Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen välinen ero

Tutustu laadullisen ja määrällisen aineiston eroihin.

Määrälliset ja laadulliset tutkimukset ovat toisiaan täydentäviä menetelmiä, jotka voit yhdistää kyselytutkimuksiisi saadaksesi laajoja ja syvällisiä tuloksia.

Yksinkertaisesti sanottuna määrällisistä tiedoista saat luvut, jotka todistavat tutkimuksesi laajemmat yleiset näkökulmat. Laadullisista tiedoista saat syvällisempiä yksityiskohtia, joiden ansiosta ymmärrät johtopäätöksien merkityksen.

Jotta nämä menetelmät antaisivat parhaat tulokset kyselytutkimuksissasi, sinun on ymmärrettävä niiden väliset erot. Seuraavaksi tutustumme niihin lähemmin.

Määrällinen tutkimus on suunniteltu keräämään karuja faktoja. Lukuja. Määrälliset tiedot ovat jäsenneltyjä ja luonteeltaan tilastotieteellisiä. Ne tarjoavat tukea, kun sinun on tehtävä yleisiä johtopäätöksiä tutkimusaineistostasi.

Laadullinen tutkimus kerää tietoja, jotka pyrkivät ennemminkin kuvailemaan aihetta mittaamisen sijasta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi mielikuvat, mielipiteet ja näkökulmat. Laadullinen tutkimus ei ole yhtä jäsennelty: se pyrkii tutkimaan käsiteltävää aihetta syvällisemmin saadakseen selville tietoja ihmisten motivaatioista, ajattelutavoista ja asenteista. Vaikka tämä auttaa ymmärtämään tutkimuskysymyksiä syvemmin, se myös tekee tuloksista vaikeampia analysoida.

Määrällinen aineisto voi auttaa näkemään laajemman kuvan. Laadulliset tiedot lisäävät yksityiskohtia ja voivat antaa kyselytutkimuksen tuloksille inhimillisen näkökulman.

Tarkastelemme, miten kumpaakin menetelmää käytetään tutkimusprojektissa.

 • Hypoteesien laatiminen: Laadullinen tutkimus auttaa keräämään yksityiskohtaista tietoa jostain aiheesta. Voit käyttää sitä tutkimuksesi käynnistämiseen ottamalla selville ongelmat tai mahdollisuudet, joita ihmiset pohtivat. Näistä ajatuksista voi tulla määrällisen tutkimuksen avulla todistettavia hypoteeseja.
 • Hypoteesien vahvistaminen: Määrällinen tutkimus antaa sinulle lukuja, joita voit tutkia tilastotieteellisin analyysein vahvistaaksesi hypoteesisi. Oliko ongelma todellinen vai ainoastaan jonkun käsitys tilanteesta? Hankkimasi faktat auttavat sinua tekemään objektiivisiin havaintoihin perustuvia päätöksiä.
 • Yleisten vastausten löytäminen: Määrällisessä tutkimuksessa on tavallisesti enemmän vastaajia kuin laadullisessa, koska on helpompaa toteuttaa monivalintakysymyksiä sisältävä kyselytutkimus kuin käydä läpi useita haastatteluja tai kohderyhmiä. Tämän vuoksi se voi auttaa sinua vastaamaan varmuudella laajoihin kysymyksiin, kuten: ”Pidetäänkö sinua parempana kuin kilpailijoitasi?”, ”Mitkä yrityksesi palveluista ovat tärkeimmät?” tai ”Mikä mainos on kiinnostavin?”
 • Inhimillisen elementin sisällyttäminen: Laadullinen tutkimus voi auttaa myös projektin loppuvaiheissa. Avoimiin kysymyksiin saamasi vastaukset voivat antaa tulostesi objektiivisille numeroille ja suuntauksille inhimillisen äänen. Usein on avuksi kuulla asiakkaidesi kuvailevan yritystäsi heidän omin sanoin, jolloin ymmärrät sokeat pisteesi. Laadulliset tiedot auttavat tässä.

Nämä kaksi tutkimusmenetelmää eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Itse asiassa ne toimivat paljon paremmin yhdessä. Ison datan maailmassa tilastot ja luvut muodostavat vahvan perustan, jonka pohjalta voit tehdä päätöksiä. Tämä perusta ei kuitenkaan ole täydellinen ilman oikeilta ihmisiltä kerättyjä tietoja, jotka antavat numeroille merkityksen.

Miten nämä kaksi tutkimusmuotoa sitten yhdistetään? Laadullinen tutkimus on lähes aina alkupiste, kun etsit uusia ongelmia ja mahdollisuuksia – se auttaa sinua tekemään syvällisempää tutkimusta myöhemmässä vaiheessa. Määrälliset tiedot antavat mittaustuloksia, jotka vahvistavat kunkin ongelman tai mahdollisuuden ja auttavat ymmärtämään sitä.

Saisinko esimerkin?

Sanotaan vaikka, että olet järjestänyt konferenssin ja haluat palautetta osallistujilta. Pystyt ehkä jo mittaamaan määrällisen tutkimuksen avulla useita seikkoja, kuten osallistumisprosentin, yleisen tyytyväisyystason, esitelmöijien laadun, annettujen tietojen arvon jne. Kaikki nämä kysymykset voidaan esittää suljetulla ja mitattavalla tavalla.

Haluat ehkä myös esittää joitakin avoimia ja laadullisia tutkimuskysymyksiä saadaksesi selville, mitä olet saattanut jättää huomiotta. Voit käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mistä pidit eniten konferenssissa?
 • Miten voisimme parantaa kokemustasi?
 • Haluatko antaa konferenssista palautetta, josta meidän tulisi tietää?

Jos huomaat näissä laadullisissa kysymyksissä yhtenäisiä teemoja, voit päättää tutkia niitä syvällisemmin, tehdä joitakin asioita eri tavalla seuraavassa tapahtumassa ja varmistaa, että kysyt määrällisiä kysymyksiä näistä aiheista seuraavan konferenssin jälkeen.

Sanotaan esimerkiksi, että useiden osallistujien mielestä tapahtumapaikalle pääseminen oli negatiivisin asia koko konferenssissa. Seuraavassa kyselytutkimuksessa saatat kysyä määrällisiä kysymyksiä, esimerkiksi miten tyytyväisiä osallistujat olivat tapahtumapaikkaan, tai antaa vastaajien valita mieleisensä mahdollisten tapahtumapaikkojen luettelosta.

Eräs hyvä tapa tunnistaa, milloin on syytä vaihtaa yhdestä menetelmästä toiseen, on tarkastella avoimia kysymyksiä ja kysyä itseltäsi, miksi käytät niitä.

Jos esimerkiksi kysyit: ”Mitä mieltä olet jäätelöidemme hinnoista?”, vastaajat antavat palautetta omin sanoin ja saat varmasti joitakin odottamattomia vastauksia.

Jos et halua tällaisia vastauksia, sinun pitäisi harkita helposti mitattavissa olevaa vastausmuotoa. Esimerkiksi:

Ovatko jäätelöidemme hinnat kilpailijoihimme verrattuna mielestäsi:

 • Korkeampia
 • Suunnilleen samoja
 • Alhaisempia

Tämä auttaa kyselytutkimuksen vastaajia vastaamaan selkeämmin, mikä puolestaan antaa sinulle johdonmukaisia tietoja, joita on helppo analysoida.

Voit toteuttaa laadullista tutkimusta useilla eri tavoilla, jolloin saat erittäin yksityiskohtaista tietoa kiinnostuksen kohteestasi.

 • Haastattelut. Kasvokkaiset keskustelut, jotka pureutuvat käsiteltävään aiheeseen syvemmin.
 • Tapaustutkimukset. Kokoelmat syvällisistä haastatteluista saaduista asiakkaiden tarinoista.
 • Asiantuntijoiden mielipiteet. Korkealaatuiset tiedot asioista hyvin perillä olevista lähteistä.
 • Kohderyhmät. Kasvokkain tai verkon välityksellä käydyt keskustelut pienryhmien kanssa, jolloin kuulet heidän mielipiteensä jostain tuotteesta tai aiheesta.
 • Avoimet kyselytutkimuskysymykset. Kyselytutkimuksessa oleva tekstiruutu, johon vastaaja voi vapaasti kirjoittaa mietteensä käsiteltävästä asiasta.
 • Havainnoiva tutkimus. Ihmisten tarkkaileminen tavanomaisissa rutiineissa, jolloin ymmärretään, miten he esimerkiksi käyttävät jotain tuotetta.

Tämä avointen kysymysten tutkimustapa ei kuitenkaan aina anna tarkkoja tuloksia suuriin kysymyksiin. Tulosten analysointikin on hankalaa, sillä vastaajat kuvailevat näkemyksiään erilaisin sanoin ja ilmaisuin eivätkä he ehkä edes puhu samoista asioista, jos vastauksille annetaan mahdollisuus rönsyillä.

Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllisempää käyttää ainoastaan määrällistä lähestymistapaa.

Jotta vastaajat eivät joutuisi ymmälleen, saatat haluta karttaa tiettyjä kysymyksiä, kuten “Mitä mieltä olet internetpalvelustamme?” Sen sijaan voit kysyä suljetun, määrällisen kysymyksen, kuten seuraavassa esimerkissä.

Internetpalvelu on luotettava:

 • Aina
 • Useimmiten
 • Noin puolet ajasta
 • Joskus
 • Ei koskaan

Kyselytutkimusten vastaajilla ei ole aina kärsivällisyyttä pohtia esitettyjä kysymyksiä ja kirjoittaa pitkiä vastauksia, jotka kuvastavat tarkasti heidän näkemyksiään. Useasta annetusta vaihtoehdosta valitseminen on paljon nopeampaa. Määrällisiä kysymyksiä käyttäessäsi voit lisätä enemmän kysymyksiä kyselytutkimukseen ja saada siten enemmän vastauksia.

Suljetuissa kyselyissä jopa sanallisille vastauksille voidaan antaa numeeriset arvot, jotka voit myöhemmin muuttaa indikaattoreiksi ja kaavioiksi. Tämä tarkoittaa, että tietojen yleinen laatu on parempi. Muista, että parhaat päätökset syntyvät tarkimpien tietojen pohjalta.

Asiakastyytyväisyyden kyselytutkimusmallimme sisältää joitakin hyviä esimerkkejä siitä, miten laadullisia ja määrällisiä kysymyksiä voi käyttää yhdessä niin, että saat kattavan näkymän liiketoimintojesi tilasta.

Miten kauan olet ollut yrityksemme asiakas?

 • Tämä on ensimmäinen ostoskertani
 • Alle kuusi kuukautta
 • 6–12 kuukautta
 • 1–2 vuotta
 • Vähintään 3 vuotta
 • En ole vielä ostanut mitään

Miten todennäköisesti ostaisit tuotteitamme uudelleen?

 • Erittäin todennäköisesti
 • Todennäköisesti
 • Jokseenkin todennäköisesti
 • En kovin todennäköisesti
 • En lainkaan todennäköisesti
 • Onko sinulla muita kommentteja, kysymyksiä tai huolenaiheita?

Kun teet virheen, miten usein esimiehesi reagoi rakentavalla tavalla?

 • Aina
 • Useimmiten
 • Noin puolet ajasta
 • Joskus
 • Ei koskaan
 • Mitä esimiehesi olisi tehtävä, jotta arvioisit hänen suoriutumisensa paremmaksi kuin nyt?

Nyt kun tunnet laadullisen ja määrällisen tiedon määritelmät sekä näiden kahden tutkimusmenetelmän väliset erot, sinulla on parempi käsitys siitä, miten niitä käytetään yhdessä. Voit hyödyntää niitä seuraavassa projektissasi käyttämällä jotain asiantuntijoidemme laatimaa kyselytutkimusmallia.

Meillä on valmiita kyselytutkimusmalleja kaikkia kysymystyyppejä varten. Tarkastele asiantuntijoiden suunnittelemien kyselytutkimusmallien kirjastoamme.