Rakenna työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimuksen avulla parempi ja tuottavampi työpaikka

Älä selvitä pelkästään työntekijöiden tyytyväisyyttä, vaan mittaa sitä, mikä on tärkeintä.

Luo kyselytutkimus jo tänään

Mitä on työntekijöiden sitoutuminen?

Työntekijöiden sitoutuminen osoittaa, missä määrin työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja mukana päivittäisessä työssä.

Henkilöstohallinnon ammattilaiset ja tutkijat käyvät keskustelua siitä, mitkä todellisuudessa ovat työntekijöiden sitoutumisen mittapuut. Perusajatus on kuitenkin se, kokevatko työntekijät olevansa osa yrityksen tavoitteita ja menestystä.

Työntekijöiden sitoutumiskyselyllä ei voi ainoastaan mitata sitä, kuinka tyytyväisiä työntekijät ovat — se mittaa myös heidän omistautuneisuuttaan yrityksen tavoitteisiin ja tuloksiin. Työntekijöiden sitoutuneisuuden mittaaminen on ratkaisevan tärkeää: se on tärkeä yrityksesi terveen toiminnan indikaattori ja hyvä tapa havaita kehittämistarpeet.

Kokeile SurveyMonkeyn työntekijöiden sitoutumisen kyselytutkimusmallia

Miksi sitoutuneisuutta kannattaa mitata?

Kun työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita, he ovat myös tyytyväisiä ja motivoituneita. Tämä johtaa väistämättä tuottavuuden kasvuun — joissakin tapauksissa jopa yli 20 %:lla.

Tästä syystä työntekijöiden sitoutuneisuus on yrityksesi tai organisaatiosi menestyksen kannalta olennaisen tärkeää. Sitoutunut työvoima tuo mukanaan entistä tuottavamman — ja kannattavamman — yrityksen/organisaation. Eikä ole kyse aivan vähäisestä kasvusta. Gallup selvitti, että ne yritykset, joiden työntekijät olivat erityisen sitoutuneita, suoriutuivat kilpailijoihinsa verrattuna osakekohtaisella tuloksella mitattuna jopa 147 % paremmin.

Tämä osoittaa, että liiketoiminnassa ei ainoastaan pitäisi mitata työntekijöiden sitoutumista — sitä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää tekemättä.

Työntekijöiden sitoutuminen vs. työntekijöiden tyytyväisyys

Mikä ero on työntekijöiden sitoutuneisuudella ja työntekijöiden tyytyväisyydellä? Nämä kaksi asiaa toki limittyvät toisiinsa, mutta työntekijöiden sitoutuneisuus on työntekijöiden tyytyväisyyttä paljon laajempi käsite. Toisin sanoen, sitoutunut työntekijä on mitä todennäköisimmin myös tyytyväinen, mutta kaikki tyytyväiset työntekijät eivät ole sitoutuneita.Tutkijat käyvät kiivasta keskustelua siitä, mitkä työntekijöiden sitoutumisen mittapuut tarkalleen ottaen ovat. Useiden viimeaikaisten aiheesta tehtyjen tutkimusten ja niistä saatujen tulosten perusteella voimme todeta, että hyvä työntekijöiden sitoutumiskysely mittaa useita eri tekijöitä, joihin kuuluu muiden muassa

johtajiston toiminta: johtoporras voi joko lisätä työntekijöiden sitoutuneisuutta tai murtaa sen. Ei ole kyse siitä, kohteleeko ylempi johto työntekijöitä hyvin tai onko sen toiminta eettistä (vaikka tämäkin on tärkeää). Ratkaisevaa on se, että johtajuus toimii organisaation jokaisella tasolla. Tämä tarkoittaa esimiehiä, jotka välittävät yrityksen arvoja, hallitsevat kommunikoinnin ja ryhtyvät tarvittaessa oikeanlaisiin toimiin. Hyvä työntekijöiden sitoutumiskysely mittaa näitä toimintatapoja esimiestasolta ylimpään johtoportaaseen. Voit käyttää tähän tarkoitukseenjohdon suoriutumista arvioivaa kyselytutkimusmalliamme.

Työn luonne: Useimmat eivät halua helppoa työtä. He kaipaavat haasteita jokapäiväisissä tehtävissään. Haastava työ voi olla työntekijälle todella motivoivaa — edellyttäen, että hän voi selvästi nähdä, kuinka hänen työnsä liittyy koko yrityksen toimintaan. Käytä työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimusta kysyäksesi työntekijöiltä, kuinka haastavana (ja motivoivana) he työtään pitävät — ja selvittääksesi, kokevatko he, että heidän työnsä ja yrityksen toiminnan tuloksien välillä on havaittavissa suora yhteys.

Urakehitys: Kunnianhimoiset työntekijät ovat hyvä asia. He voivat olla koko tiimisi motivoituneimmat ja tuottavimmat jäsenet — edellyttäen, että he tietävät, miten sinä voit auttaa heitä etenemään urallaan. Jos näin ei ole, olet vaarassa menettää heidät. Uratavoitteiden on tärkeää olla selvästi nähtävillä, mutta myös sinun täytyy olla valmis ojentamaan auttava kätesi. Saavatko työntekijäsi tukea koulutus- ja mentorointimahdollisuuksien kautta? Työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimus voi auttaa sinua selvittämään, näkevätkö työntekijät selkeän, eteenpäin vievän polun ja saavatko he tarvitsemaansa tukea päästäkseen sinne, minne he haluavat.

Yrityksen itsekunnioitus: Kun työntekijät ovat ylpeitä työpaikastaan, se näkyy myös ulospäin. He todella uskovat yrityksesi tavoitteisiin ja haluavat nähdä yrityksesi menestyvän. Tämä asenne välittyy heidän toimintaansa: kun ihmiset tuntevat ylpeyttä työpaikastaan, he tuntevat ylpeyttä myös työstään. Tämän tunteen vaaliminen synnyttää työntekijöissä hyvänolontunteen. Tällöin he toimivat keskittyneesti, ovat sopusoinnussa kollegoidensa kanssa ja sitoutuvat ratkaisemaan ongelmat.

Kollegat: On sanomattakin selvää, että vietämme paljon aikaa työkavereidemme kanssa. Kaiken kokoisissa yrityksissä on tärkeää ottaa huomioon työntekijöiden väliset suhteet: kuinka he kommunikoivat toistensa kanssa, kuinka he suhtautuvat toistensa kykyihin ja mitkä asiat he kokevat työyhteisön vahvuuksiksi ja mitkä heikkouksiksi. Sillä, miten työntekijät suhtautuvat kollegoihinsa, voi olla valtava vaikutus heidän työmoraaliinsa ja uskoonsa siihen, että yritys voi saavuttaa tavoitteet. Näihin asioihin paneutuvien työntekijäkyselytutkimuksen kysymysten tulisi olla merkittävä osa sovellettavia työntekijöiden sitouttamisstrategioita.

Kyselytutkimuksien käyttäminen sitoutumisstrategoiden kehittämisessä

Työntekijöiden sitoutumisen mittaaminen ei yksin riitä sitoutuneen työvoiman vaalimiseen. Tuloksia pitää osata lukea, jotta voi nähdä kehittämiskohteet ja soveltaa työntekijöiden sitoutumisstrategioita käytännössä. Tästä todellinen työ alkaa.

Vaihe 1: Päätä, mitä haluat saada selville

Oletko kiinnostunut mittaamaan ja kehittämään vain joitakin työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä? Haluaisitko esimerkiksi keskittyä tarkastelemaan, kuinka johdon toiminta vaikuttaa yrityksessäsi työntekijöiden sitoutuneisuuteen. Voit käyttää johdon/esimiesten suoriutumista arvioivaa kyselytutkimusmallia tai sitä työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimusmallin osaa, joka käsittelee johdon toimintaa.

Tämä ei välttämättä kuitenkaan riitä, jos haluat todella hyödyntää kyselytutkimuksia työntekijöiden sitoutumisstrategoiden kehittämiseen. Jos keskityt yhteen tiettyyn aiheeseen, saattavat muut kehittämistä kaipaavat osa-alueet jäädä sinulta huomaamatta. Esimerkiksi urakehitysmahdollisuudet — eikä niinkään johdon/esimiesten toiminta — saattavat olla yrityksesi työntekijöiden kohdalla ratkaisevampi sitoutumiseen vaikuttava tekijä.

Jos yrität kehittää kattavaa työntekijöiden sitouttamisen strategiaa, on parempia aloittaa kokonaisvaltaisesti ja vasta seuraavassa vaiheessa keskittyä yksittäisiin painopisteisiin.

Tartu kiinni jokaiseen tekijään, joka vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen: Tarjoamamme työntekijöiden sitoutumisen kyselytutkimusmalli on suunniteltu nimenomaan asian kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Kokeile sitä.

Vaihe 2: Tunnista toimenpiteitä vaativat kohteet

Sen jälkeen, kun olet tehnyt kyselytutkimuksesi ja saanut selville, mitkä asiat kaipaavat kehittämistä, sinun täytyy alkaa priorisoida. Mieleesi saattaa ensimmäisenä tulla painottaa jokaista yksittäistä osa-aluetta, jossa tulos oli jotakin muuta kuin täydellinen. Yrittää tukahduttaa tämä reaktio. Päädyt vain venyttämään johdon/esimiesten voimavaroja ja resursseja liikaa, eivätkä tulokset välttämättä parane.

Yritä sen sijaan tunnistaa muutama keskeisin työntekijöidesi sitoutumiseen vaikuttava tekijä ja keskity vain niihin. Priorisoiminen vain muutamaan saattaa olla haasteellista. Valintaa helpottaaksesi voit kysyä itseltäsi nämä kysymykset:

  1. “Mihin voin käyttää resurssejani niin, että vaikutus työntekijöideni sitoutumiseen olisi mahdollisimman suuri?” Etsi kohteet, joissa kyselytutkimuksen tulokset olivat kauimpana toivomaltasi tasolta.
  2. “Mitkä toimenpiteet ovat tehokkaimpia?” Mieti, mitkä osa-alueet ovat helpompia painottaa — ehkä käyttämällä jo olemassa olevia resursseja tai asiantuntijoita.

Vaihe 3: Tee suunnitelma

Minkä toimenpiteen valitsetkin, on tärkeää kertoa siitä työntekijöille ja varmistaa, että he ymmärtävät, miten ja milloin se toteutetaan. Läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää. Suosittelemme tavoitteiden asettamisessa seuraavia kriteereitä: täsmällinen, mitattava, saavutettavissa oleva, aiheellinen (relevantti) ja aikaan sidottu.

Vaihe 4: Pidä suunnitelmaasi yllä

Miten voit selvittää, vaikuttaako suunnitelmasi positiivisesti? Tietenkin lähettämällä työntekijöille sitoutumiskyselytutkimuksen. Olennainen osa työntekijöiden sitoutumisen kehittämistä on sitoutumisen johdonmukainen ja jatkuva mittaaminen.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä:

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Haluatko tietää, mitä asiakkaat sinusta puhuvat? Asiakastyytyväisyyskyselyt voivat auttaa sinua selvittämään, mitä ihmiset ajattelevat yrityksestäsi. Lisäksi saat palautetta asiakaspalvelusta jne.

Käy sivustolla

Tapahtumakyselyt

Tapahtuman järjestäminen on iso työ. Keitä tulee? Mikä heidän aikataulunsa on? Tapahtumakyselytutkimukset voivat auttaa sinua. Kun tapahtuma on ohi, pyydä palautetta, jotta voit kehittää tapahtuman järjestämistä seuraavalla kerralla.

Käy sivustolla

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tässä muutama keino kannustaa vastaajia vastaamaan kyselytutkimuksiisi.

1. Lyhyestä virsi kaunis

Lyhyeen ja ytimekkääseen kyselytutkimukseen vastataan suuremmalla todennäköisyydellä.

2. Tarjoa kannustimia

Pienillä kannustimilla, kuten pienellä alennuksella tai arvontakupongilla, voit varmistaa, että vastaajat tekevät kyselytutkimuksesi loppuun saakka.

3. Osta kohdeyleisö

SurveyMonkey Audience -tilauksella voit hankkia yleisöä, joka vastaa kyselytutkimuksesi väestötieteellisiä vaatimuksia. Tämä on erinomainen tapa saada kohdennettuja vastauksia tietyltä ryhmältä.

Näistä syistä miljoonat ihmiset luottavat SurveyMonkey-palveluun

Rajoittamaton määrä kyselytutkimuksia

Lähetä niin monta kyselytutkimusta ja koetta kuin haluat — myös ilmaistilauksilla.

Nopeat vastaukset

Luo ja lähetä helposti ammattilaistason kyselytutkimuksia. Saat nopeasti luotettavia vastauksia.

Asiantuntijoiden hyväksymä

Saat käyttöösi kyselytutkimusasiantuntijoidemme hyväksymät ennalta laaditut kysymykset ja kyselytutkimusmallit.

Reaaliaikaiset tulokset

Näet tulokset millä tahansa laitteella myös liikkeellä ollessasi. Huomaat suuntaukset sitä mukaa, kun saat tietoa.

Tuoreita ideoita

Kyselytutkimukset antavat sinulle muutakin kuin vastauksia. Saat palautetta uusista näkökulmista.

Käyttökelpoista tietoa

Voit yhdessä tiimisi kanssa poimia ja jakaa tiedoista saatavat näkemykset.