Kolme kyselytutkimuksen tyyppiä ja niiden käyttäminen

Suurin osa tutkimuksesta voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: kokeilevaan, kuvailevaan ja kausaaliseen. Näistä jokaisella on eri tarkoitus, ja niitä voidaan käyttää vain tietyillä tavoilla.

Verkkokyselytutkimusten maailmassa näiden kolmen tyypin hallinta voi tuottaa kestävämpiä havaintoja sekä laadukkaampaa tietoa. Käymme pikaisesti läpi nämä kolme tutkimuksen tyyppiä ja niiden sovittamisen tutkimussuunnitelmaan.

Kokeileva tutkimus on tärkeä osa jokaista markkinointi- tai liiketoimintastrategiaa. Se keskittyy ideoiden ja näkemysten löytämiseen tilastollisesti tarkan datan tuottamisen sijaan. Tästä syystä se sopii parhaiten tutkimussuunnitelmasi alkuun. Sitä käytetään useimmiten yrityksen ongelmien, mahdollisten kasvualueiden ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tunnistamiseen sekä tilastollista tutkimusta vaativien alueiden priorisointiin.

Etsitkö sopivaa yleisöä ideoittesi testaamiseen? SurveyMonkey Audience antaa sinun muodostaa haluamasi vastaajapaneelin, joka antaa sinulle tarvitsemasi palautteen oikeiden päätösten tekemisen tueksi.

Verkkokyselytutkimusten maailmassa tavallisin kokeilevan tutkimuksen muoto on avoimista kysymyksistä koostuva kyselytutkimus. Voit ajatella kokeilevia kysymyksiä siten, että ne laajentavat ymmärrystäsi kyselytutkimuksen vastaajista. Tekstivastaukset eivät ehkä ole tilastollisesti mitattavissa, mutta ne antavat sinulle rikkaampaa tietoa, joka voi johtaa uusien aloitteiden tai korjattavien ongelmien tunnistamiseen.

Kuvaileva tutkimus muodostaa suurimman osan verkkokyselytutkimuksista, ja sitä pidetään todistusvoimaisena sen määrällisestä luonteesta johtuen. Toisin kuin kokeileva tutkimus, kuvaileva tutkimus on ennalta suunniteltua ja jäsenneltyä, joten kerättyä tietoa voidaan soveltaa populaatioon tilastollisesti.

Tämän tyyppisen tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on määritellä paremmin jokin mielipide, asenne tai käyttäytymisen piirre, joka jollakin ihmisryhmällä on koskien jotain tiettyä aihetta. Tarkastellaan vaikka tavallista monivalintakysymystä. Koska vastaajan on valittava ennalta määritetyistä luokista, tätä pidetään kuvailevana tutkimuksena. Nämä kysymykset eivät tuota ainutlaatuisia näkemyksiä asioihin, toisin kuin kokeileva tutkimus. Sen sijaan vastausten ryhmittely ennalta määritettyihin valintoihin tuottaa tilastollisesti pääteltävissä olevaa tietoa. Tämä tekee mahdolliseksi mitata tulostesi merkittävyyttä kautta koko tutkimasi populaation sekä vastaajiesi mielipiteiden, asenteiden ja käyttäytymisen muutoksia ajan kuluessa.

Samoin kuin kuvaileva tutkimus, kausaalinen tutkimus on sekin luonteeltaan määrällistä ja rakenteeltaan ennalta suunniteltua ja jäsenneltyä. Tästä syystä sitäkin pidetään todistusvoimaisena tutkimuksena. Kausaalisen tutkimuksen ero on siinä, että se pyrkii selittämään muuttujien välisiä syy- ja seuraussuhteita. Tämä poikkeaa kuvailevan tutkimuksen havainnoivasta tyylistä, sillä se pyrkii selittämään suhteen kausaalisuuden kokeilemalla. Kausaalisella tutkimuksella on kaksi tavoitetta:

  • Selvittää, mitkä muuttujat ovat syitä ja mitkä seurauksia.
  • Määrittää kausaalisten muuttujien ja ennustettavan seurauksen välisen suhteen luonne.

Otetaan esimerkiksi murobrändin omistaja, joka haluaa tietää lisäisikö uusi muropaketti myyntiä. Sen sijaan, että suorittaisi kuvailevaa tutkimusta kysymällä ihmisiltä ostaisivatko he todennäköisemmin murot uudessa paketissa, hän järjestäisi kokeen kahdessa eri kaupassa. Yhdessä kaupassa myytäisiin muroja niiden alkuperäisessä paketissa ja toisessa kaupassa niiden uudessa paketissa. Välttämällä huolellisesti tilastoharhan ulkoisia lähteitä hän voisi sitten mitata myynnin erot eri pakkauksen perusteella. Vaikuttiko uusi pakkaus myyntiin? Jos vaikutti, niin miten?

Muista, että on yhdentekevää teetkö tutkimusta sisäisesti vai ulkoisesti, tai onko tutkimuksesi tavoitteena parantaa yrityksen imagoa, lisätä tuotteen myyntiä tai saada uudistuksesi hyvälle alulle. Oikean tasapainon löytäminen kokeellisen, kuvailevan ja kausaalisen tutkimuksen välille on tärkeä tekijä tavoitteesi saavuttamisessa.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.