63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Momentive tarjoaa tuotteitaan ympäri maailman ja käyttää maailmanlaajuisia alihankkijoita apunaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa. Kanssasi solmimassamme sopimuksessa sitoudumme noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä jokaisen meille saapuvan tiedonsiirron yhteydessä. Varmistamme myös, että kun siirrämme henkilötietoja eteenpäin, vastaanottaja suojaa henkilötietoja vähintään yhtä tiukoin suojaustoimin kuin me hallussamme olevien henkilötietojen osalta.

Voidaksesi todeta, että Momentivelle ja Momentivelta eteenpäin siirrettäviä henkilötietoja suojataan riittävällä tavalla, ottaen huomioon 16 päivänä heinäkuuta 2020 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen (”CJEU”) ratkaisun asiassa C-311/18, tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Ireland Limited ja Maximilian Schrems (”Schrems II”) ja Euroopan tietosuojaneuvoston (”EDPB”) lisätoimenpiteitä koskevan ohjeistuksen, tarjoamme seuraavassa tietoja tavoista, joilla tietojasi suojataan niiden kulkiessa maailmalla.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä yleisesti on tietosuojailmoituksessamme.

tietojen-siirron-kulku-lakikeskukselle

Jos olet yhdysvaltalainen asiakas, sopimukseesi sisältyy tietosuojaa koskeva lisäys (Data Protection Addendum, "DPA") Momentiven Yhdysvaltojen yksikön Momentive Inc:n kanssa. Jos sinulla on käyttäjiä Euroopan talousalueella ("ETA") tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ("UK") ja tarvitset siksi käyttäjätietojen siirtomekanismin Momentivelle, voit pyytää meitä lisäämään EU:n ja/tai UK:n mallisopimuslausekkeet (Standard Contractual Clause, "SCC").

Jos olet ETA:lla tai UK:ssa sijaitseva asiakas, sopimukseesi sisältyy tietosuojaa koskeva lisäys (Data Protection Addendum, "DPA") Momentiven Irlannin yksikön Momentive Europe UC:n kanssa. Koska siirto sinulta Momentivelle on eurooppalaisten toimijoiden välinen siirto, joka ei edellytä siirtomekanismia (tai jotka toimijat ovat tunnustaneet toistensa riittävyyden), muita siirtomekanismeja ei tarvita.

Jos olet USA:n, ETA:n tai UK:n ulkopuolella sijaitseva asiakas, mutta sinulla on käyttäjiä ETA:lla tai UK:ssa ja sinun on varmistettava, että eteenpäin siirtoa varten on olemassa siirtomekanismi, sopimuksesi sisältää DPA:n Momentiven Irlannin yksikön Momentive Europe UC:n kanssa, ja voit pyytää meitä lisäämään EU:ta ja/tai UK:ta koskevat SCC:t.

Siirrät henkilötietoja Momentivelle, jotta voimme käsitellä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Alustapalveluiden tarjoaminen
  • Asiakastuki
  • Petosten ja väärinkäytösten valvonta
  • Turvallisuus ja tekninen tuki 
  • Tuotekehitys
  • Myynnin ja markkinoinnin tuki
  • Työntekijöiden ja tilapäisen työvoiman hallinta

Sinun tulee arvioida siirrätkö tietoja muihin tarkoituksiin.

Momentivelle siirretyt asiakkaiden henkilötiedot sisältävät niin paljon henkilötietoja kuin haluat luovuttaa kyselytutkimusten, lomakkeiden ja kyselyiden kysymyksissä. Alustana oletamme, että keräät paljon erilaisia henkilötietoja, mukaan lukien mahdollisia erityistietoja. 

Keräämämme tiedot on määritelty tietosuojailmoituksen kohdassa 2.

Kuten edellä mainittiin, solmit sopimuksen joko Yhdysvalloissa tai Irlannissa sijaitsevan Momentiven yksikön kanssa sijainnistasi riippuen. Uskomme tietosuojaan ja Momentivea sitoviin lakeihin erikoistuneen ulkopuolisen neuvonantajan ohjeiden mukaisesti siihen, että Yhdysvaltojen oikeudelliseen järjestelmään liittyvät riskit ovat vähäisiä ja siihen, että Irlannin oikeudelliseen järjestelmään liittyvät riskit eivät aiheuta rekisteröityneille oleellista riskiä. Katso erityisesti Yhdysvaltojen lakia koskevia lisätietoja jäljempänä kohdasta "Lisätoimenpiteet: organisatoriset".

Vaikka kohdemaan oikeudellinen järjestelmä muodostaa vähäisen tai olemattoman riskin, Momentive käyttää lisätoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi edelleen. Lisätoimenpiteet on jaettu kolmeen luokkaan: (i) sopimukselliset, (ii) organisatoriset ja (iii) tekniset suojaustoimet.

Kuten edellä on kuvattu, Momentive suostuu käyttämään mallisopimuslausekkeita asiakkaiden kanssa. Schrems II ‑päätös määrää, että osapuolet voivat käyttää mallisopimuslausekkeita ja (soveltuvissa tilanteissa) lisäsuojaustoimenpiteitä henkilötietojen siirrossa Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Euroopan talousalueelta (”eurooppalaiset tiedot”) Yhdysvaltoihin. Jos olet solminut Momentiven kanssa sopimuksen tai hankit Momentivelta muutoin palveluita, jotka edellyttävät eurooppalaisten rekisteröityjen tietojen käsittelyä Momentiven taholta, Momentive suorittaa seuraavaa (soveltuvin osin riippuen siitä, minkä Momentive-yksikön kanssa olet solminut sopimuksen): 

  • (i) sitoutuu soveltuviin käsittelijöiden välisiin mallisopimuslausekkeisiin kunkin sellaisen alihankkijana toimivan käsittelijän kanssa, joka sijaitsee maassa jossa suojauksen taso ei ole riittävä (kuten GDPR-asetuksessa on määritelty) ja missä alihankintakäsittely aiheuttaa jatkosiirtoja EU:n tai UK:n ulkopuolelle; tai 
  • (ii) sitoutuu noudattamaan suoraan mallisopimuslausekkeita sekä lisälausekkeita, joissa määritellään Momentiven toteuttamat organisatoriset sekä tekniset toimet, joilla se suojaa eurooppalaisten rekisteröityjen henkilötietoja. 

Katso lisätietoja sitoumuksestamme noudattaa mallisopimuslausekkeita käyttöehdoista (itsepalveluasiakkaat), sovellettavasta palvelusopimuksesta (SurveyMonkey Enterprise- tai GetFeedback Digital ‑asiakkaat) tai muusta sopimuksesta, jonka olet neuvotellut Momentiven kanssa.

Euroopan unionin tuomioistuimen huoli Yhdysvaltoihin suuntautuvasta tiedonsiirrosta perustui Yhdysvaltain hallituksen suorittamaan tietojen keräämiseen presidentin asetuksen 12333 (”EO 12333”) sekä ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 §:n (”FISA § 702”) puitteissa ja erityisesti FISA-lain 702 §:n puitteissa tapahtuvaan ”paluusuuntaiseen” valvontaan. Näiden Yhdysvaltojen oikeudellisten säännösten aiheuttamat riskit joko eivät koske ollenkaan Momentiven suorittamaa henkilötietojen käsittelyä tai niitä voidaan vähentää riittävästi Momentiven tarjoamien organisatoristen suojakeinojen avulla.

Momentive ei voi saada ”paluusuunnassa” tapahtuvaa valvontaa tai joukkovalvontaa koskevia käskyjä FISA-lain 702 §:n puitteissa. Momentive Inc. toimii osaksi elektronisena viestintäpalveluna (”ECS”) ja mahdollisesti etäkäyttöpalveluna (”RCS”) (kuten on määritetty Title 18 USC ‑lain kohdissa 2510 ja 2711) tiettyjen asiakkaille tarjoamiemme palveluiden tai tuoteominaisuuksien osalta.  Momentive Inc. on näin ollen osa suurta yritysjoukkoa, jolle Yhdysvaltain hallitus voisi kohdentaa määräyksen FISA-lain 702 §:n puitteissa.  Yhdysvaltain hallitus on kuitenkin tulkinnut ja soveltanut FISA-lain 702 §:ää siten, että Momentive ei voi saada sellaisia määräyksiä, joista Euroopan unionin tuomioistuin oli huolissaan Schrems II ‑päätöksen osalta – eli FISA-lain 702 §:n puitteissa annettuja ”paluusuunnassa” tapahtuvaa valvontaa koskevia määräyksiä.  Yhdysvaltain hallitus on soveltanut FISA-lain 702 §:ää siten, että se käyttää paluusuuntaan kohdistuvia määräyksiä vain internetin perusinfrastruktuurin kautta kulkevien tietojen osalta, koskien siis palveluntarjoajia, jotka kuljettavat tietoliikennettä kolmansien osapuolten puolesta (esim. televiestinnän harjoittajat).  Katso esimerkiksi yksityisyyden suojan ja kansalaisvapauksien valvonnasta vastaavan lautakunnan (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) raportti Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (2. heinäkuuta 2014), s. 35–40, saatavilla osoitteessa https://fas.org/irp/offdocs/pclob-702.pdf.  Momentive ei tarjoa tällaisia internetin perusinfrastruktuuripalveluita, sillä se siirtää ainoastaan omien asiakkaidensa tietoja. Emme näin ollen voi saada määräyksiä, jotka katsottiin ongelmallisiksi Schrems II ‑päätöksessä.

Momentive ei ole saanut mitään määräyksiä FISA-lain 702 §:n puitteissa, eikä todennäköisesti tule sellaisia saamaankaan. Tämän ilmoituksen päivämäärään mennessä Momentive ei ole vastaanottanut yhtään FISA-lain 702 §:n puitteissa annettua määräystä, eikä usko, että tällaisia määräyksiä tullaan Momentivelle lähettämään. Momentiven asiakkaidensa puolesta käsittelemät henkilötiedot – eli palautetiedot – eivät todennäköisesti ole tärkeitä sellaisille ulkomaantiedustelua koskeville toimille, joita hallinnoidaan FISA-lain 702 §:llä. Jos tällaiset henkilötiedot olisivatkin oleellisia tällaiselle tutkinnalle, hallitus todennäköisesti hankkisi kyseiset tiedot muita oikeustoimia (kuten tuomarin myöntämää etsintälupaa) käyttäen, jotka puolestaan täyttävät Schrems II ‑päätöksessä kuvatut korkeat vaatimukset, joita sovelletaan hallitusten oikeuteen päästä käsiksi tietoihin. Tämä johtuu siitä, että hallitukselle olisi paljon helpompaa ja nopeampaa hakea lupaa tai määräystä jonkin muun pykälän kuin FISA-lain 702 §:n perusteella sen sijaan, että se asettaisi sellaiset mekanismit, joita edellytetään, jotta Momentivelle voidaan lähettää määräyksiä FISA-lain 702 §:n perusteella.

Momentive ei avusta Yhdysvaltain viranomaisia niiden presidentin asetuksen 12333 nojalla tapahtuvassa tietojen keräämisessä, eikä sitä voida myöskään määrätä niitä avustamaan. Momentive ei tarjoa eikä tule tarjoamaan mitään apua Yhdysvaltain viranomaisille, jotka suorittavat valvontaa EO 12333:n puitteissa. EO 12333 ei anna Yhdysvaltain hallinnolle mahdollisuutta pakottaa yrityksiä avustamaan tällaisissa toimissa, eikä Momentive tule näin tekemään vapaaehtoisesti. Tästä johtuen Momentive ei ryhdy mihinkään toimiin, jotka voisivat edistää EO 12333:n puitteissa tapahtuvaa sellaista massavalvontaa, joka todettiin ongelmalliseksi Schrems II ‑päätöksessä, eikä sitä voida määrätä ryhtymään tällaisiin toimiin.

Momentivella on käytössään erinäisiä teknisiä toimenpiteitä, joilla entisestään paikataan edellä viitattuja Schrems II ‑päätöksessä mainittuja puutteita (massavalvonta FISA-lain 702 §:n puitteissa ja suuren mittakaavan tietojen kaappaus EO 12333:n puitteissa).  

Momentive salaa kaikki liikkumattomat tiedot datakeskuksissamme käyttämällä AES 256 ‑perusteista salausta. Lisäksi Momentive salaa kaikki tiedot siirron aikana käyttämällä (i) RSA:ta ja 2048 bitin pituisiin salausavaimiin perustuvia sertifikaatteja, jotka ovat julkisen sertifikaattiviranomaisen kautta luotuja, viestintään Momentiven datakeskusten ulkopuolella olevien kokonaisuuksien kanssa, ja (ii) sisäisen sertifikaattiviranomaisen kautta luoduilla RSA 256 ‑sertifikaateilla koskien kaikkea datakeskuksessa olevaa tietoa.  Näillä salaustoimilla pyritään estämään tietojen luvaton haltuunotto luettavassa muodossa sekä luvaton kuuntelu tai tietojen muokkaus silloin, kun tieto liikkuu kahden päätepisteen välillä. 

Joidenkin Momentiven asiakkaiden (esimerkiksi GetFeedback Digital -asiakkaiden) tietoja säilytetään yksinomaan Euroopan unionin alueella. Näissä tapauksissa tietoja ei säilytetä Yhdysvalloissa ja tietoja käytetään Yhdysvalloissa vain vähän rajoitetuissa tarkoituksissa (esimerkiksi tarjoamaan asiakaspalvelua pyynnöstä, seuraamaan turvallisuuden tukipalveluita ja/tai suorittamaan rajoitettua teknistä resursointia teknisten ongelmien/virheiden poistamiseksi tai järjestelmien rakentamiseksi).

Momentive ylläpitää myös tiukkoja hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimia, joilla suojataan sen palvelimilla olevia tietoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu sisäänkirjautumistietojen avulla niihin henkilöihin, joiden on työnsä puolesta päästävä tietoihin käsiksi. Momentivella on käytössään tietojen minimointitekniikoita, joilla rajoitetaan EU:lta kolmansien osapuolten toimialueille lähetettävien tietojen määrää, mukaan lukien nimien muutokset tai tietojen tunnistettavuuden poistot soveltuvin osin. Tämän lisäksi Momentive käyttää pääsynvalvontakeinoja, joita ovat moninkertainen tunnistautuminen, kertakirjautuminen, tarpeeseen perustuva tietojen käyttö, vahvat salasanat sekä järjestelmänvalvojatilien rajoitettu käyttö.  

Momentive on myös ECS-/RCS-tyyppisenä toimijana Yhdysvaltain sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevan lain (Electronic Communications Privacy Act (”ECPA”), 18 USC. § 2701 jne.) alainen. Tällä lailla säädellään Momentiven asiakkaita koskevaa suojausta. ECPA estää esimerkiksi hallinnollisia tahoja hakemasta tietoja Momentiven kaltaisten palveluiden asiakkaista ilman asiaankuuluvaa oikeudellista menettelyä, mukaan lukien muita kuin tilaajien perustietoja koskevat oikeuden määräykset ja tietojenhankintaluvat. Samoin sekä FISA että ECPA tarjoavat Momentiven asiakkaille oikeussuojakeinoja Yhdysvaltain hallitusta vastaan (mukaan lukien rahalliset korvaukset tai kurinpitotoimet soveltuvaa valtiollista toimijaa vastaan), jos nämä hankkivat heistä tietoja epäsopivalla tavalla (katso 18 USC. 2712 §).

Momentiven pitkäaikainen oikeudellinen neuvonantaja on lisäksi kokenut Yhdysvaltain hallinnon lähettämiin tietopyyntöihin vastaaja, mukaan lukien kansallista turvallisuutta koskevat pyynnöt FISA-lain 702 §:n puitteissa.  Momentiven käytäntönä on eskaloida tällaiset pyynnöt Momentiven omalle sisäiselle vaatimustenmukaisuustiimille ja tarvittaessa kyseiselle neuvonantajalle arviointia varten.  Momentiven aikomus on käyttää saatavilla olevia oikeudellisia mekanismeja haastamaan FISA-lain 702 §:n nojalla tehdyt pyynnöt päästä käsiksi tietoihin (mukaan lukien niihin liittyvät mahdolliset vaitiolosäännökset tai -määräykset) siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Momentivelle tällainen pyyntö lähetetään.  Kyseinen vaatimus siirtyisi tällöin yhdysvaltalaisen tuomioistuimen (FISA Court -tuomioistuimen) arvioitavaksi. 

Momentive ymmärtää myös, että FISA-lain 702 §:n puitteissa annettu määräys luovuttaa tietoja edellyttäisi, että Momentiven tulisi ilmoittaa asiakkailleen ettei se voi enää noudattaa mallisopimuslausekkeita, jolloin heillä olisi mahdollisuus irtisanoa kanssamme tekemänsä sopimukset ja keskeyttää meille suuntautuvat tiedonsiirrot.  Tällaista ilmoitusta meidän ei ole koskaan tarvinnut tehdä.

Ottaen huomioon edeltävän analyysin, uskomme, että rekisteröityneeseen kohdistuvan haitan riski on mitätön.

Alla olevassa taulukossa on esitetty siirron vaikutustenarvioinnin yhteenveto.

"Mitätön" riski tarkoittaa, että henkilötietoja siirretään sellaiselle toimialueelle, jonka Euroopan komissio on katsonut riittäväksi (eli sen oikeudelliset suojakeinot ovat eurooppalaisia suojakeinoja vastaavat), ja jossa on käytössä sopimuksellisia, teknisiä sekä organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi edelleen.

"Matala" riski tarkoittaa, että tietoja siirretään toimialueelle muun GDPR-asetuksen V luvun mekanismin kuin riittävyyden perusteella. Vaikka oikeudelliset suojakeinot eivät välttämättä ole eurooppalaisia suojakeinoja vastaavia, siirto on silti lainmukainen, ja sitä tuetaan sopimuksellisin, teknisin sekä organisatorisin toimenpitein, jotta tietoja voidaan suojata edelleen.

LähettäjäVastaanottajaSiirron päämääräSiirtomekanismiRiski
Yhdysvaltalainen asiakas, jolla on käyttäjiä EU:ssa tai UK:ssaMomentive Inc.YhdysvallatMallisopimuslausekkeet + lisätoimenpiteetMatala
ETA- tai UK-asiakas Momentive Europe UCIrlantiRiittävyys + lisätoimenpiteetOlematon
Muu kuin USA-/ETA-/UK-asiakas, jolla on käyttäjiä EU:ssa tai UK:ssaMomentive Europe UCIrlantiMallisopimuslausekkeet + lisätoimenpiteetOlematon
tietojen-siirron-kulku-alihankkijoille-lakikeskus

Alihankkijoina toimivat käsittelijät ovat Momentiven alihankkijoita, jotka käsittelevät käyttäjiesi henkilötietoja auttaakseen Momentivea toimittamaan palvelua. Sopimus velvoittaa kaikkia Momentiven alihankkijoita suojaamaan henkilötietoja turvatoimin, jotka ovat vähintään yhtä tasokkaita kuin itse käsittelemiimme henkilötietoihin sovellettavat toimet.

Kun Momentive siirtää henkilötietoja alihankkijoille suoritetaan siirron vaikutustenarviointi (Transfer Impact Assessment, "TIA") edellä mainittuja vaiheita vastaavasti. Teemme tämän, jotta voimme varmistua siitä, että henkilötietojasi suojataan joka vaiheessa tietosuojalainsäädännön ja kanssasi solmimamme sopimuksen mukaisesti. Jäljempänä on yhteenveto kunkin alihankkijan TIA:n merkittävistä seikoista.

Huomaa, että kaikkia alihankkijoita ei käytetä kaikkien palveluiden tarjoamiseen. Alihankkijaluettelo on jaoteltu tiettyjen Momentiven palveluiden mukaisesti. 

Jos haluat saada sähköposti-ilmoituksia alikäsittelijäluettelomme päivityksistä, tilaa ilmoitukset täällä.

AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
Amazon Web Services (”AWS”)Tietojen tallennuspalvelut resurssien tallennusta ja tietokannan isännöintipalvelua varten; sisällönjakoverkon (”CDN”) palvelut; tietojen analysointiominaisuuksien tarvitsema tallennustila (OpenSearch).Henkilötiedot
Henkilöiden nimet (etu- ja/tai sukunimet)
   
Yksilöivä tunniste, joka voidaan yhdistää henkilöön reaalimaailmassa
  
Ajoneuvon rekisteritunnus 
 
Syntymäaika 
 
Sähköpostiosoite 
  
Puhelinnumero   

Katuosoite (esim. valekatu 123) 
  
Postinumero  

Asuntojen numerot (eli osoiterivi 2)   

IP-osoite 
   
 IMSI-/IMEI-numerot  

MAC-osoite  

Vakuutustiedot   

Perheenjäsenet ja huollettavat 
 
Kyselytutkimusten vastaukset tai lomaketiedot saattavat sisältää arkaluonteisia henkilötietoja, joten AWS voi säilyttää mitä tahansa seuraavista:
 
Valtiollinen/kansallinen tunnus (esim. SSN, SIN), ajokortin numero, passin numero  

Käyttäjänimi ja salasana, tunnistautumistiedot  

Taloudelliset tiedot ja maksutiedot (tilin kirjautumistiedot, taloudellinen tilanne, pankki- tai luottokortin numero yhdessä vaaditun turva- tai pääsykoodin ja salasanan kanssa tai tiedot, joilla tilille pääsee kirjautumaan)  

Maantieteellinen sijainti  

Etninen alkuperä  

Uskonnollinen/poliittinen/ammatillinen järjestöjäsenyys 
  
Seksielämä tai seksuaalinen suuntautuminen
   
Terveystiedot (ml. reseptilääkkeet, lääketieteelliset toimenpiteet ja kokeet, diagnoosit, lääkärit ja heidän toimialansa, sairausvakuutuskorttien numerot jne.)   

Biometriset tiedot (esim. sormenjäljet, äänitallenteet, valokuvat)   

Geneettiset tiedot
  
Palkka/tulot (tai niiden luokat) 
 
 Asiakkaan kyselytutkimusten vastaukset (vastaukset, jotka asiakas saa Momentive-tileillä luomiinsa kyselytutkimuksiin)  

Luottoluokitus/‑tiedot   
Viestintä – kuluttajan yksityisviestien sisältö, ellei yritys ole viestin tarkoitettu vastaanottaja 
 
 Rikosrekisteri  

Näennäistunnisteet: näitä voivat olla tiedot, jotka eivät ole henkilötietoja ellei niitä yhdistetä muihin tietoihin, esim. verkkotunnisteet, laitetiedot, selaintiedot ja muut metatiedot, jotka voivat joissakin tapauksissa olla yhdistettävissä edellä mainittuihin luokkiin.
United States – matala

Kanada – olematon

Irlanti – olematon
Mallisopimuslausekkeet
Katso AWS:n sitoumukset tietojen hallintaan, suojaamiseen ja turvallisuuteen.

Momentive käyttää erityisesti EC2:n uusinta sukupolvea, joka saa AWS Nitro System ‑järjestelmän suojauksen automaattisesti. AWS Nitro tarjoaa ainutkertaista ja alansa johtavaa turvallisuutta ja irrotettavuutta käyttämällä tarkoitukseen valmistettua laitteistoa, laiteohjelmistoa ja ohjelmistoa siirtämällä säilytyksen virtualisoinnin, turvallisuuden ja verkon tarjoamisen resurssit tarkoitukseen varatulle laitteistolle ja ohjelmistolle. Tämä parantaa turvallisuutta minimoimalla hyökkäyksen pinta-alan ja estämällä järjestelmänvalvojatason pääsyn sekä parantamalla suorituskykyä. 

Kaikki suojattujen tietokeskusten, saatavuusvyöhykkeiden ja alueiden välillä liikkuvat tiedot salataan automaattisesti laitetasolla. Momentive käyttää myös AWS Key Management Services ‑palvelua hallinnoimaan omia avaimiaan FIPS-140-2-sertifioiduissa laitteistoturvallisuusmoduuleissa. Riippumatta siitä, ovatko tiedot salattuja vai eivät, olemme aina valppaina suojaamassa tietoja luvatonta pääsyä vastaan. 

Turvatiimimme on suorittanut koko AWS-pilvi-infrastruktuurin kattavan tarkastuksen ja tarkastaa kaikki muutokset jatkuvalla tavalla. 

Momentive salaa kaikki tietokeskuksissaan lepäävät tiedot AES 256 ‑pohjaisella salauksella. Momentive salaa lisäksi kaikki liikkuvat tiedot (i) RSA-salauksella, jossa käytetään julkisen varmenneviranomaisen myöntämään sertifikaattiin perustuvaa 2 048 bitin pituista avainta vaihtaessaan tietoja Momentiven tietokeskusten ulkopuolisten tahojen kanssa ja (ii) sisäisen varmenneviranomaisen myöntämiin sertifikaatteihin perustuvilla RSA 256 ‑sertifikaateilla tietokeskuksessa olevien tietojen osalta.  

Nämä salaustoimet estävät tietojen kaappauksen luettavassa muodossa. Tämä myös ehkäisee salakuuntelua kahden päätepisteen välillä tietojen ollessa liikkeellä tai säilössä.
Microsoft (Sharepoint)Sisäinen asiakirjavarastoPyydetyt asiakastiedot ammattilaispalveluiden tarjoamiseen (esim. kyselytutkimuksen suunnittelu ja vastausten analysointi)USA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso Microsoft Cloud Transfer Whitepaper ja turvallisuusdokumentaatio
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Asiakas- ja tuotetukipalvelut; tuotekehitys-, infrastruktuuri- ja teknologiapalvelut.Vastaaja: yhteystiedot, käyttötiedot, laitetiedot, evästetiedot ja muut seurantatiedotAustralia – matala

USA – matala
MallisopimuslausekkeetKatso edeltävä kuvaus ja tietoturvalauseke sekä GDPR:n valkoinen kirja.
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Asiakas- ja tuotetukipalvelut; tuotekehitys-, infrastruktuuri- ja teknologiapalvelut.Vastaaja: yhteystiedot, käyttötiedot, laitetiedot, evästetiedot ja muut seurantatiedotKanada – olematon

UK – olematon
RiittävyysKatso edeltävä kuvaus ja tietoturvalauseke sekä GDPR:n valkoinen kirja.
Salesforce (mukaan lukien Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Salesforce Platform, Customer Data Platform, Marketing Cloud, Mulesoft ja Tableau CRM)ASIAKASTUKI:Yksilöiden nimet (etu- ja/tai sukunimet), sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakaspalvelun aikana lähetettyjen viestien sisältöUSA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso Salesforcen turvallisuuden valkoinen kirja, turvasertifikaatit, tietojenkäsittelysopimuksen UKK:t ja vaatimustenmukaisuutta koskeva dokumentaatio.
SnowflakeKäyttötietojen säilytys analytiikkaa ja tuotekehitystä varten.IP-osoite, sähköpostiosoite (etu- ja sukunimi), Näennäistunnisteet Vastaajan tunnisteUSA – matalaMallisopimuslausekkeetMomentiven tietoja säilytetään salattuina AWS S3:lla. Snowflake käyttää vahvaa 256 bitin AES-salausta ja hierarkkista avainmallia. Snowflake käyttää kattavaa valvonta- ja lokijärjestelmää.

Snowflake on ISO 27001- ja SOC 2 ‑sertifioitu, ja Momentiven turvallisuustiimi on tarkastanut nämä sertifikaatit osana täydellistä riskinarviointia. 

Työntekijöille tarjotaan sekä turvallisuus- että yksityisyyskoulutusta, joka heidän on suoritettava työn aloittamisen yhteydessä ja vuosittain sen jälkeen. Tämän lisäksi tarjotaan tarvittaessa neljännesvuosittaista koulutusta turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevissa asioissa sekä roolikohtaista koulutusta henkilöstölle, jonka vastuut edellyttävät muita turvatoimia. 

Pääsy tuotantoympäristöön perustuu vähimpien oikeuksien periaatteeseen ja rooliperustaiseen käyttöoikeuksien valvontaan, ja valtuuksien poistamista hallinnoidaan ja valvotaan vastaavalla tavalla. 
Katso lisätietoja Snowflaken dokumentaatiosta: Tietosuoja- ja luottamuskeskus.
SparkpostSähköpostin lähetyspalvelu.Sähköpostiosoite, metatiedot (klikkaukset, aikaleimat)USA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso: Turvallisuusohjelma – SparkPost

SparkPost ylläpitää asiakkaan tietoja salatussa muodossa sekä levossa että liikenteessä käyttäen SSL:ää ja HTTPS:ää sekä opportunistista TSL:ää, jos mahdollista.

Asiakastiedot salataan HTTPS:ää käyttäen silloin, kun niitä siirretään SparkPostin ja vastaanottajan välillä. Asiakastiedot salataan SparkPostin ja vastaanottajan välillä käyttämällä opportunistista TLS:ää.

SparkPost suorittaa erinäisiä kolmannen osapuolen tarkastuksia, joilla tutkitaan eri kehyksiä, mukaan lukien SOC 2:n tyypin II testit sekä säännölliset sovelluksen haavoittuvuus- ja läpäisytestit.

SparkPost ei säilytä sähköpostiviestien runkoja sen jälkeen kun viesti on toimitettu vastaanottajalle tai hylätty, mikä tapahtuu yleensä sekunneissa. Jos viesti hylätään, SparkPost säilyttää viestin rungon jonkin aikaa, jotta lähetystä voidaan yrittää uudelleen. Jos lähetys ei edelleenkään onnistu, viesti poistetaan pysyvästi. 

SparkPost säilyttää vastaanottajien henkilötietoja raakamuodossa vain rajoitetun ajan sen jälkeen kun ne on välitetty sähköpostiviestin vastaanottajalle. Säilytysajan jälkeen henkilötiedot muutetaan tunnistamattomiksi yksisuuntaisella hajauttamisella, ja niitä säilytetään vain tunnistamattomassa muodossa. Lisätietoja tästä prosessista on SparkPostin yleisimmissä tietoja koskevissa kysymyksissä, jotka löydät täältä
SplunkKoneen luomien tietojen hakuun, valvontaan ja analyysiin tarkoitettu ohjelmisto.Vastaajan tunniste, vastaajan sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, puhelinnumero, selaintiedot, avointen tekstikysymysten vastaustiedotUSA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso Splunkin turvallisuusdokumentaatio ja vaatimustenmukaisuussertifikaatit.
TwilioTekstiviestien lähetys.Vastaajan puhelinnumero, tekstiviestien sisältöUSA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso Twilion turvallisuussertifikaatit, tietoturvalauseke ja turvallisuuskatsaus.
UpworkTukitiimin tehtävissä avustaminen (alihankkijat).Yksilöiden nimet (etu- ja/tai sukunimet), sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakaspalvelun aikana lähetettyjen viestien sisältöFilippiinit – matalaMallisopimuslausekkeetKatso Upworkin turvallisuussivu sekä seuraavat tiedot.

Momentive valvoo alihankkijoina toimivien tukihenkilöiden toimintaa etätyöpöytävalvonnan keinoin. Luottamuksellisuus sitoo kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä. Haittaohjelmistoja sekä muita vastaavia haittoja havaitsevia keinoja käytetään varmistamaan, että tietoihin ei päästä käsiksi luvatta ja että kaikki tiedot salataan, kun niitä siirretään julkisissa verkoissa. 

Käytössä on myös tiettyjä tiedonkäsittelymenetelmiä, joilla varmistetaan, että käyttö tapahtuu tiukasti tarpeen mukaan; samoin noudatetaan käytäntöjä, joiden mukaan tiedon poistetaan käytön jälkeen. Muut kulunvalvontakeinot edellyttävät tiettyjä tunnisteita oleellisten järjestelmien päätelaitteiden käyttäjiltä sekä tunnistekoodeja että salasanojen vaikeusvaatimuksia kaikilta, joiden on päästävä tietoihin käsiksi. Välityspalvelimet, vahva tunnistautuminen sekä rooliperustainen käyttöoikeus sisältyvät pääasiallisiin kulunvalvontatoimiin.
 
Lähetyksen aikana tietoihin sovelletaan tiukkoja hallintakeinoja, kuten tietojen lukemista, kopiointia, muokkausta tai poistoa estävät menetelmät. Salaustekniikat ja palomuurit suojaavat yhdyskäytäviä sekä palomuureja, joiden läpi tietoja siirretään, ja välityspalvelimet suojaavat yhteyksiä sisäverkkoihin. Infrastruktuuria valvotaan jatkuvasti (esim. ICMP-Pingin keinoin verkon tasolla), ja kattava valvonta varmistaa kaikkien siirtojen täydellisyyden ja oikeellisuuden. 

Kaikissa suojausratkaisuissa käytetään vähintään 128-bittistä avainta symmetriseen salaukseen ja 1 024 ‑bittistä (tai suurempaa) avainta asymmetriseen salaukseen. 

Syötteen valvonta varmistaa, että henkilötietojen syöttö tai poisto sekä syöttävä tai poistava taho voidaan tunnistaa.
 
Tällaiset keinot sisältävät todennuksen ja lokien ylläpidon. Haavoittuvuuksien hallinnalla havaitaan ja korjataan järjestelmän haavoittuvuudet. 
Tietojen poistomenetelmät varmistavat, että siirrettävät tiedot ovat suojassa, eikä niitä säilytetä tarpeettomasti asiakastuen suorittamisen lisäksi.
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs Data- ja analytiikkatiimin tehtävien tukeminen (alihankkijat).Tiedot kuin Snowflaken tapauksessaUSA – matalaMallisopimuslausekkeetKaikkia edellä Snowflaken yhteydessä mainittuja suojauskeinoja käytetään, jotta voidaan varmistaa vähiten etuoikeutettu pääsy kolmannen osapuolen alihankkijoille. Hyödynnämme sekä etätyöpöydän turvatoimia että muita turvatoimia, joita käytetään kaikissa Momentiven sisäisissä järjestelmissä. Katso lisätietoja tietoturvalausekkeestamme
AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
MicrosoftKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SnowflakeKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SparkpostKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SplunkKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
TwilioKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
UpworkKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
GoogleAvointen tekstivastausten kääntämisominaisuus, jota on pyytänyt osa GetFeedback Digital ‑asiakkaista. Kyselytutkimusten vastaustiedot. Nämä voivat sisältää henkilötietoja riippuen kyselytutkimuksen kysymyksistä ja siitä, miten vastaajat vastaavat kysymyksiin.USA – matalaMallisopimuslausekkeethttps://cloud.google.com/security/
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
ScaleGridTietokantojen isännöintipalveluHenkilöiden nimet (etunimi ja/tai sukunimi)   

Yksilöivä tunniste, joka voidaan yhdistää henkilöön reaalimaailmassa  

Ajoneuvon rekisterinumero  

Syntymäaika  

Sähköpostiosoite   

Puhelinnumero   

Katuosoite (esim. Valekatu 123)   

Postinumero  

Asunnon numero (eli osoiterivi 2)  
 
IP-osoite 
   
 IMSI-/IMEI-numerot  

MAC-osoite  

Vakuutustiedot   

Perheenjäsenet ja huollettavat  

Arkaluonteisia henkilötietoja voi sisältyä kyselytutkimusvastauksiin tai lomaketietoihin, joten AWS voi säilyttää seuraavia:  

kansallinen tunnus (esim. SSN- tai SIN-numero), ajokortin numero, passin numero  

käyttäjänimi ja salasana, todennustiedot  

Taloudelliset tiedot ja maksutiedot (tilille kirjautuminen, taloudellinen tili, pankkikortin tai luottokortin numero yhdessä vaadittujen turva- tai pääsykoodien, salasanojen tai tilille pääsyn edellyttämien tietojen kanssa)  

Maantieteellinen sijainti  

Etninen alkuperä  

Uskonnollinen / poliittinen / ammattiliittoon liittyvä kytkös   

Seksielämä tai seksuaalinen suuntautuminen   

Terveystiedot (ml. reseptilääkkeet, toimenpiteet ja kokeet, diagnoosit, lääkärit ja toimialue, sairausvakuutuskortin numero jne.)  
 
Biometriset tiedot (esim. sormenjäljet, äänitallenteet, valokuvat) 
  
Geneettiset tiedot  

Palkka/tulot (tai niiden luokat)  

Asiakkaan kyselytutkimusvastaukset (asiakkaan Momentive-tileillä luomiin kyselytutkimuksiin tulleet vastaukset)  

Luottoluokitus/‑tiedot   

Viestintä – kuluttajan yksityisen viestinnän sisältö, ellei yritys ole viestinnän tarkoitettu vastaanottaja  

Rikosrekisteri  

Yksilöllisen kaltaiset tunnisteet: näitä voivat olla tiedot, jotka eivät ole henkilötietoja ellei niitä yhdistetä muihin tietoihin, esim. verkkotunnisteet, laitetiedot, selaintiedot ja muut metatiedot, jotka voivat joissakin tapauksissa olla yhdistettävissä edellä mainittuihin luokkiin. 
Irlanti - olematonTietoja ei siirretä Euroopan ulkopuolelle.https://mongodb.scalegrid.io/hubfs/Whitepaper-ScaleGrid-Infrastructure-Security.pdf

Campaign Monitor, Turbine Room Ltd (FirstOfficer.io) ja Salesloft, Inc., jotka olivat aiemmin GetFeedback Directin alihankkijoita, on poistettu tästä luettelosta. 

AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Functional Software Inc. (Sentry) Sovellusten virhetietojen tallennus (sivuston kunnon valvonta). Suorat tunnistetiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin)
Epäsuorat tunnistetiedot (esim. ammattinimike, sukupuoli, syntymäaika)
Laitteen tunnistetiedot ja liikennetiedot (esim. IP-osoitteet, MAC-osoitteet, verkkolokit, selainagentit)
Kaikki palvelun loppukäyttäjien luovuttamat henkilötiedot.
USA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso lisätietoja Sentryn turvallisuussivulta.
GoogleSäilyttää kyselytutkimusten ja vastaajien materiaaleja, vastaajien tietojen NLP-tietoja ja Googlen alustalla hakua/indeksointia varten säilytettyjä vastaajien tietoja. Kyselytutkimusten vastaustiedot. Nämä voivat sisältää henkilötietoja riippuen kyselytutkimuksen kysymyksistä ja siitä, miten vastaajat vastaavat kysymyksiin.USA – matalaMallisopimuslausekkeethttps://cloud.google.com/security/
Heroku (Heroku ei ole alikäsittelijä, jos käytät GetFeedback Directin EU:n datakeskusta)Sovelluksen isännöintipalvelu ja tietovarasto, joka käy AWS-alustalla.Katso ”Amazon/AWS” edelläUSA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso Herokun turvasertifikaatit sekä luottamus- ja vaatimustenmukaisuusdokumentaatio.
IPdataVastaajien maantieteellisen sijainnin selvittäminenIP-osoiteUSA – matalaMallisopimuslausekkeetKatso lisätiedot IPdatan tietosuojaselosteesta.
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SplunkKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
MicrosoftKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SnowflakeKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SparkpostKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SplunkKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Engine YardVerkkosivuston isännöintityökalu ja pilvisovelluksen hallinta.Katso ”AWS” edelläUSA - matalaMallisopimuslausekkeetEngine Yardilla on sopimusvelvoite:  ylläpitää tietoja turvallisessa paikassa (kuten AWS), jossa on käytössä palvelinkeskuksen kulkurajoitukset, valvonta, turvahenkilökunta ja muut kaupallisesti kohtuulliset fyysiset turvatoimet; ylläpitää rajoitettua verkon käyttöä, palomuureja, palvelimen haavoittuvuuksien ehkäisykeinoja, käyttäjien tunnisteprotokollia, tapahtumien kirjausta ja muita kaupallisesti kohtuullisia järjestelmän ja verkon turvatoimia, joilla pyritään suojaamaan henkilötietoja; salata henkilötiedot mikäli mahdollista ja kaupallisesti kohtuullista alan salausstandardien mukaisesti sekä säilytyksen että siirron yhteydessä; ja myöntää käyttöoikeus matalimman etuoikeuden periaatteen mukaisesti ja rooliperusteisesti Momentiven valtuutus- ja deaktivointikäytäntöjen mukaisesti.
MicrosoftKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Engine YardKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
MicrosoftKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
AlikäsittelyTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Bridgewater LabsTehtävien tukitoimet (tekniset alihankkijat)Kaikki mahdolliset SM Apply ‑lomakkeilla kerättävät henkilötietoluokat. Kanada – olematonMallisopimuslausekkeetKaikki saatavilla olevat ja edellä AWS:n kohdalla mainitut turvatoimet ovat käytössä, jotta voidaan varmistaa kolmannen osapuolten alihankkijoiden matalin tarpeellinen pääsyoikeus. Hyödynnämme sekä etätyöpöydän turvatoimia että muita turvatoimia, joita käytetään kaikissa Momentiven sisäisissä järjestelmissä. Katso lisätietoja tietoturvalausekkeestamme
MicrosoftKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
AlikäsittelijäTarkoitusHenkilötiedotSijainti ja oikeudellisen järjestelmän riskien arviointiSiirtomekanismiLisätoimenpiteet: Sopimukselliset, organisatoriset ja tekniset
AWSKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
MicrosoftKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Inc, Momentive Australia Pty Limited)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
Momentiven tytäryhtiöt (Momentive Canada Inc, Momentive UK Ltd.)Katso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä
SalesforceKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edelläKatso edellä