamaan sopivan yleisön muutamassa minuutissa. 

Kokoa kyselytutkimuspaneeli ja kerää tarvitsemasi havainnot muutamassa minuutissa.

Keskittyy mikä-kysymyksiin miksi-kysymysten sijasta. Kokeilevassa tutkimuksessa kysytään tavallisesti: ”Mikä on ongelma?” ja ”Mikä on tarkoitus?”. Siinä ei pyritä selittämään ilmiöitä (tämä on selittävän tutkimuksen päätarkoitus), vaan ennemminkin havainnollistamaan niitä.

Tavallisesti laadullista, joskus määrällistä. Kokeileva tutkimus on usein laadullista, koska siinä ei käytetä vakiomuotoisia menettelyjä. Joissakin tapauksissa kyselytutkimuksilla ja kokeiluilla voidaan kuitenkin kerätä määrällistä dataa, jonka perusteella tehdään yleistyksiä.

Prosessin ensimmäinen vaihe. Jos aiempaa tutkimusta ei ole tehty tai aiemmin tehty tutkimus ei vastaa ongelmaan riittävän tarkasti, kokeileva tutkimus on tavallisesti ensiaskel pitkällä tutkimusmatkalla. Sitä seuraa yleensä selittävä tutkimus tai jäsennellympiä datankeruumenetelmiä hyödyntävä tutkimus. Kokeilevan tutkimuksen pitäisi myös tuottaa tuloksia tukevia teorioita, sillä ne helpottavat tulosten arviointia ja jatkotutkimusta.

Prosessikohtaisia sääntöjä ei ole. Kokeilevaa tutkimusta ei tehdä tiukkojen sääntöjen mukaan, vaan mikä tahansa menetelmä tai menetelmien yhdistelmä käy, kunhan tutkimuksesta saa arvoa. Tällaisessa tutkimuksessa tärkeimpiä asioita ovat joustavuus, käytännöllisyys ja avomielisyys. 

Asianmukaisesti käytettynä kokeilevasta tutkimuksesta saa runsaasti laadukasta tietoa, joka auttaa löytämään tärkeimmät kyselytutkimuksissa käsiteltävät aiheet ja vähentämään merkittävästi tutkimusprojektin puolueellisuutta. Tutustutaanpa lopuksi erilaisiin tapoihin käyttää kokeilevaa tutkimusta.

Sinä (eli tutkija) tai joku puolestasi toimiva henkilö toteuttaa ensisijaisen tutkimuksen, jossa keskitytään johonkin tiettyyn syvempää pureutumista vaativaan ongelmaan. Tutustumme nyt strategioihin, joiden avulla voit tehdä kokeilevaa tutkimusta ensisijaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntämällä. 

Kohderyhmissä on yleensä 8–12 ihmistä, jotka edustavat valittua otosryhmää ja joilta kysytään tiettyjä kysymyksiä tutkittavista ongelmista ja aiheista. Joskus kohderyhmien istunnoissa järjestetään interaktiivisia harjoituksia, joista annetaan palautetta. Tämä riippuu tutkittavista asioista, joita voivat olla esimerkiksi pikaruokaravintolan ateriat tai tupakoinnin vastaisen kampanjan mainokset.

Kokeilevassa tutkimuksessa käytetään usein kohderyhmiä, sillä ne antavat tutkijoille luotettavaa tietoa ihmisten mielipiteistä. Avoimesti ja luonnollisesti keskustellen käsitellään monenlaisia näkökulmia lyhyessä ajassa.

Asiantuntijakyselytutkimuksissa erityisosaajat antavat tietoa aloilta, joilla emme itse ole yhtä päteviä. Voimme kerätä paljon sisältöä antamalla asiantuntijoille vapauden jakaa tietämystään. Jos esimerkiksi saamme tehtäväksemme selvittää vallitsevat mielipiteet ja tietotason ympäristöasioista, voisimme luoda alustavan asiantuntijakyselytutkimuksen tietyille ympäristöviranomaisille. Tällaisessa kyselytutkimuksessa on laaja-alaisia avoimia kysymyksiä, jotka on kirjoitettu tutkittavien asioiden eri näkökulmista.

Kyselytutkimuksen kaikki avoimet kysymykset ovat luonteeltaan kokeilevia. Kun vastaajat saavat antaa millaista tahansa palautetta, voit kerätä havaintoja aiheista, joita et ollut tullut ajatelleeksi. Avointen kysymysten lisääminen suurille vastaajajoukoille lähetettäviin kyselytutkimuksiin voi tuntua haastavalta ja aikaa vievältä, mutta voit saada tietoosi tärkeitä suuntauksia ja mielipiteitä lisätutkimusta varten.

Sanotaan vaikka, että sinulla on uutissivusto ja esität kävijöille seuraavan avoimen kysymyksen: ”Mitä verkkosivustollamme pitäisi parantaa eniten?” Vastausanalyysi voisi antaa seuraavan tuloksen:

1) sivustolla siirtyminen

2) tiedon laatu

3) visuaalisuus.

Nyt voimme keskittyä näihin kolmeen seikkaan ja lisätä ne tutkimustavoitteiksi kyselytutkimuksessa, jossa verkkosivustolla koettuja ongelmia pyritään mittaamaan suljettujen kysymysten kautta.

Tutustu joustaviin ratkaisuihin, joissa ohjatut menettelytavat ja tekoälyyn perustuvat havainnot tuovat nopeasti esiin tärkeitä suuntauksia.

Havainnointi tarkoittaa kohteiden tai tutkimusilmiön tarkkailua kentällä, ja siinä voidaan käyttää laadullisia tai määrällisiä menettelyjä – tai kumpiakin. Kohteen kanssa ei tavallisesti ole suoraa vuorovaikutusta. Jos esimerkiksi haluat luoda asemointistrategian uudelle vähittäismyyntituotteelle, voit tarkkailla vaikkapa ostajien käyttäytymistä paikallisessa ruokakaupassa. Voit katsoa, miten kauan aikaa he viettävät kullakin käytävällä (määrällinen tutkimustapa) tai huomioida, mihin suuntiin he kävelevät kaupassa (laadullinen tutkimustapa).  Havaintojesi perusteella voit luoda seurantatutkimuksen.

Toissijaisessa tutkimuksessa analysoidaan aiempaa dataa, joka on syntynyt luonnollisesti (kuten tietyn tuotteen aiemmat hinnat eBayssä) tai jonka joku muu taho on kerännyt jotain toista tarkoitusta varten. 

On melkein mahdotonta keksiä aihetta, jota ei olisi tutkittu aiemmin. Pyörää ei tosin kannatakaan keksiä uudelleen kyselytutkimusta ja tutkimussuunnitelmaa suunniteltaessa. Vastaavien tutkimusten tuloksiin perehtymisestä on hyötyä kaikissa tutkimusstrategioissa. Jos organisaatiosi on tehnyt aiemmin samanlaista tutkimusta, käytä sitä vapaasti nykyisten tutkimustavoitteidesi suunnittelussa. Toisessa vuotuisessa asiakaspalautetta pyytävässä kyselytutkimuksessa kannattaa toistaa ne edellisvuoden kysymykset, joihin sait hyödyllisintä tietoa.

Muiden organisaatioiden tekemä toissijainen tutkimus voi myös auttaa hiomaan tutkimuksen rakennetta. Niiden tutkimusprojekteja sekä sosiaalisen median sivuja lukemalla voit saada paremman käsityksen oman tutkimuksesi aiheeseen liittyvistä ongelmista, mielipiteistä ja käyttäytymisestä. Tässä on joitakin toissijaisen tutkimuksen lähteitä:

 • kootun datan lähteet, kuten vähittäismyyjistä ja markkinoista tietoa tarjoavat tahot
 • esimerkkitapaukset tietyistä organisaatioista tai ongelmista
 • kyseisen toimialan ammattilehdet
 • sanomalehdet
 • valtion virastot, mukaan lukien hallitustenväliset virastot, kuten Maailmanpankki.

Kirjallisuutta tutkittaessa kerätään dataa julkaistuista lähteistä, kuten tekstikirjoista, lehdistä ja aikakausjulkaisuista, ja tällainen tieto voi olla saatavilla painetussa muodossa tai verkossa. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa yrityksesi kestävästä kehityksestä, voit saada ideoita toimialallasi toimivien yritysten vuosikertomuksista. Niitä löytyy pilvin pimein internetistä.

Muita tietolähteitä verkossa ovat tilastollista tietoa tarjoavat tai kilpailijoidesi verkkosivustot sekä sosiaalisen median sivustot, joilla potentiaaliset asiakkaat saattavat keskustella sinun tai muiden yritysten tuotteista. Tutkimus käy halvimmin ja helpoimmin verkkolähteitä hyödyntämällä. 

Vaikka kokeilevaa tutkimusta voi tehdä monin tavoin, suosittelemme seuraavaa menettelyä:

Selvitä ensin, mitä ongelmaa olet ratkaisemassa tai mihin tutkimuskysymykseen olet vastaamassa. Muista, että sen ei tarvitse olla kovin tarkka. Kokeilevassa tutkimuksessa kyse ei ole yksityiskohtaisesta tiedosta, vaan ennemminkin tietoisuuden lisäämisestä ja havaintojen keräämisestä.

Kun olet toteuttanut tutkimuksen, voit luoda hypoteesin tulosten perusteella. Jos esimerkiksi haluat tietää, miten asiakkaat kokevat sinun tuotteesi kilpailijoihisi verrattuna, voit tehdä ensin kokeilevaa tutkimusta saadaksesi selville, mitä tuotteita asiakkaat pitävät oman tuotteesi kilpailijoina, minkä perusteella voit kirjoittaa hypoteesin asiakkaiden mieltymyksistä.

Tee lopuksi lisätutkimusta aiemmin saamiesi havaintojen perusteella. Edellä annetussa esimerkissä voit testata hypoteesiasi vaikkapa luomalla kyselytutkimuksen, jossa mitataan asiakkaiden käsityksiä eri tuotteista. 

Kokeileva tutkimus tarjoaa useita etuja. 

 • Joustava. Kokeilevan tutkimuksen joustavuus on suuri etu, sillä voit vaihtaa suuntaa ja menettelytapaa keräämiesi havaintojen perusteella.
 • Edullinen. Kokeilevassa tutkimuksessa ei ole vakiomuotoisia välineitä tai prosesseja, mikä tekee siitä hyvin edullisen.
 • Havainnoiva. Kokeileva tutkimus auttaa luomaan pohjan tutkimukselle, mikä voi johtaa lisätutkimukseen.
 • Järkevä investointi. Kokeileva tutkimus auttaa huomaamaan aikaisessa vaiheessa, kannattaako aiheeseen investoida aikaa ja voimavaroja.

Jokaisessa tutkimusmuodossa on myös haittapuolia. 

 • Ei aina tarjoa varmoja tuloksia. Kokeileva tutkimus aiheuttaa usein turhautumista, sillä siitä ei saa kiistattomia lopputuloksia. Muistathan kuitenkin, että kokeilevaa tutkimusta ei pidä käyttää etsittäessä varmoja vastauksia, sillä sen päätarkoitus on auttaa määrittämään, mitä sinun pitää etsiä.
 • Subjektiivinen. Kokeileva tutkimus ei ehkä ole aina puolueetonta, sillä siinä kerätään useimmiten laadullista dataa, jota voidaan tulkita subjektiivisella, arvottavalla tai puolueellisella tavalla.
 • Pienet otoskoot. Kokeilevassa tutkimuksessa käytetään useimmiten pieniä otoskokoja, minkä vuoksi tuloksia ei voida yleistää tarkasti laajempaan populaatioon.

Nyt tiedät, mitä kokeileva tutkimus tarkoittaa, mihin sitä käytetään ja miten sitä toteutetaan. Jos sinulla on jo valmiita tutkimuskysymyksiä, SurveyMonkey Audience voi auttaa kokoamaan tutkimuspaneelin avuksesi. Aloita jo tänään.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit

Ilmaiset asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallimme auttavat säästämään aikaa ja hyödyntämään loistavat ideat. Pyydä tarvitsemasi palaute jo tänään.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Katso, kuinka Box antaa ohjat tiiminsä käsiin asiakasdatan avulla

Katso, kuinka Box selvittää SurveyMonkeyn avulla 360 asteen näkymän asiakaspolusta ja kerää palautetta yhdessä paikassa.

Vahvista brändiäsi asiakkaiden menestystarinoilla ja asiakaskokemuksilla

Kerää tarinoita ja kokemuksia suoraan asiakkailta ja muotoile niistä esimerkkitapauksia, kokemuksia ja arvosteluja myynnin ja markkinoinnin tueksi.