Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

SurveyMonkeyn verkkopohjaiset arviointilomakkeet nopeuttavat arviointeja.

Kannettavaa pitelevä mies hymyilee pyörätuolissa istuvalle tablettia pitelevälle naiselle

Kouluissa ja työpaikoilla käytetään arviointilomakkeita, joiden kautta kuka tahansa voi antaa palautetta. 

Verkkopohjaiset arviointilomakkeet sujuvoittavat palautteen antamista, sillä niiden avulla tarvittavat tiedot voidaan kerätä yhteen paikkaan vaikkapa vertailua varten. 

Tutustumme nyt tarkemmin verkkopohjaisiin arviointilomakkeisiin.

Arviointilomakkeilla annetaan palautetta suoriutumisesta, sillä niiden kysymyksillä selvitetään vahvuudet, kehitettävät osa-alueet ja yleinen edistyminen. Niitä käytetäänkin useilla tavoilla koulutuksen sekä liike- ja urheilutoiminnan kehittämisessä. 

Arviointilomakkeita ja palautelomakkeita käytetään eri tarkoituksiin. Palautelomakkeilla kerätään muiden mielipiteitä ja mietteitä tuotteesta, palvelusta tai liiketoiminnasta, kun taas arviointilomakkeilla kerätään rakentavaa palautetta muiden suoriutumisesta. Selkeä ja tarkoin harkittu palaute on tärkeää niin henkilökohtaisen kuin ammatillisen kehittymisen kannalta, ja se voi vaikuttaa merkittävästi työntekijän kokemukseen.

Arviointeja tehdään eri tavoilla toimialan, tarkoituksen ja arvioitavan henkilön työtehtävän mukaan. Näiden esimerkkien ja vinkkien avulla voit itse luoda arviointilomakkeita: 

Työntekijöiden arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi suoriutumisarviointeja, kuten 360 degree ‑palautetta, työntekijöiden itsearviointeja sekä tiimin suoriutumisen, taitojen, esihenkilön ja urakehityksen arviointeja

Kussakin tapauksessa yksittäiselle työntekijälle tai tiimille annetaan palautetta suoriutumisesta tietyllä ajanjaksolla, ja hallintotyöntekijät voivat tämän palautteen perusteella arvioida työntekijöiden kykyä suoriutua tehtävistään ja velvollisuuksistaan, mitata tavoitteita sekä luoda koulutusohjelmia. 

Säännöllisistä arvioinneista voi saada arvokasta dataa, jonka mukaan voidaan asettaa edistymiseen perustuvia vertailuarvoja. Siksi arviointeja kannattaa tehdä neljännesvuosittain tai vähintään vuosittain. 

Työntekijöiden arviointilomake tehdään tiettyjen kriteerien mukaan, joita ovat esimerkiksi yleinen osaaminen, työn laatu, tiimityö, kommunikointitaidot ja tavoitteiden saavuttaminen. Tehokkaat työntekijöiden arviointilomakkeet ovat kattavia, objektiivisia ja helppokäyttöisiä. 

Päätä aluksi arvioinnin tavoitteet, prosessi ja suoritusaika. Määritä sitten selkeästi arvioijien käyttämät kriteerit sekä kunkin kategorian arviointiasteikko ja varaa tilaa kommenteille, jotta arvioija voi antaa täsmällistä palautetta työntekijän vahvuuksista ja kehittämisalueista sekä ehdotuksia myöhemmän kehittymisen tueksi.

Työntekijöiden arviointilomakkeissa on oltava kentät tärkeille tiedoille, kuten työntekijän nimelle sekä arvioijan nimelle ja työtehtävälle, ja tarvittaessa myös muille työtä koskeville tiedoille. Näitä ovat esimerkiksi

 • työtehtävä
 • esihenkilön nimi
 • osasto.

Anna lopuksi ohjeet arvioinnin antamiseen ja tarjoa tarvittaessa tukea ja opastusta.

Työnantajat käyttävät tätä arviointilomaketta työntekijöiden työsuorituksen arvioimiseen tietyn ajanjakson aikana. Tavallisesti tällä lomakkeella saadaan mitattua työntekijän aiempaa suoriutumista, kartoitettua kehittämisalueet ja asetettua tulevat suoriutumistavoitteet. 

Tällaisista arvioinneista saatu palaute voi auttaa esihenkilöitä tekemään ylennyksiä, palkankorotuksia ja ammatillista kehittymistä koskevia päätöksiä, minkä lisäksi suoritusarvioinnit tuovat esiin työntekijän työsuoritukseen liittyvät huolenaiheet.  

Työntekijän suoriutumisen arviointilomakkeella kannattaa kerätä seuraavat tiedot:

 • työntekijän nimi 
 • työntekijän työtehtävä
 • saavutukset ja vahvuudet 
 • kehittymisalueet
 • seuraavan ajanjakson tavoitteet 
 • esihenkilön palaute.

Aloita kokeilemalla työntekijöiden suoriutumista arvioivaa kyselytutkimusmalliamme. Voit muokata mallia lisäämällä siihen uusia kenttiä, yrityksesi logon tai brändisi värit.

360 degree ‑arviointilomakkeella tiimit voivat arvioida työntekijän suoriutumista ja toimintaa. Arvioijat ovat tavallisesti työtovereita, alaisia, esihenkilöitä ja joskus jopa asiakkaita, joiden antama palaute tarjoaa organisaatioille kokonaisvaltaisen kuvan yksittäisen henkilön työsuorituksesta, johtajuustaidoista, tiimityöskentelykyvyistä, viestintätaidoista ja muusta työhön liittyvästä osaamisesta.  

360 degree ‑arvioinnit voivat auttaa selvittämään työntekijöiden vahvuudet ja kehittymistä vaativat osa-alueet. Tällaiset arvioinnit voivat antaa laajemman kuvan työntekijän suoriutumisesta muidenkin kuin esihenkilön näkökulmasta, ja ne voivat myös vähentää puolueellisuutta ja varmistaa, että arvioinnit tehdään oikeudenmukaisesti. Tämä auttaa lujittamaan avointa, kunnioittavaa kulttuuria sekä keräämään rakentavaa palautetta.

360 degree ‑arvioinneissa työntekijän suoriutumisesta pyydetään täsmällistä palautetta kultakin arvioijalta, eli työtovereilta, alaisilta tai esihenkilöiltä. Tehokkaissa 360 degree ‑palautekyselytutkimuksissa kysytään avoimia kysymyksiä ja vältetään johdattelevia kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa osallistujien vastauksiin. 

360 degree ‑palautekyselytutkimuksen esimerkkikysymyksiä: 

 • Mitkä ovat mielestäsi tämän työntekijän vahvuudet?
 • Mainitse yksi asia, jota tämän työntekijän kannattaisi tehdä jatkossakin.
 • Miten hyvin tämä henkilö hallitsee aikaansa ja työmääräänsä?
 • Mitä osa-aluetta tämän henkilön tulisi kehittää?

Rekrytointitiimit voivat arvioida ja verrata hakijoita arviointilomakkeilla, jotka auttavat nostamaan esiin kriteerit täyttävät hakijat sekä antavat tietoa hakijoiden pätevyydestä, kokemuksesta, taidoista sekä heidän sopivuudestaan yrityksen työkulttuuriin. Lomakkeet voivat myös auttaa luomaan reilun ja yhtenäisen arviointi- ja vertailumenettelyn, jonka ansiosta voidaan palkata parhaat hakijat.

Lisäksi näillä lomakkeilla tallennetaan päätöksentekoprosessiin liittyvää tietoa, jonka perusteella voidaan antaa palautetta hylätyille hakijoille tai jota voidaan käyttää itse rekrytointiprosessin arvioimiseen.

Hakijoiden arviointilomakkeella kannattaa selvittää keskeiset taidot, ominaisuudet ja kokemus, jotka auttavat menestymään kyseisessä työtehtävässä. Näihin voivat lukeutua tekniset ja pehmeät taidot, koulutus ja työkokemus.

Luo seuraavaksi arviointiasteikko, joka auttaa arvioimaan kunkin hakijan pätevyyttä puolueettomasti. Arviointiasteikko voi olla numeerinen tai siinä voi olla valintaruutuja tai luettelo toivotuista ominaisuuksista. Lomakkeeseen kannattaa myös lisätä kommenttiruutu, johon voit kirjoittaa havaintoja hakijoista. 

Opettajien arviointilomakkeita käytetään opetushenkilökunnan suoriutumisen arvioimiseen. Hallintotyöntekijät arvioivat tavallisesti opettajan suoritusta oppitunnin aikana, ja jotkut opettajat jakavat oppilailleen suorituksensa arvioimista pyytäviä lomakkeita.

Toimivilla opettajien arviointimenettelyillä

 • arvioidaan opetuksen tehokkuutta, jotta strategioista voidaan tehdä tuloksekkaita 
 • selkiytetään ammatillisia kehittymistarpeita, jotta voidaan keskittyä opetusta parantaviin koulutustilaisuuksiin ja materiaaleihin 
 • tuodaan esiin työkalujen, tuen ja rahoituksen epäkohdat, jotka ovat saattaneet haitata oppimista
 • tarjotaan todistettuja kehittymismahdollisuuksia ja arvokasta dataa opetuksen tai urakehityksen tueksi.

Aloita päättämällä arvioitavat osa-alueet, kuten opettajan vaikuttamis- ja opetustaidot, aihetuntemus ja kyky innostaa oppilaat kuuntelemaan ja keskittymään. Tämän jälkeen voit luoda arviointiasteikon opettajan suoriutumisen mittaamiseen kullakin osa-alueella.

Muista lisätä kentät kaikille tärkeille tiedoille, kuten opettajan nimelle sekä arvioijan nimelle ja työtehtävälle, ja tarvittaessa myös muille työtä koskeville tiedoille, esimerkiksi luokkatasolle tai opettavalle aineelle.

Arviointilomakkeilla opiskelijoilta tai osallistujilta kerätään palautetta ohjaajan opetustyylin, kurssisisällön ja yleisen suoriutumisen arvioimista varten. Tällaisilla lomakkeilla oppilaitokset voivat seuloa ohjaajien kehitystä vaativat osa-alueet ja parantaa opetusohjelmien laatua.

Päätä ensin arvioitavat osa-alueet, kuten opetustaidot, aihetuntemus, vaikuttamistaidot luokkahuoneessa sekä viestintätaidot. Tämän jälkeen voit valita tarvittavat kysymykset arvioidaksesi ohjaajien suoriutumista joko yksinkertaisella numeerisella asteikolla tai tarkkoja kuvauksia sisältävällä asteikolla.

Lomakkeeseen kannattaa lisätä kentät ohjaajan nimelle, arvioijan nimelle ja työtehtävälle sekä arvioinnista riippuen myös tärkeille työtä koskeville tiedoille, kuten luokkatasolle tai opetettavalle aineelle.

Oppilaitokset ja kouluttajat pyytävät arviointilomakkeilla oppilaiden palautetta näiden oppimiskokemuksesta. Näillä lomakkeilla arvioidaan opetustapojen tehokkuutta, esitettyjen materiaalien merkityksellisyyttä ja selkeyttä, opetustahtia, annettujen materiaalien laatua sekä yleistä tyytyväisyyttä. 

Kurssien arviointilomakkeilla opettajat ja kouluttajat voivat kerätä näkemyksiä niin toimivista kuin parannettavista osa-alueista, mikä auttaa pitämään standardit korkealla, varmistamaan koulutuksen tehokkuuden sekä luomaan kannustavan ja sitouttavan oppimisympäristön. 

Esihenkilöiden tai vieraspuhujien vetämät tai webinaarien kautta tarjottavat lisäkoulutuskurssit auttavat pitämään työntekijät ajan tasalla uusista tekniikoista, menettelyistä ja muista tarvittavista taidoista.

Koulutuskurssin arviointilomakkeilla mitataan koulutuksen tehokkuutta ja selvitetään kehitettävät osa-alueet.

Koulutuskurssin arviointilomakkeessa kannattaa pyytää seuraavia tietoja:

 • kurssin nimi
 • ohjaajan nimi
 • arviointiasteikkokysymykset
  • ohjaajan tehokkuus
  • aiheen merkityksellisyys
  • kurssin rakenne
  • ohjaajan innokkuus
  • kannustaminen osallistumaan
  • ajankäytön tehokkuus
  • opitun aineiston määrä
 • kommentit.

Rekrytointi- ja haastatteluprosessien päätyttyä henkilöstöosastot voivat lähettää hakijoille haastattelua (tai hakijan kokemusta) arvioivan lomakkeen, josta saatuja tietoja voidaan käyttää rekrytointiprosessin kehittämiseen.

Haastattelun arviointilomakkeella kerätään dataa, jonka avulla henkilöstöosasto voi selvittää rekrytointi- ja haastatteluprosessinsa vahvuudet ja heikkoudet. Kysymysten olisi hyvä olla selkeitä, ytimekkäitä ja helposti vastattavia.
Kysy hakijan kokemuksista rekrytointiprosessissa. Työnkuvauksen selkeyttä, viestinnän nopeutta ja rekrytointitiimin ammattimaisuutta koskevat kysymykset voivat antaa arvokasta tietoa parannettavista osa-alueista.

Tämän lisäksi kysymykset haastatteluprosessista, kuten haastattelun jäsentelystä, esitettyjen kysymysten laadusta ja haastattelijoiden käyttäytymisestä voivat auttaa henkilöstöosastoja parantamaan haastattelujen laatua, rekrytointiprosessia sekä yrityksen työnantajabrändiä.

Arvioinnin tyypistä riippumatta arviointilomakkeet kannattaa luoda verkossa, sillä verkkopohjaiset lomakkeet helpottavat tietojen tallentamista ja hakemista erilaisia kokouksia ja arviointitilaisuuksia varten.

Varmista erityisesti muille tekemiesi arviointilomakkeiden osalta, että niitä on helppo käyttää. Kerro ohjeet selkeästi arvioinnin alussa ja käytä tarkoin harkittuja kysymyksiä varmistaaksesi, että lomakkeen muut käyttäjät ovat tarkoin selvillä pyydettävistä tiedoista. 

Kun käytät selkeää kieltä, kaikki lomakkeen käyttäjät ymmärtävät ohjeet samalla tavalla.

Arviointiasteikot ovat erinomainen tapa varmistaa, että arviointilomakkeet ovat helposti ymmärrettäviä ja arvioinnit yhdenmukaisia. 

Esimerkiksi Likert-asteikossa (tyytyväisyysasteikossa) on suljettu kysymys ja viisi tai seitsemän vastausvaihtoehtoa hyvin kielteisestä hyvin myönteiseen. 

Kaikkia arvioinnin osa-alueita ei voi käsitellä monivalintaisissa tai arviointiasteikon sisältävissä kysymyksissä, vaan vastaajat haluavat joskus kertoa tarkemmin mielipiteistään ja näkemyksistään. Saat yksilöllisempiä vastauksia, kun lisäät arviointilomakkeeseen avoimia kysymyksiä.

Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

 1. Mitä tavoitteita olet asettanut työntekijöille tulevalle vuodelle?
 2. Anna lisätietoja työntekijän suoriutumisesta tänä vuonna.

Pyydä arviointilomakkeen alussa tärkeitä tietoja, joita ovat työntekijän nimi, työsuhteen alkamispäivä, arvioinnin kattava ajanjakso, osasto sekä muut tarvittavat henkilön tunnistetiedot.

SurveyMonkey helpottaa arviointilomakkeiden luomista kattavalla kysymyspankilla, joka auttaa kirjoittamaan kysymyksiä ja säästää aikaa satojen valmiiden mallien ansiosta. 

Kaikki SurveyMonkey-mallit ovat muokattavia, ja voit helposti lisätä arviointilomakkeeseen oman organisaatiosi logon sekä brändisi värit. Lisäksi voit muokata kysymyksiä omien arviointitarpeidesi mukaisiksi.

Tutustu suosittuihin arviointilomakemalleihin täällä

Verkkopohjaisia arviointilomakkeita käytetään laajalti suoriutumisen arvioinnissa. Tee oma verkkopohjainen lomake SurveyMonkeyn mallin avulla. 

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.

Luo parempi hakijakokemus

Selvitä SurveyMonkeyn avulla, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin.