Tutustu kolmeen survey-tutkimuksen perustyyppiin ja lue, kuinka SurveyMonkey voi auttaa sinua seuraavassa tutkimusprojektissasi.

Useimmat tutkimukset kuuluvat johonkin seuraavasta kolmesta luokasta: kokeileva, kuvaileva tai kausaalinen. Jokaisella niistä on eri tarkoitus, ja niitä voidaan käyttää vain tietyillä tavoilla.

Verkkokyselytutkimusten maailmassa näiden kolmen tyypin hallinta voi tuottaa kestävämpiä havaintoja sekä laadukkaampaa tietoa. Käymme pikaisesti läpi nämä kolme tutkimustyyppiä ja niiden sovittamisen tutkimussuunnitelmaan.

Survey-tutkimukset ovat ensisijaisesti tutkimustyökaluja, joilla saadaan dataa muiden tutkimusstrategioiden lisäksi. Survey-tutkimus on tärkeää, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kaikilla osa-alueilla tuotekehityksestä markkinointikampanjoihin. 

Kun perehdyt survey-tutkimukseen, se auttaa sinua luomaan tehokkaita kyselytutkimuksia, joilla saat arvokasta ensi käden tutkimustietoa

Tarvittavista tiedoista ja käytettävästä survey-tutkimusmenetelmästä riippuen survey-tutkimuksella on lukuisia etuja:

Kyselytutkimukset ovat yleensä helppoja toteuttaa, erityisesti verkossa. Jos käytät SurveyMonkeya, käytössäsi on satoja muokattavia malleja, joilla voit personoida oman survey-tutkimuksesi. Datan koontinäyttömme muuntaa datasi kaavioiksi ja diagrammeiksi, jotka ovat helppotajuisia ja ‑käyttöisiä.

Survey-tutkimuksen tekeminen verkossa on todennäköisesti kustannustehokkain tapa kerätä dataa. Kahdenkeskiset kyselytutkimukset ja haastattelut vaativat koulutettua henkilöstöä, joka kerää, laskee ja analysoi dataa. 

Kyselytutkimuksilla voidaan kerätä dataa suuresta populaatiosta lyhyessä ajassa. Eikö sinulla ole tiedossa osallistujia kohdemarkkinoillasi? SurveyMonkey Audiencella tavoitat tarvitsemasi vastaajat.

Kyselytutkimuksia voidaan muokata helposti sekä määrällisen että laadullisen datan keräämistä varten. Käyttämällä erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintoja, Likert-asteikkoa, pudotusvalikkoja, luokituksia ja avoimia kysymyksiä saat kaikki tarvitsemasi tiedot.

Kuten muissakin tutkimustyypeissä, kyselytutkimusten käyttämisessä on omat huonot puolensa:

Kyselytutkimusten osallistujat saattavat ajatella, ettei heidän tarvitse vastata rehellisesti, koska he vastaavat tutkimukseen anonyymisti verkossa.

Vastaajat saattavat jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin, mikä saattaa vääristää tuloksia.

Jos kysymykset ja vastausvaihtoehdot eivät ole tarpeeksi täsmällisiä, vastaajien voi olla vaikea tulkita niitä ja vastata. Kysymys, jonka vastaus on kyllä tai ei, voi esimerkiksi olla vaikea henkilölle, joka haluaa vastata ”vain kerran”.

Riippumatta siitä, kuinka teet survey-tutkimuksen, sillä on seuraavat erityispiirteet:

 • Käyttö: kyselytutkimuksilla kerätään tietoja ihmisten käyttäytymisestä
 • Järjestelmällisyys: survey-tutkimuksessa noudatetaan järjestelmällisiä menettelytapoja
 • Toistettavuus: jos samoja metodeja käytetään useita kertoja, saadaan samankaltaisia tuloksia
 • Tyypit: kyselytutkimukset tehdään verkko- tai paperilomakkeilla
 • Data: survey-tutkimuksessa kerätään sekä määrällistä että laadullista dataa
 • Puolueettomuus: otokset ovat satunnaisia vinoumien välttämiseksi

Käytettävissä on erityyppisiä tutkimusmenetelmiä. Kolme päätyyppiä ovat kokeileva, kuvaileva ja kausaalinen. On suositeltavaa tutustua näihin tyyppeihin ennen oman kyselytutkimuksen suunnittelemista.

Kokeileva tutkimus on tärkeä osa jokaista markkinointi- tai liiketoimintastrategiaa. Se keskittyy ideoiden ja näkemysten löytämiseen tilastollisesti tarkan datan tuottamisen sijaan. Tästä syystä se sopii parhaiten tutkimussuunnitelmasi alkuun. Sitä käytetään useimmiten yrityksen ongelmien, mahdollisten kasvualueiden ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tunnistamiseen sekä tilastollista tutkimusta vaativien alueiden priorisointiin.

Verkkokyselytutkimusten maailmassa tavallisin kokeilevan tutkimuksen muoto on avoimista kysymyksistä koostuva kyselytutkimus. Voit ajatella, että kyselytutkimuksesi kokeilevat kysymykset laajentavat ymmärrystäsi tutkimistasi ihmisistä. Tekstivastaukset eivät ehkä ole tilastollisesti mitattavissa, mutta ne antavat sinulle laadukkaampaa tietoa, joka voi johtaa uusien aloitteiden tai korjattavien ongelmien tunnistamiseen.

Kokeilevan tutkimuksen tärkeimmät piirteet:

 • Syväluotaavat kysymykset: Kokeilevat kysymykset on suunniteltu lisäämään ymmärrystä tutkittavasta aiheesta laadullisesti
 • Paljastaa ongelmia: Laadulliset vastaukset voivat paljastaa tuntemattomia ongelmia tai uusia ratkaisuja
 • Ei mitattavissa: Data ei ole mitattavissa
 • Syvempi ymmärrys: Tuottaa lisätietoja tunnetuista ongelmista
 • Paljastaa aiheeseen liittyviä ongelmia: Kun saat aiheesta lisää tietoa, saatat havaita siihen liittyviä ongelmia, joista et tiennyt aiemmin
 • Avoimet kysymykset: Kokeilevaa tutkimusta tehdään yleensä avoimilla kysymyksillä
 • Paljastaa syitä: Toisin kuin määrällisen tutkimuksen menetelmät, kokeileva tutkimus pyrkii vastaamaan, miksi tietty asia tapahtui tai miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla
 • Vie aikaa: Laadullinen ensi käden tietoon perustuva tutkimus edellyttää, että datan keräämiseen ja analysointiin varataan ylimääräistä aikaa
 • Joustavuus: Ei samalla tavalla strukturoitua kuin määrällinen tutkimus

Kuvaileva tutkimus muodostaa suurimman osan verkkokyselytutkimuksista, ja sitä pidetään todistusvoimaisena sen määrällisestä luonteesta johtuen. Toisin kuin kokeileva tutkimus, kuvaileva tutkimus on ennalta suunniteltua ja jäsenneltyä, joten kerättyä tietoa voidaan soveltaa populaatioon tilastollisesti.

Tämän tyyppisen tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on määritellä paremmin jokin mielipide, asenne tai käyttäytymisen piirre, joka jollakin ihmisryhmällä on koskien jotain tiettyä aihetta. Katsotaanpa esimerkiksi tavallista monivalintakysymystä. Vastaajan on valittava ennalta määritetyistä luokista, joten tätä pidetään kuvailevana tutkimuksena. Kysymykset eivät tuota ainutlaatuisia näkemyksiä asioihin toisin kuin kokeileva tutkimus. Sen sijaan vastausten ryhmittely ennalta määritettyihin valintoihin tuottaa tilastollisesti pääteltävissä olevaa tietoa. Näin voidaan mitata tulosten merkittävyyttä kautta koko tutkitun populaation sekä vastaajien mielipiteiden, asenteiden ja käyttäytymisen muutoksia ajan kuluessa.

Osoittaa tiettyä markkina-aluetta maapallolla

Lähetä kyselytutkimuksesi suurelle tai pienelle vastaajajoukolle Audience-verkkopaneelimme kautta.

Kuvailevan tutkimuksen tärkeimmät piirteet:

 • Suurin osa kyselytutkimuksista: Suurin osa kyselytutkimuksista on kuvailevia tutkimuksia
 • Tavoite: Toisin kuin kokeileva tutkimus, jossa keskitytään siihen, miksi jotakin tapahtuu, kuvaileva tutkimus pyrkii selvittämään mitä, missä, milloin ja kuinka
 • Määrällinen: Tämä on määrällistä tutkimusta
 • Tarkkaa tietoa: Määrällisten kysymysten ansiosta tämä on mitattavissa olevaa tutkimusta
 • Tilastollinen päättely: Tiedoista voidaan tehdä tilastollisia päätelmiä kohdepopulaatiosta
 • Strukturoitu: Kysymykset ovat strukturoituja ja suljettuja
 • Määrittää: Kuvaileva tutkimus pyrkii määrittämään asenteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä
 • Merkittävyys: Mittaa tulosten merkittävyyttä ja määrittää trendejä

Samoin kuin kuvaileva tutkimus, kausaalinen tutkimus on sekin luonteeltaan määrällistä ja rakenteeltaan ennalta suunniteltua ja jäsenneltyä. Tästä syystä sitäkin pidetään todistusvoimaisena tutkimuksena. Kausaalisen tutkimuksen ero on siinä, että se pyrkii selittämään muuttujien välisiä syy- ja seuraussuhteita. Tämä poikkeaa kuvailevan tutkimuksen havainnoivasta tyylistä, sillä se pyrkii selittämään suhteen kausaalisuuden kokeilemalla. Kausaalisella tutkimuksella on kaksi tavoitetta:

 • selvittää, mitkä muuttujat ovat syitä ja mitkä seurauksia
 • määrittää kausaalisten muuttujien ja ennustettavan seurauksen välisen suhteen luonne.

Otetaan esimerkiksi murobrändin omistaja, joka haluaa tietää, lisäisikö uusi muropaketti myyntiä. Sen sijaan, että hän suorittaisi kuvailevaa tutkimusta kysymällä ihmisiltä, ostaisivatko he todennäköisemmin murot uudessa paketissa, hän järjestää kokeen kahdessa eri kaupassa. Yhdessä kaupassa myydään muroja niiden alkuperäisessä paketissa ja toisessa kaupassa niiden uudessa paketissa. Välttämällä huolellisesti tilastoharhan ulkoisia lähteitä hän voisi mitata myynnin erot eri pakkauksen perusteella. Vaikuttiko uusi pakkaus myyntiin? Jos vaikutti, niin miten?

Kausaalisen tutkimuksen tärkeimmät piirteet:

 • Tarkkaa tietoa: Tutkimus on suunniteltu jäsennellyksi, ennalta suunniteltu ja luonteeltaan määrällinen
 • Tieteellinen: Tutkimuksen kaksi tavoitetta tekevät siitä tieteellisemmän kuin kokeileva ja kuvaileva tutkimus
 • Tavoite: Seurataan sellaisten muuttujien muutoksia, joiden epäillään aiheuttavan muutoksia muissa muuttujissa
 • Mittaaminen: Mitataan muutoksia kausaalisissa muuttujissa sekä muuttujissa, joihin ne vaikuttavat
 • Strukturoitu: Vinoumien vähentäminen edellyttää tavoitteiden määrittämistä, ennakkosuunnittelua sekä sitä, että tunnistetaan kausaaliset muuttujat sekä muuttujat, joihin ne vaikuttavat
 • Selittäminen: Kaikki kausaaliset tekijät on tunnistettava ja selitettävä tarkkuuden säilyttämiseksi
 • Hallinta: Kaikki toisiinsa sekoittuvat muuttujat on pidettävä hallinnassa tai yhdenmukaisina
 • Järjestys: Syy-seuraussuhteen selvittämiseksi syyn on edellettävä seurausta

Seuraavassa on joitakin survey-tutkimuksen käyttötapoja:

Kokeilevaa tutkimusta voidaan käyttää tapaustutkimuksissa, kenttätutkimuksissa, kohderyhmissä ja haastatteluissa.

Kuvailevaa tutkimusta voidaan käyttää kuvailevissa kyselytutkimuksissa, kuvailevissa normatiivisissa kyselytutkimuksissa, kuvailevissa analyyttisissa kyselytutkimuksissa ja korreloivissa kyselytutkimuksissa.

Kausaalista tutkimusta voidaan käyttää esimerkiksi tuotetestauksessa, mainosten parantamisessa, asiakkaiden sitouttamisessa ja yhteisön tarpeiden kartoittamisessa.

Kyselytutkimuksen tekemiseen on kolme pääasiallista tapaa: verkossa, puhelimitse tai kasvotusten. Tutustutaan seuraavaksi näihin eri tapoihin, jotta löydät niistä omaan tutkimukseesi sopivan.

Verkkokyselytutkimukset ovat nykyään yleisin kyselytutkimustyyppi. Tämä edullinen kyselytutkimuksen muoto on helpoin tapa tavoittaa haluttuja ihmisryhmiä ja erityisesti suuria kohderyhmiä. Lukuisat erilaiset organisaatiot, kuten oppilaitokset, yritykset, terveydenhoidon organisaatiot ja mainostoimistot, käyttävät verkkokyselytutkimuksia.

Kyselytutkimusten etuja:

 • Tarkat tulokset: Verkkokyselytutkimusten virhemarginaali on pieni, koska niihin on helppo vastata. Ihmiset voivat vastata niihin vaikka sohvaltaan käsin. 
 • Analysoinnissa ei voi tapahtua inhimillisiä virheitä: Verkkokyselytutkimusalusta tekee monimutkaiset laskutoimitukset puolestasi.
 • Vastaajat kokevat olonsa mukavaksi: Verkkokyselytutkimukset ovat yleensä anonyymeja. Sen vuoksi vastaajat voivat sanoa, mitä haluavat, koska negatiivisista vastauksista ei rangaista. Jos ihmiset tietävät, että tutkimus tehdään anonyymisti, tavallista useampi ihminen vastaa siihen.
 • Tavoitat suuren yleisön: Voit tavoittaa verkkokyselytutkimuksilla maailmanlaajuisen yleisön. SurveyMonkey Audiencella voit esimerkiksi tavoittaa kohdemarkkinasi ja saada jopa 5 000 kokonaan täytettyä vastausta.
 • Saatavilla on malleja: SurveyMonkeylla on lukuisia maksuttomia ja muokattavia kyselytutkimusmalleja, joilla saat kyselytutkimuksesi valmiiksi nopeasti ja helposti.
 • Joustavuus: Verkkokyselytutkimusteknologia mahdollistaa ohituslogiikan käyttämisen sen perusteella, mitä osallistuja vastaa kysymykseen. Kyselytutkimus voidaan siis räätälöidä kullekin henkilölle sen mukaan, miten he vastaavat kysymyksiin.
 • Muokattavuus: Voit lisätä verkkokyselytutkimuksiin logon, kuvia, fontteja ja muita elementtejä, joilla painat brändisi osallistujan mieleen, kun hän vastaa kyselytutkimukseen.

Hyödynnä kyselytutkimuksia paremmin asiantuntijoidemme vinkeillä.

Kyselytutkimusten tekeminen puhelimitse oli aiemmin suosittua, mutta nyt sitä tehdään entistä harvemmin. 

Se voi kuitenkin olla hyödyllistä, jos tutkimusta varten on tavoitettava suuri määrä vastaajia, mutta sinulla ei ole aikaa tai rahaa järjestää haastatteluja tai kohderyhmiä kasvotusten. Puhelimitse tehtävistä haastatteluista aiheutuu kuitenkin kuluja haastatteluihin tarvittavan ajan ja henkilöstön vuoksi. 

Puhelimitse tehtäviin kyselytutkimuksiin liittyy inhimillisen virheen riski – erityisesti datan vääristyminen litterointivirheiden takia. Lisäksi siinä on suuri riski, etteivät vastaajat ole täysin rehellisiä. He saattavat vastata lyhyesti, jotta puhelu päättyisi nopeammin, tai muuttaa vastauksiaan sen takia, että juttelevat suoraan toisen ihmisen kanssa.

Kasvotusten tehtävät haastattelut tuottavat runsaasti tietoa, mutta niiden järjestäminen on yleensä liian kallista. Haastattelijat on koulutettava niin, että he saavat laadukasta dataa, jota tämä kyselytutkimuksen muoto voi tuottaa. Heidän on esimerkiksi huomioitava kehonkieli ja osattava lukea sitä, kysyttävä relevantteja jatkokysymyksiä ja pyydettävä tarvittaessa lisätietoja.
Kasvotusten tehtävissä haastatteluissa on myös riski, että tuloksissa on erityyppisiä vinoumia.

Kyselytutkimusten tekemiseen on lukemattomia syitä. Saatat tarvita tietoja konferenssin tai tapahtuman järjestämiseen, tutkia lääkkeen tai hoidon sivuvaikutuksia tai tehdä yrityksellesi markkinatutkimusta. Olivat tavoitteesi mitä tahansa, kyselytutkimusten tekemiseen on neljä pääsyytä.

Kun järjestät kyselytutkimuksen, joka tuottaa määrällistä dataa, saat päätöstesi tueksi konkreettisia lukuja. Jos esimerkiksi asiakaspalvelukyselytutkimuksesi paljastaa, että merkittävä määrä asiakkaistasi on tyytymättömiä yritykseltäsi saamaansa palveluun, konkreettiset luvut osoittavat, että asiakaspalvelussasi on ongelma.

Konkreettiset luvut auttavat myös, kun tutkimus esitellään sidosryhmille päätöksentekoa varten. Jos voit todistaa mitattavissa olevalla datalla, että asiakkaat pitävät yhdestä tuotteen ominaisuudesta enemmän kuin toisesta, sidosryhmät on helpompi vakuuttaa.

Tiedot trendeistä ovat uskomattoman hyödyllisiä, kun tunnistat niitä tutkimuksesi avulla. Kerran tehty kyselytutkimus voi tarjota tärkeää dataa siitä, mitä asiakkaat haluavat. Toistuvat kyselytutkimukset, jotka todistavat tietyn trendin asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, ovat kuitenkin tärkeämpiä päätöksenteon kannalta. 
Ajattele Net Promoter Score® (NPS) ‑pisteitä. Yhden pistemäärän perusteella voit arvioida, kuinka lojaaleja yrityksesi asiakkaat ovat. Jos kuitenkin toistat NPS-mittauksen neljännesvuosittain ja huomaat pisteissä laskevan trendin, on syytä selvittää, mistä muutos johtuu. Sen jälkeen voit korjata ongelman.

Varsinkin verkossa tehdyillä kyselytutkimuksilla voidaan tavoittaa paljon vastaajia. SurveyMonkeyn luomat ja hallinnoimat kyselytutkimukset toimivat myös mobiililaitteilla, joten vastaajat voivat helposti vastata kysymyksiisi älypuhelimillaan. 

Joissakin tapauksissa tutkimuksen luotettavuus ja yleistysten tekeminen tietyn populaation perusteella edellyttävät suurta vastaajamäärää. SurveyMonkey Audiencella voit määrittää, kuinka monta vastausta tutkimuksen luotettavuus edellyttää.

Verkkokyselytutkimuksiin voidaan vastata anonyymisti. Silloin on todennäköisempää, että vastaajat vastaavat rehellisesti, vastaavat arkaluonteisiin kysymyksiin sekä antavat yksityiskohtaisia ja todenmukaisia vastauksia kysymyksiisi. 

Oli tutkimuksesi tarkoitus mikä hyvänsä, meillä on kyselytutkimuksen suunnitteluun vinkkejä, joilla kyselytutkimuksestasi tulee mahdollisimman tehokas.

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on määrittää tavoite, joka on seuraavien kriteerien mukainen: täsmällinen, mitattava, saavutettavissa oleva, relevantti ja aikaan sidottu. Määrittämällä nämä parametrit voit varmistaa, että tavoitteesi on selkeästi määritetty ja saavutettavissa tietyssä ajassa, että sillä on mitattavissa oleva tavoite ja että se on yrityksesi kannalta oleellinen.

Kun olet määrittänyt tavoitteesi, laadi kysymykset sen mukaisesti. Kaikkien kysymysten tulisi pyrkiä saavuttamaan kriteeriesi mukainen tavoite. Jos ne eivät palvele tätä tarkoitusta, poista ne kyselytutkimuksesta.

Kuten kasvokkain keskusteltaessa, jätä henkilökohtaiset kysymykset kyselytutkimuksen loppuun. Ensimmäisten kysymysten pitäisi olla helppoja ja suoraviivaisia. Siirry sen jälkeen asioihin, jotka vaativat enemmän ajattelua. Kysy lopuksi demografisia kysymyksiä, jotka ovat yleensä henkilökohtaisempia, sekä muita arkaluonteisia kysymyksiä.

Vältä alan erikoistermistöä ja monimutkaisia sanoja. Kyselytutkimuksen kielen on oltava selkeää, tiivistä ja puolueetonta. Kyselytutkimuksen osallistuja, joka ei ymmärrä kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja, jättää sen todennäköisesti kesken.

Vastaajat saattavat väsyä kyselytutkimukseen, jos siinä on liikaa kysymyksiä. Se johtaa laadultaan heikkoihin tai epätarkkoihin vastauksiin, koska vastaaja haluaa päästä loppuun mahdollisimman nopeasti.

Tarjoa vastaajille kannustimia, kuten alennuksia, lahjakortteja, pisteohjelmia tai muita houkuttimia, jotta he tekevät kyselytutkimuksen loppuun. Ne nostavat tehokkaasti vastausprosenttia ja toimivat kiitoksena kyselytutkimuksen tekemisestä.

Muista, että on yhdentekevää teetkö tutkimusta sisäisesti vai ulkoisesti, tai onko tutkimuksesi tavoitteena parantaa yrityksen imagoa, lisätä tuotteen myyntiä tai saada uudistuksesi hyvälle alulle. Oikean tasapainon löytäminen kokeellisen, kuvailevan ja kausaalisen tutkimuksen välille on tärkeä tekijä tavoitteesi saavuttamisessa.

Aloita jo tänään. Jos tarvitset apua vastaajien hankkimisessa, tutustu SurveyMonkey Audienceen tai valitse tilaus, joka vastaa parhaiten tutkimuksesi tarpeita!

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® ja NPS-hymiöt ovat Bain & Company, Inc:n, Satmetrix Systems, Inc:n ja Fred Reichheldin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Net Promoter Score℠ Net Promoter System℠ ovat Bain & Company, Inc:n, Satmetrix Systems, Inc:n ja Fred Reichheldin palvelumerkkejä.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

FluidSurveys - Kokeileva tutkimus (WEB-689)

Mitä kokeileva tutkimus on? Mikä sen tarkoitus on? Perehdy näihin kysymyksiin ja useisiin tapoihin käyttää sitä omissa tutkimuksissasi.

Palvelun työläyden mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen

Työläys asiakkaalle on paras tapa mitata, pysyykö asiakas yrityksesi asiakkaana ja käyttääkö hän tulevaisuudessa enemmän rahaa. Tutustu työläyden mittaamiseen kyselytutkimuksilla sekä niiden parhaisiin käytäntöihin. Kun alat mitata palvelujesi työläyttä ja vähentää sitä, sekä asiakaskokemus että yrityksesi taloudellinen menestys paranevat.

Asiakasuskollisuuden vertaileminen Net Promoter Score℠ ‑kyselytutkimuksilla

Mikä Net Promoter Score® on? Mikä on hyvä pistemäärä ja mikä huono, ja miksi pistemäärällä on väliä? Kerromme vastaukset näihin kysymyksiin, jotta saat hyötyä NPS:n käytöstä.