Monivalintakysymykset: kaikki mitä sinun tarvitsee niistä tietää

Tutustu siihen, milloin ja kuinka kannattaa käyttää kaikkein suosituinta kysymystyyppiä.

Luo kyselytutkimus jo tänään

Monivalintakysymykset ovat olennainen osa kyselytutkimuksen laatimista

Monivalintakysymykset ovat monipuolisia ja intuitiivisia ja ne tuottavat helposti analysoitavaa tietoa.

Koska ne tarjoavat tietyt vastausvaihtoehdot, ne antavat jäsentyneitä vastauksia ja tekevät kyselyyn vastaamisen helpommaksi vastaajille.

Saamasi tieto on kuitenkin rajoitettu antamiisi vastausvaihtoehtoihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vastausvaihtoehdot eivät ole riittävän kattavat, tuloksissa voi olla tilastoharhaa.

Vaikka monivalintakysymys on kysymystyyppinä suoraviivainen, on eri monivalintakysymystyyppien ja niiden käytön ymmärtäminen moniulotteista.

Kysymystyypit: yhden vastauksen tai usean vastauksen kysymykset

Monivalintakysymykset voi perustasolla erottaa yhden ja usean vastauksen kysymyksiin.

Yhden vastauksen kysymykset ovat yleisin monivalintakysymysten tyyppi, ja niissä vastaajaa pyydetään valitsemaan ennalta laaditusta luettelosta yksi vaihtoehto.

Tämä muoto sopii erityisen hyvin kaksiosaisiin kysymyksiin, arviointikysymyksiin sekä nominaaliasteikoihin. Vastaaja voi olla väitteen kanssa joko samaa tai eri mieltä muttei molempia. 10-portaisella Net Promoter Score℠ (NPS) -asteikolla hän voi sijoittaa itsensä yhdelle tasolle – esimerkiksi kohtaan 7, muttei samaan aikaan kohtiin 7 ja 9.

Yhden vastauksen monivalintakysymykset ovat myös tehokkaita, jos haluat pyytää vastaajia valitsemaan yhden suosituimman tai vähiten suositun vaihtoehdon ennalta laaditusta luettelosta tai jos haluat pyytää heitä valitsemaan omaa mielipidettään lähimmin vastaavan vaihtoehdon.

Useiden vastausten kysymysten tarkoitus poikkeaa hieman tästä.

Siinä missä yhden vastauksen monivalintakysymys kysyy: “Mikä on suosikkitäytteesi pitsaan?” voi usean vastauksen monivalintakysymys kysyä: “Mistä kaikista seuraavista pitsatäytteistä pidät?” Tällöin vastaajat voivat merkitä kaikki itseään koskevat vaihtoehdot vain yhden sijaan.

multiple_choice

Voit kyselyä laatiessasi päättää, kumpi kysymystyyppi sopii kyselytutkimukseesi paremmin.

Normaalin monivalintakysymyksen muunnokset

Kun olet päättänyt, haluatko antaa monivalintakysymyksissäsi mahdollisuuden valita yhden vai useamman vaihtoehdon, voit tehdä valinnan eri monivalintakysymystyyppien välillä.

Esimerkiksi “Muu”-vastausvaihtoehdon tai kommenttikentän lisääminen voi ratkaista monta monivalintakysymysten ongelmaa. Pyytäessäsi vastaajaa valitsemaan vastauksensa valmiiksi laaditusta vaihtoehtojen luettelosta rajaat hänen vastausmahdollisuuksiaan, mikä voi vääristää tuloksia ja aiheuttaa tilastoharhaa.

multiple_choice_otheroption

Mitä tapahtuu, jos et anna vastaajalle mahdollisuutta vastata siten kuin hän haluaa? Hän saattaa päätyä valitsemaan luettelosta vaihtoehdon, joka ei vastaa hänen mielipidettään. Tämä voi vaikuttaa tulosten todenmukaisuuteen.

Yksi tapa yrittää ratkaista tämä ongelma on tarjota useita vastausvaihtoehtoja, mutta antaa vastaajille silti mahdollisuus myös kirjoittaa oma vastaus. Kun laadit kyselytutkimustasi, valitse valintaruutu “Lisää kommentteihin vastausvaihtoehto Muu tai kommenttikenttä”. Tällöin vastaajat saavat käyttöönsä nämä mahdollisuudet.

Voit nähdä kirjoitetut kommentit analysointityökalussa, mutta sinun tarvitsee tehdä hieman ylimääräistä työtä erotellaksesi kunkin kirjoitetun vastauksen. Muista, että Muu-vaihtoehdon tulisi olla vastaajille viimeinen ratkaisu. Jos liian moni vastaaja päätyy kirjoittamaan oman vastauksen, pääasiallisten vastausvaihtoehtojen vertailuarvo heikkenee.

Arviointiasteikkokysymykset esittävät millaisen asteikon tahansa (0–1, 1–5, 0–100 jne.) ja pyytävät vastaajaa valitsemaan asteikolta numeerisen arvon, joka parhaiten kuvastaa hänen vastaustaan.

Jotta vastaajat osaavat tulkita arviointiasteikkoa oikein, on sinun selostettava asteikon numeroiden väliset suhteet sekä arvioitava käsite ymmärrettävällä tavalla. Tämän voi esittää joko kysymyksen tai itse asteikon yhteydessä.

multiple_choice_ratingscale1multiple_choice_ratingscale2

Edellä kuvatuissa esimerkeissä on eri tapoja esittää Net Promoter Score -asteikon “suosittelun todennäköisyyden” mittaus, jota käytetään niin asiakastyytyväisyyttä mittaaviin markkinatutkimuksiin kuin työntekijöiden sitoutumiskyselyihin.

Likert-asteikko tai vastaava on ehkä eniten käytetty arviointiasteikko. Perinteinen Likert-asteikko pyytää vastaajia määrittelemään, kuinka vahvasti he ovat samaa tai eri mieltä jonkin väitteen kanssa. Likert-asteikot sopivat erinomaisesti mittaamaan vastaajien asenteita tai käyttäytymistä etenkin arkaluonteisissa asioissa. Esimerkki:

multiple_choice_likert

Voit vaihdella vastausvaihtoehtoja täsmentääksesi kysymyksesi painopistettä. Esimerkiksi näin:

MD-1348_MultipleChoice_graphic4b

Alternative multiple choice question formats

Matriisikysymykset

Joskus saatat haluta kysyä peräkkäin useita kysymyksiä, joissa on samat vastausvaihtoehdot.

Voit harkita samaa mieltä / eri mieltä -kysymyssarjaa tai arviointikysymysten sarjaa, jossa vastaajien tulee valita 1:n ja 10:n väliltä luku, joka kuvastaa todennäköisyyttä, jolla he suosittelisivat tuotetta ystävälleen (NPS-kysymysten tapaan).

Tällöin sinun kannattaa käyttää kyselytutkimuksessasi matriisia. Vaikka matriisikysymykset yksinkertaistavat kysymyksen sisältöä, laajat matriisit voivat olla vastaajille työläitä etenkin mobiililaitteilla. Vastaajat saattavat jättää vastaamatta haasteellisesti täytettäviin kyselyihin, mikä näkyy vastausprosentissa.

Jos matriisi on niin suuri, että vastaajien on jatkuvasti vieritettävä sivua alas tai oikealle, sinun kannattaa jakaa kysymykset osiin tai vähentää vastausvaihtoehtojen määrää, jotta kyselysi olisi helpompi täyttää.

multiple_choice_matrix

Pudotusvalikkokysymykset

Pudotusvalikossa vastauksen voi valita vieritettävästä valikosta sen sijaan, että kaikki vastausvaihtoehdot esitettäisiin kysymyksen alla.

Pudotusvalikko toimii parhaiten kysymyksissä, joihin liittyy pitkä lyhyiden vastausvaihtoehtojen luettelo. Tällaisia ovat esimerkiksi kysymykset kotikaupungista tai syntymävuodesta.

Pudotusvalikkoa kannattaa käyttää säästeliäästi. Useimmissa monivalintakysymyksissä kaikki vastausvaihtoehdot ovat näkyvillä samaan aikaan antaen vastaajille vastauksen ohella myös kontekstin.

multiple_choice_dropdownmultiple_choice_dropdown

Luokituskysymykset

Luokituskysymyksissä vastaaja laittaa vastausvaihtoehdot itselleen parhaimmin sopivaan järjestykseen.

Jos kysymyksessä kysytään esimerkiksi viittä suosikkitäytettä pitsaan, vastaaja ei ainoastaan kerro pitävänsä pepperonimakkarasta, vaan määrittelee myös kuinka paljon siitä pitää suhteessa muihin täytteisiin.

Jos haluat saada enemmän tietoa kuin voit yksinkertaisella monivalintakysymyksellä saada, luokituskysymys voi olla hyvä vaihtoehto.

Luokituskysymykset ovat tosin tavanomaisia monivalintakysymyksiä valikeampia analysoida.

Niiden avulla saa käsityksen siitä, pitääkö vastaaja jotakin vaihtoehtoa toista parempana, mutta nekään eivät kerro, kuinka paljon parempi toinen vaihtoehto on. Jollet siis ole erityisen kiinnostunut vastaajien yksilöllisistä mieltymyksistä, luokituskysymykset saattavat tehdä kyselytutkimuksestasi tarpeettoman monimutkaisen.

multiple_choice_ratingscale

Monivalintakysymyksien edut

Monivalintakysymykset ovat SurveyMonkey-palvelun useimmin käytetty kysymystyyppi. Sen lisäksi, että monet pitävät monivalintakysymyksiä eräänlaisena vakiokysymysmallina, niillä on myös määrättyjä etuja muihin kysymystyyppeihin nähden.

1. Niihin on helppoa vastata.

On helpompaa vain napsauttaa painiketta kuin kirjoittaa vastaus. Mitä helpommin vastattavan kyselystäsi teet, sitä enemmän vastauksia saat.

Monesti vastaajilta halutaan vain vastaus kahden tai useamman vaihtoehdon välillä: Oletko samaa vai eri mieltä? Kyllä vai ei? Pitäisikö meidän sinun mielestäsi tehdä enemmän vai vähemmän, vai teemmekö sopivasti? Tällöin paras tapa on tarjota vastaajille vaihtoehdot, joista he voivat valita.

2. Ne määrittelevät vastausvaihtoehdot konkreettisesti.

Kyselyn kysymyksiä miettiessä on jo usein olemassa jonkinlainen käsitys siitä, mitä vastaajat saattavat vastata. Tällöin monivalintakysymys on usein paras kysymystyyppi.

Kysyttäessä esimerkiksi ketä ehdokasta vastaaja aikoo äänestää vaaleissa, saattaa valittavana olla 20 ehdokasta. Niiden vastaajien, jotka jo tietävät ehdokkaansa, on helppo vastata tällaiseen kysymykseen.

Useimmille ehdokaslistasta voi olla kuitenkin paljon apua. Se auttaa myös sinua. Avoimiin kysymyksiin annettujen vastausten käsittely on työlästä, kun taas suljettujen kysymysten kohdalla pääsee helpommalla.

Kyselytutkimuksen tuloksia on helpompi analysoida, kun ei tarvitse käydä läpi kirjoitusvirheitä eikä pilailuvastauksia. Näin Mikki Hiiri ei koskaan päädy presidenttiehdokkaiden listalle.

3. Ne opastavat vastaajia.

Monivalintakysymysten etu on se, että ne antavat vastaukselle kontekstin. Monivalintakysymysten vastausvaihtoehdoista vastaaja näkee, kuinka täsmällinen tai yleinen vastauksen tulee olla.

Vaihtoehdot osoittavat, tuleeko syntymäaika ilmaista päivän (3. tammikuuta 1975) vai ainoastaan vuoden (1975) tarkkuudella.

Vastausvaihtoehtojen avulla voit myös saada vastaajilta yksityiskohtaisemman vastauksen kuin mitä he oma-aloitteisesti antaisivat. Esimerkiksi Likert-asteikolla useiden vastausvaihtoehtojen tarjoaminen auttaa vastaajaa määrittelemään, missä määrin hän on samaa tai eri mieltä (esim. “samaa mieltä”, “täysin samaa mieltä” tai “jokseenkin samaa mieltä”).

Mieti monivalintakysymykset huolella, ennen kuin lähetät kyselyn, sillä tarjoamasi vastausvaihtoehdot määrittelevät sen, miten voit tuloksia hyödyntää. Esimerkiksi “Muu”-vastausvaihtoehdon tarjoaminen voi olla luontevaa, mutta se saattaa myös tehdä tulosten analysoimisesta vaikeampaa.

4. Ne näyttävät hyvältä mobiililaitteissa.

Mobiilioptimointi on tänä päivänä tärkeää myös kyselytutkimusten kohdalla. Kolme kymmenestä vastaajasta Yhdysvalloissa vastaa SurveyMonkey-kyselytutkimukseen älypuhelimella tai tabletilla.

Pienet näytöt ja hiiren sekä näppäimistön puute tekevät mobiililaitteista haasteellisia välineitä silloin, jos vastaaminen edellyttää tekstikenttien käyttöä ja runsaasti vierittämistä. Avoimille kysymyksille on paikkansa, mutta mobiililaitteilla vastattavissa kyselyissä kannattaa pitäytyä monivalintakysymyksissä.

Muista lukea SurveyMonkeyn vinkit kyselytutkimusten mobiilioptimointiin, ennen kuin suunnittelet kyselysi.

Valtaosa kyselytutkimusten kysymyksistä on monivalintakysymyksiä – eikä syyttä. Ne sopivat moniin tilanteisiin ja ovat erityisen arvokkaita, jos kunkin kysymystyypin vivahteet ymmärtää.

NPS®, Net Promoter® ja Net Promoter® Score ovat Satmetrix Systems, Inc.:n, Bain & Companyn ja Fred Reichheldin rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä:

Työntekijöiden sitoutumista mittaavat kyselylomakkeet

Työntekijöitäsi kuuntelemalla voit tehdä päätöksiä, jotka auttavat luomaan tyytyväisemmän työympäristön. Ota selvää, mitä työntekijät todella ajattelevat työstään. Hanki palautetta pitääksesi heidät tyytyväisinä.

Käy sivustolla

Tapahtumasuunnittelun kyselytutkimusmalli

Tapahtuman järjestäminen on iso työ. Keitä tulee? Mikä heidän aikataulunsa on? Tapahtumakyselytutkimukset voivat auttaa sinua. Kun tapahtuma on ohi, pyydä palautetta, jotta voit kehittää tapahtuman järjestämistä seuraavalla kerralla.

Käy sivustolla

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tässä muutama keino kannustaa vastaajia vastaamaan kyselytutkimuksiisi.

1. Lyhyestä virsi kaunis

Lyhyeen ja ytimekkääseen kyselytutkimukseen vastataan suuremmalla todennäköisyydellä.

2. Tarjoa kannustimia

Pienillä kannustimilla, kuten pienellä alennuksella tai arvontakupongilla, voit varmistaa, että vastaajat tekevät kyselytutkimuksesi loppuun saakka.

3. Osta kohdeyleisö

SurveyMonkey Audience -tilauksella voit hankkia yleisöä, joka vastaa kyselytutkimuksesi väestötieteellisiä vaatimuksia. Tämä on erinomainen tapa saada kohdennettuja vastauksia tietyltä ryhmältä.

Näistä syistä miljoonat ihmiset luottavat SurveyMonkey-palveluun

Rajoittamaton määrä kyselytutkimuksia

Lähetä niin monta kyselytutkimusta ja koetta kuin haluat — myös ilmaistilauksilla.

Nopeat vastaukset

Luo ja lähetä helposti ammattilaistason kyselytutkimuksia. Saat nopeasti luotettavia vastauksia.

Asiantuntijoiden hyväksymä

Saat käyttöösi kyselytutkimusasiantuntijoidemme hyväksymät ennalta laaditut kysymykset ja kyselytutkimusmallit.

Reaaliaikaiset tulokset

Näet tulokset millä tahansa laitteella myös liikkeellä ollessasi. Huomaat suuntaukset sitä mukaa, kun saat tietoa.

Tuoreita ideoita

Kyselytutkimukset antavat sinulle muutakin kuin vastauksia. Saat palautetta uusista näkökulmista.

Käyttökelpoista tietoa

Voit yhdessä tiimisi kanssa poimia ja jakaa tiedoista saatavat näkemykset.