Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Ristiintaulukointi tutuksi

Ristiintaulukointi on eräs yleisimmistä data-analyysiin käytetyistä työkaluista. Tässä artikkelissa kerrotaan sen ominaisuuksista ja käyttötavoista.

Ristiintaulukoinnin eli kontingenssitaulukkoanalyysin avulla analysoidaan luokiteltua dataa. Nyt kerromme, mitä sillä voidaan tehdä ja kuinka sitä käytetään. 

Ristiintaulukointi on hyödyllinen analytiikkatyökalu, jolla vertaillaan muuttujien tuloksia keskenään. Sitä käytetään tietoihin, jotka ovat luokitteluasteikolla. Siinä muuttujilla on nimet tai tunnukset, eivätkä ne ole erityisessä järjestyksessä.

Ristiintaulukoinnissa tiedot ovat tietotaulukoissa, jotka edustavat koko kyselytutkimuksen vastaajajoukon tuloksia sekä alaryhmiä. Niiden avulla voit tarkastella tietojen suhteita, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä katsottaessa kyselytutkimuksen vastauksia kokonaisuutena.

Ristiintaulukoinnilla voit tutkia tietoja eri tavoin ja oppia ymmärtämään vastaajajoukkoon sisältyviä ryhmiä entistä paremmin.

Suurten tietojoukkojen analysointi voi olla vaikeaa. Oleellisten ja käyttökelpoisten tietojen löytäminen suuresta tietomäärästä voi olla vielä monimutkaisempaa. Ristiintaulukointi yksinkertaistaa tiedot ja jakaa ne alaryhmiin, mikä helpottaa niiden tulkitsemista. Ristiintaulukoinnilla saadaan näkyviin prosenttiosuuksia ja esiintymistiheyksiä, jotka saattavat muuttua verrattaessa tietoja toisten luokkien muuttujiin. Kun tietojoukkojen hallinta helpottuu, myös virheitä ilmenee entistä vähemmän.

Ristiintaulukoinnilla voidaan tutkia eri muuttujien suhteita, mikä auttaa saamaan entistä tarkempia tietoja. Ilman ristiintaulukointia näiden tietojen hankkiminen vaatisi paljon enemmän työtä. Tiedot saattaisivat myös hukkua suureen tietomäärään ja jäädä huomaamatta. Käyttämällä useita suodattimia saat vielä tarkempia tietoja.

Ristiintaulukoinnilla voidaan yksinkertaistaa tietojoukkoja niin, että niiden vertaileminen on nopeaa. Siten saat nopeasti tietoja, jotka auttavat laatimaan uusia tietoihin perustuvia markkinointistrategioita. Voit myös seurata kyselytutkimusten vastauksissa ilmeneviä globaaleja trendejä ja toimia niiden mukaisesti.

Ristiintaulukointi yksinkertaistaa tietojoukot ja jakaa ne alaryhmiin. Saat tulokseksi puhdasta dataa helposti käsiteltävässä ja helppolukuisessa muodossa. Sitä voivat käyttää niin ammattitutkijat kuin tiimisi sellaiset jäsenet, joilla ei ole koulutusta tietojen analysointiin.

Ristiintaulukointia käytetään yleensä silloin, kun käsiteltävät tiedot voidaan jakaa toisensa poissulkeviin ryhmiin, joita kutsutaan luokitteleviksi muuttujiksi. Ristiintaulukoinnilla voit tutkia sellaisia tietojen välisiä suhteita, joita on muuten vaikea havaita. Markkinointitutkimuksen ristiintaulukointiraportissa voi esimerkiksi näkyä kahden tai useamman kyselytutkimuskysymyksen välinen suhde.

Ristiintaulukointia käytetään eri aloilla erilaisissa työtehtävissä. Ristiintaulukointia voivat hyödyntää esimerkiksi seuraavat:

Henkilöstöosastot voivat saada ristiintaulukoinnilla työntekijöille tehdyillä kyselytutkimuksilla tietoja yrityskulttuurista, johtamisesta, työntekijöiden sitoutumisesta ja muista osa-alueista. Ristiintaulukoinnilla henkilöstöhallinto voi määrittää, millä osastoilla on erityisiä ongelmia tai tarpeita, joihin he voivat vastata.

Markkinatutkimustiimit voivat tehdä ristiintaulukoinnilla raakadatasta helppotajuisempaa ja auttaa johtoa päätöksenteossa.

Asiakastukitiimit voivat arvioida ristiintaulukoinnilla asiakastyytyväisyyttä pitkäaikaisten ja uusien asiakkaiden välillä.

Koulun hallinto voi tarkastella opiskelijoiden antamia arvioita opettajista ja verrata niitä ristiintaulukoinnin avulla oppiaineeseen, oppitunnin kellonaikaan ja muihin tietoihin. Se auttaa heitä parantamaan opiskelijoiden opiskelukokemusta.

Khiin neliö ‑testillä määritetään, ovatko ristiintaulukoinnin tuottaman taulukon tiedot tilastollisesti merkittäviä. Tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä, jos verrattavat luokittelevat muuttujat ovat itsenäisiä (eivät liity toisiinsa). Khiin neliö ‑testi testaa siis luokittelevien muuttujien korrelaatiota.

Tässä muutamia termejä, joita voidaan käyttää ristiintaulukoinnin yhteydessä:

 • Yläpalkit: kunkin sarakkeen yllä olevat yläpalkit, joissa nimetään tietoluokat
 • Luokat: määrittävät muuttujien ryhmittelyn
 • Khiin neliö ‑testi: analyysi, jolla määritetään ristiintaulukoinnin tilastollinen merkittävyys. Se selvitetään määrittämällä, ovatko vertailtavat muuttujat itsenäisiä. Tämä mittaa sitä, kuinka todelliset tiedot vertautuvat odotettuihin tietoihin.
 • Sarakkeet: solut, jotka näyttävät tietoja pystysuunnassa
 • Sarakkeen prosenttiosuus: tietonäkymä, joka laskee tietylle riville kuuluvien sarakkeiden tiedot
 • Lukumäärä (esiintymistiheys): riville tai sarakkeeseen osuvien vastausten kokonaismäärä
 • Ristiintaulukointi tai kontingenssitaulukko: taulukko, jolla analysoidaan luokiteltuja tietoja 
 • CSV: tiedostomuoto, jossa arvot on eroteltu pilkuilla. Käytetään siirrettäessä monimutkaisia tietoja sovelluksesta toiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi muistiinpanotiedostot ja laskentataulukot.
 • Suodattimet: suodattimilla keskitetään ristiintaulukointi tiettyyn datanäkymään
 • Prosenttiosuus: riveille tai sarakkeisiin osuva prosenttiosuus vastauksista
 • Pivot-taulukko: Excelissä pivot-taulukoita voi käyttää ristiintaulukointiin
 • Rivit: solut, jotka näyttävät tietoja vaakasuunnassa
 • Rivin prosenttiosuus: tietonäkymä, joka laskee tiettyyn sarakkeeseen kuuluvien rivien tiedot
 • Tilastollisesti merkittävä: varmuus siitä, että tietojen tulokset eivät ole sattumaa
 • Riviotsikot: otsikot, jotka nimeävät riveillä näkyvät tietoluokat

Esimerkki 1

Työntekijätyytyväisyys: Seuraava on SurveyMonkeyn ristiintaulukointiesimerkki, joka luotiin työntekijöiden tyytyväisyyttä koskevan kyselytutkimuksen tiedoista. Kyselytutkimuksessa kysyttiin työntekijöiltä monivalintakysymyksillä seuraavia asioita:

 • Kuinka tyytyväisiä he ovat työhönsä
 • Kuinka kauan he aikovat pysyä työpaikassaan
 • Kuinka kauan he ovat olleet töissä organisaatiossa
 • Kuinka monta tuntia päivässä he työskentelevät (keskimäärin)
Ristiintaulukointi tutuksi

Ryhmiä määrittävät kysymykset näkyvät sarakkeissa, ja ryhmiä vertailevat kysymykset näkyvät riveillä. Tämä on tyypillinen ristiintaulukointiraporttien muoto.

Tässä taulukossa näkyy, että pitkään yrityksen palveluksessa olleiden työntekijöiden ja tyytyväisyyden välillä on jokin suhde. Kun tämä suhde on havaittu, voidaan sen syytä tutkia tarkemmin. Saatavilla olevista tiedoista ei voida päätellä varmasti, että toinen näistä muuttujista vaikuttaisi toiseen. Toisin sanoen tiedoista käy ilmi, että pitkällä työhistorialla ja työntekijöiden tyytyväisyydellä on korrelaatiosuhde, mutta ei välttämättä syy-seuraussuhdetta. 

Vinkki: Tietoja analysoitaessa on oltava tarkkana, ettei korrelaatiota luulla syy-seuraussuhteeksi.

Esimerkki 2

Ostoaikeet: Tässä esimerkissä haluat tietää, kumman sukupuolen edustajat kyselyyn vastanneista ostaisivat tuotettasi todennäköisemmin.

Ristiintaulukointi tutuksi

Sarakkeissa näkyvät jälleen tiedot, jotka määrittävät ryhmät (miehet ja naiset). Vertailussa käytettävä kysymys näkyy riveillä (Ostaisitko myymääni kissan hajustetta?)

Jos käyttäisit vain kyselyn kokonaistuloksia ilman ristiintaulukointia, havaitsisit, että 54 % kyselyyn vastanneista on kiinnostunut ostamaan tuotettasi. Et saisi selvää kuvaa ostoaikeiden eroista eri sukupuolten välillä. Sillä kuitenkin on suuri merkitys markkinointisi kohdentamiseen.

Ristiintaulukoinnilla havaitset, että 45 % kaikista vastaajista sanoo, että he ostaisivat tuotteesi varmasti. Lisäksi näet, että 66 % näistä vastaajista on naisia. Näiden tietojen avulla voit tehdä päätöksiä kaikilla osa-alueilla tuotteen nimeämisestä pakkauksen suunnitteluun ja viestintään.

Ristiintaulukoinnilla teet datasta monia erilaisia havaintoja. Seuraavassa on muutamia esimerkkikysymyksiä, joihin ristiintaulukointiraportti voi vastata.

Kuinka asiakastyytyväisyys vaihtelee uusien asiakkaiden ja aiemmin ostoksia tehneiden asiakkaiden välillä?

Minkälainen suhde on asiakastyytyväisyydellä ja sillä, suosittelisiko asiakas tuotettamme?

Jakaisivatko kaikkein tyytyväisimmät asiakkaasi positiiviset arvostelunsa sosiaalisessa mediassa?

Mikä on tuotteeseesi tyytymättömien asiakkaiden yleisin valitusten aihe?

Mitä mieltä eri osastojen työntekijät ovat yrityksestämme?

Onko toimiston sijainnin ja tyytyväisyyden välillä suhde? 

Onko miesten ja naisten välillä eroa halukkuudessa ostaa tuotteeni?

Vaikuttaako ikä yritystämme koskevaan bränditietoisuuteen?

Mitä mieltä eri tiedekuntien opiskelijat ovat opiskelijoiden käytössä olevien resurssien saatavuudesta?

Onko tietyn opinto-ohjelman ja opiskelijoiden tyytyväisyyden välillä suhde?

Kun tarvitset mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja kyselytutkimusvastauksista, kannattaa käyttää ristiintaulukointia ja suodattimia. Säästät aikaa ja teet tarkempia havaintoja keräämästäsi datasta käyttämällä SurveyMonkeya ja ristiintaulukointia. Saat lisätietoja oman ristiintaulukointiraportin tekemisestä ohjeosiostamme.

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.