Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Tutustu kolmeen survey-tutkimuksen perustyyppiin ja lue, kuinka SurveyMonkey voi auttaa sinua seuraavassa tutkimusprojektissasi.

SurveyMonkey-logo

Kyselytutkimuksella voit kerätä tärkeitä havaintoja kohdeyleisöstäsi. Tässä oppaassa käydään läpi kolme eri kyselytutkimustyyppiä: kokeileva, kuvaileva ja kausaalinen. Siten osaat valita oikean lähestymistavan ja sovelluksen saavuttaaksesi tutkimustavoitteesi. 

Jotta opit tekemään tutkimussuunnitelman kyselytutkimuksen perusteella, tutustumme seuraaviin aiheisiin:

Kyselytutkimukset ovat ensisijaisesti tutkimuksen työkaluja, joilla saadaan dataa muiden tutkimusstrategioiden lisäksi. Kyselytutkimus on olennainen osa tarvittavien vastausten hankkimista. Se tarjoaa arvokasta ensisijaista tutkimusdataa, jonka perusteella voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kaikilla osa-alueilla tuotekehityksestä markkinointikampanjoihin.

Riippumatta siitä, kuinka teet kyselytutkimuksen, sillä pitäisi olla seuraavat erityispiirteet:

 • Käyttö: kyselytutkimuksilla kerätään tietoja ihmisten käyttäytymisestä
 • Järjestelmällisyys: kyselytutkimuksessa kerätään todisteita testatuilla menettelytavoilla 
 • Toistettavuus: käyttämällä samoja metodeja useita kertoja saadaan samankaltaisia tuloksia
 • Tyypit: kyselytutkimukset voivat olla kokeilevia, kuvailevia tai kausaalisia sekä verkossa että muulla tavoin toteutettaessa 
 • Data: kyselytutkimus voi tuottaa sekä määrällistä että laadullista dataa
 • Puolueettomuus: otokset ovat satunnaisia vinoumien välttämiseksi
NPS-tapahtumakohtainen-toisiinsa liittyvä

Tarvittavista tiedoista ja käytettävästä kyselytutkimusmenetelmästä riippuen kyselytutkimuksella on lukuisia etuja:

Kyselytutkimukset ovat yleensä helppoja toteuttaa, erityisesti verkossa. Jos käytät SurveyMonkeya, käytössäsi on satoja muokattavia malleja, joilla voit personoida oman kyselytutkimuksesi. Datan koontinäyttömme muuntaa datasi kaavioiksi ja diagrammeiksi, jotka ovat helppotajuisia ja ‑käyttöisiä.

Survey-tutkimuksen tekeminen verkossa on todennäköisesti kustannustehokkain tapa kerätä dataa. Kahdenkeskiset kyselytutkimukset ja haastattelut vaativat koulutettua henkilöstöä, joka kerää, laskee ja analysoi dataa. 

Kyselytutkimuksilla voidaan kerätä dataa suuresta populaatiosta lyhyessä ajassa, mikä tuo lisää säästöjä. Eikö sinulla ole tiedossa osallistujia kohdemarkkinoillasi? SurveyMonkey Audiencen kaltaisella maailmanlaajuisella paneelilla tavoitat tarvitsemasi vastaajat.

Kyselytutkimuksen tärkeä etu on, että sillä voidaan kerätä sekä määrällistä että laadullista dataa, jolloin kohdeyleisöstä saadaan kokonaiskuva. Käyttämällä erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintoja, Likert-asteikkoa, pudotusvalikkoja ja luokituksia voit tehdä määrällisiä havaintoja. Avoimilla kysymyksillä saat yksityiskohtaisempia tietoja, jotka herättävät yksittäiset näkökulmat eloon.

Kuten muissakin tutkimustyypeissä, kyselytutkimusten käyttämisessä on omat huonot puolensa:

Kyselytutkimusten osallistujat saattavat ajatella, ettei heidän tarvitse vastata rehellisesti, koska he vastaavat tutkimukseen anonyymisti verkossa.

Vastaajat saattavat jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin, mikä saattaa vääristää tuloksia.

Jos kysymykset ja vastausvaihtoehdot eivät ole tarpeeksi täsmällisiä, vastaajien voi olla vaikea tulkita niitä ja vastata. Kysymys, jonka vastaus on kyllä tai ei, voi esimerkiksi olla vaikea henkilölle, joka haluaa vastata ”vain kerran”.

Käytettävissä on erityyppisiä tutkimusmenetelmiä. Käsittelemme tässä kolmea päätyyppiä, jotka ovat kokeileva, kuvaileva ja kausaalinen. On suositeltavaa tutustua näihin tyyppeihin ennen oman kyselytutkimuksen suunnittelemista.

Kokeileva tutkimus on tärkeä osa jokaista markkinointi- tai liiketoimintastrategiaa. Se keskittyy ideoiden ja näkemysten löytämiseen tilastollisesti tarkan datan tuottamisen sijaan. Tästä syystä se sopii parhaiten tutkimussuunnitelmasi alkuun. Sitä käytetään useimmiten yrityksen ongelmien, mahdollisten kasvualueiden ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tunnistamiseen sekä tilastollista tutkimusta vaativien alueiden priorisointiin.

Verkkokyselytutkimusten maailmassa tavallisin kokeilevan tutkimuksen muoto on avoimista kysymyksistä koostuva kyselytutkimus, joka tuottaa laadullista dataa. Voit ajatella kokeilevia kysymyksiä siten, että ne laajentavat ymmärrystäsi kyselytutkimuksen vastaajista. Vaikka tekstivastaukset eivät ehkä ole tilastollisesti mitattavissa, ne antavat sinulle laadukkaampaa tietoa, joka voi johtaa uusien aloitteiden tai korjattavien ongelmien tunnistamiseen.

Kokeilevan tutkimuksen tärkeimmät piirteet:

 • Sisältää syväluotaavia kysymyksiä: käytetään lisäämään ymmärrystä tutkittavasta aiheesta laadullisesti
 • Paljastaa uusia tietoja: vastaukset voivat paljastaa tuntemattomia ongelmia tai uusia ratkaisuja, kun opit lisää aiheestasi 
 • Ei tuota mitattavaa dataa: kuten laadullisista kyselytutkimuksista on mainittu, data ei ole mitattavissa
 • Paljastaa syitä: Toisin kuin määrällisen tutkimuksen menetelmät, pyrkii vastaamaan, miksi tietty asia tapahtui tai miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla

Kuvaileva tutkimus on yleisin ja todistusvoimaisin kyselytutkimuksen muoto määrällisestä luonteestaan johtuen. Toisin kuin kokeilevat tutkimusmenetelmät, kuvaileva tutkimus on ennalta suunniteltua ja jäsenneltyä ja hyödyntää suljettuja kysymyksiä. Se on myös deduktiivista eli kyselytutkimuksen rakenne ja kysymykset on määritetty etukäteen valmiiden teorioiden ja tutkimusalueiden perusteella. Kerättyä dataa käytetään hypoteesien tai oletusten testaamiseen.

Kuvailevan tutkimuksen tavoitteena on mitata ja luokitella mielipiteitä, asenteita tai uskomuksia, joita tietyllä populaatiolla on tietystä aiheesta. Kuvailevassa kyselytutkimuksessa voidaan esimerkiksi käyttää monivalintakysymyksiä ja ennalta määritettyjä vastausvaihtoehtoja. Vaikka nämä vakiomuotoiset kysymykset eivät tarjoa yhtä syvällisiä havaintoja kuin laadullinen tutkimus, saatua dataa voidaan analysoida tilastollisesti ja siitä voidaan tehdä päätelmiä. 

Ryhmittelemällä vastaukset tiettyihin kategorioihin voit mitata tiettyjen mielipiteiden tai käyttäytymismallien esiintymistä kohdeyleisössäsi. Voit myös vertailla dataa eri ajankohtina ja havainnoida asenteiden ja trendien muutoksia.

Osoittaa tiettyä markkina-aluetta maapallolla

Lähetä kyselytutkimuksesi suurelle tai pienelle vastaajajoukolle SurveyMonkey Audiencen kautta.

Kuvailevan tutkimuksen tärkeimmät piirteet:

 • Keskittyy mikä-kysymyksiin miksi-kysymysten sijasta: toisin kuin kokeileva tutkimus, kuvaileva tutkimus pyrkii määrittämään kohdeyleisön asenteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä. 
 • Määrällinen: tuloksista saatava data on numeerista, ja sitä voidaan analysoida tilastollisesti. Siten voidaan tunnistaa kaavamaisuuksia, keskiarvoja ja korrelaatioita ja tehdä niistä määrällisiä havaintoja. 
 • Tarkkaa tietoa: määrälliset suljetut kysymykset tuottavat numeerista dataa, josta voidaan vetää tilastollisesti merkittäviä johtopäätöksiä. 
 • Merkittävää: mittaa tulosten merkittävyyttä kaavamaisuuksien ja trendien tunnistamista varten.

Kuvailevan tutkimuksen tavoin myös kausaalinen tutkimus on määrällistä, ennalta suunniteltua ja jäsenneltyä. Tästä syystä sitäkin pidetään todistusvoimaisena tutkimuksena. Kausaalinen tutkimus pyrkii kuitenkin pelkän havainnoinnin sijaan selittämään muuttujien välisiä syy-yhteyksiä.

Kun kuvaileva tutkimus havainnoi ja mittaa ilmiöitä, kausaalinen tutkimus muokkaa muuttujia aktiivisesti kokeilemalla testatakseen syy-yhteyksiä koskevia hypoteeseja. Kausaalinen kyselytutkimus voi esimerkiksi vertailla kontrolli- ja testiryhmiä arvioidakseen eri toimien vaikutuksia.
Kausaalisella tutkimuksella on kahdenlaisia tavoitteita:

 1. Löytää muuttujien välinen yhteys määrällisellä data-analyysilla.
 2. Selvittää, onko syy-yhteyttä olemassa, muokkaamalla muuttujia tarkoituksella ja mittaamalla tulokset.

Kausaalisen tutkimuksen tärkeimmät piirteet:

 • Tarkkaa tietoa: tutkimus on jäsenneltyä, ennalta suunniteltua ja luonteeltaan määrällistä, joten tutkijat voivat tehdä ehdottomia päätelmiä syy-seuraussuhteista. 
 • Tieteellistä: pyrkimys selvittää syy-yhteys tekee siitä tieteellisemmän kuin kokeileva ja kuvaileva tutkimus.
 • Hallittu: toisiinsa sekoittuvia tekijöitä hallitaan pitämällä muut muuttujat vakioina, jotta testattavan muuttujan vaikutus voidaan eristää. 
 • Järjestetty: jotta syy-yhteys voidaan selvittää, on todistettava, että syy edeltää ehdotettua seurausta.
työntekijän perehdytys
 • Kokeilevaa tutkimusta voidaan käyttää tapaustutkimuksissa, kenttätutkimuksissa, kohderyhmissä ja haastatteluissa.
 • Kuvailevaa tutkimusta voidaan käyttää kuvailevissa kyselytutkimuksissa, kuvailevissa normatiivisissa kyselytutkimuksissa, kuvailevissa analyyttisissa kyselytutkimuksissa ja korreloivissa kyselytutkimuksissa.
 • Kausaalista tutkimusta voidaan käyttää esimerkiksi tuotetestauksessa, mainosten parantamisessa, asiakkaiden sitouttamisessa ja yhteisön tarpeiden kartoittamisessa.

Kyselytutkimuksen tekemiseen on kolme pääasiallista tapaa: verkossa, puhelimitse tai kasvotusten. Tutustutaan seuraavaksi näihin eri tapoihin, jotta löydät niistä omaan tutkimukseesi sopivan.

Verkkokyselytutkimukset ovat nykyään yleisin kyselytutkimustyyppi. Tämä edullinen kyselytutkimuksen muoto on helpoin tapa tavoittaa haluttuja ihmisryhmiä ja erityisesti suuria kohderyhmiä. Lukuisat erilaiset organisaatiot, kuten oppilaitokset, yritykset, terveydenhuollon organisaatiot ja mainostoimistot, käyttävät verkkokyselytutkimuksia.

Verkkokyselytutkimusten käytön edut:

 • Tarkat tulokset: verkkokyselytutkimusten virhemarginaali on pieni, koska useimpien ihmisten on helppo vastata niihin. 
 • Inhimillisen virheen mahdollisuus on minimoitu: kun olet valmis analysoimaan dataa, kyselytutkimusalusta tekee monimutkaiset laskutoimitukset puolestasi.
 • Vastaajat ovat nimettömiä: Verkkokyselytutkimukset ovat yleensä anonyymeja. Sen vuoksi vastaajat voivat sanoa vapaammin, mitä haluavat, pelkäämättä rangaistusta. 
 • Saavutettavissa on suuri yleisö: Verkkokyselytutkimuksilla voidaan tavoittaa maailmanlaajuinen yleisö. SurveyMonkey Audiencella voit esimerkiksi tavoittaa kohdemarkkinasi ja saada jopa 5 000 kokonaan täytettyä vastausta.
 • Joustavuus: Verkkokyselytutkimusteknologia mahdollistaa ohituslogiikan käyttämisen sen perusteella, mitä osallistuja vastaa kysymykseen. Kyselytutkimus voidaan siis räätälöidä kullekin henkilölle sen mukaan, miten he vastaavat kysymyksiin.
 • Mallit: SurveyMonkey tarjoaa useita maksuttomia ja muokattavia kyselytutkimusmalleja, joilla saat kyselytutkimuksesi nopeasti valmiiksi – lisää vain brändäys, kuten logot ja kuvat.

Kyselytutkimusten tekeminen puhelimitse oli aiemmin suosittua, mutta nykyään sitä tehdään entistä harvemmin. Syynä on digitaalisten kyselytutkimusten lisääntyminen ja lankapuhelinten katoaminen useimmista kotitalouksista. 

Puhelinkyselytutkimuksilla voidaan tavoittaa suuri otoskoko edullisesti verrattuna henkilökohtaisiin menetelmiin. Niiden järjestäminen vaatii kuitenkin merkittävän määrän aikaa ja henkilökuntaa. 

Puhelimitse tehtävien kyselytutkimusten huonoimpia puolia on inhimillisen virheen riski – erityisesti datan vääristyminen litterointivirheiden takia. Lisäksi palaute voi olla vähemmän suoraa, koska vastaajat puhuvat suoraan haastattelijan kanssa.

Kahdenkeskiset haastattelut voivat tuottaa tarkkoja havaintoja suoran keskustelun ja havainnoinnin ansiosta, mutta ne ovat yleensä liian kalliita, kun otoskoko on suuri. Haastattelijat on koulutettava niin, että he saavat laadukasta dataa, jota tämä kyselytutkimuksen muoto voi tuottaa. Heidän on esimerkiksi huomioitava kehonkieli ja osattava lukea sitä, kysyttävä relevantteja jatkokysymyksiä ja pyydettävä tarvittaessa lisätietoja.

Lisäksi kasvotusten tehtävissä haastatteluissa on myös riski, että tuloksissa on erityyppisiä vinoumia. Lue niistä lisää täältä.

Kyselytutkimukset tarjoavat arvokkaita havaintoja, joiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä ja suunnitella strategioita. Ravintolan omistaja voi esimerkiksi tehdä asiakkaille kyselytutkimuksen parantaakseen palvelua. Poliittisessa kampanjassa voidaan kysyä äänestäjien mielipiteitä viestinnän selkiyttämiseksi. Ohjelmistoyritys voi pyytää käyttäjiltä palautetta tuotekehittelyn tueksi.

Olivat tavoitteet mitä tahansa, kyselytutkimusten tekemiseen on neljä pääsyytä.

 1. Kyselytutkimukset tuottavat konkreettisia lukuja: Kun järjestät kyselytutkimuksen, joka tuottaa määrällistä dataa, saat päätöstesi tueksi konkreettisia lukuja. Konkreettiset luvut auttavat myös, kun tutkimus esitellään sidosryhmille päätöksentekoa varten. Jos voit todistaa mitattavissa olevalla datalla, että asiakkaat pitävät yhdestä tuotteen ominaisuudesta enemmän kuin toisesta, käytössäsi on tehokas argumentti.
 2. Kyselytutkimukset tarjoavat jatkuvia vertailuarvoja: tutkimuksessa tunnistetut datan kaavamaisuudet, jotka viittaavat trendeihin, ovat uskomattoman hyödyllistä tietoa verrattuna dataan siitä, mitä asiakkaat haluavat. Ajattele Net Promoter® Score (NPS) ‑tulosta, joka kertoo, kuinka lojaaleja yrityksesi asiakkaat ovat. Jos toistat NPS-mittauksen neljännesvuosittain ja huomaat pisteissä laskevan trendin, voit tutkia asiaa ja korjata ongelman.
 3. Kyselytutkimuksilla voidaan tavoittaa paljon ihmisiä: Joissakin tapauksissa tutkimuksen luotettavuus ja yleistysten tekeminen tietyn populaation perusteella edellyttävät suurta vastaajamäärää. SurveyMonkeyn kaltaisilla alustoilla luodut ja hallinnoidut kyselytutkimukset ovat käteviä, kun vastaajajoukko on suuri, sillä ne toimivat myös mobiililaitteilla. 
 4. Kyselytutkimuksen anonymiteetti kannustaa antamaan suoraa palautetta: verkkokyselytutkimuksiin voidaan vastata anonyymisti, mikä rohkaisee ilmaisemaan mielipiteitä avoimesti ja rehellisesti. Anonymiteetti poistaa rajoituksia, joten ihmiset voivat vastata totuudenmukaisemmin ja suoremmin pelkäämättä seurauksia.

Määritä ennen kyselytutkimuksen luomista selvästi tutkimuksesi tavoitteet ja kohdeyleisö. Huomioi ajoitus, pituus, rakenne, kysymysten sanamuodot ja kannustimet vastausten optimoimiseksi. Jotta saat mahdollisimman laadukasta ja käyttökelpoista dataa, tässä on muutamia vinkkejä, joilla pääset alkuun kyselytutkimuksen suunnittelussa. 

Tähän liittyvää: Kyselytutkimuksen perusteet

 • Tee tutkimuskysymyksiä, jotka liittyvät tavoitteisiisi. Poista tarpeettomat tai toisteiset kysymykset, jotka eivät tarjoa hyödyllistä tietoa.
 • Järjestä kyselytutkimus loogisesti. Aloita helpoista ja ei-arkaluonteisista kysymyksistä ja siirry sitten monimutkaisempiin tai henkilökohtaisempiin kysymyksiin.
 • Pidä kieli yksinkertaisena ja vältä teknistä sanastoa ja monimutkaisia sanamuotoja, jotka saattavat hämmentää osallistujia.
 • Rajoita mahdollisuuksien mukaan kyselytutkimuksen pituutta ja ehkäise näin vastausväsymystä, jotta osallistujien mielenkiinto pysyy yllä.
 • Houkuttele osallistujia tarjoamalla kannustimia, kuten alennuksia, pisteitä tai lahjakortteja kiitokseksi vastaamisesta.
 • Testaa kyselytutkimusta ennen lähettämistä hioaksesi kysymyksiä ja tutkimuksen kulkua palautteen perusteella.

Riippumatta siitä, ovatko tutkimustarpeesi akateemisia, liiketoimintaan liittyviä vai muita, saavutat tavoitteesi yhdistelemällä kokeilevaa, kuvailevaa ja kausaalista tutkimusta oikealla tavalla. Käyttämällä tutkimussuunnitelmassasi oikeantyyppisiä kyselytutkimuksia onnistut varmasti. Hyvin suunnitellulla tutkimuksella kerätty määrällinen ja laadullinen data tarjoaa käyttökelpoisia havaintoja, joita tarvitaan strategian suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Aloita jo tänään. Jos tarvitset apua vastaajien hankkimisessa, tutustu SurveyMonkey Audienceen tai valitse tilaus, joka vastaa parhaiten tutkimuksesi tarpeita!

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® ja NPS-hymiöt ovat Bain & Company, Inc:n, Satmetrix Systems, Inc:n ja Fred Reichheldin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Net Promoter Score℠ Net Promoter System℠ ovat Bain & Company, Inc:n, Satmetrix Systems, Inc:n ja Fred Reichheldin palvelumerkkejä.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

Tutustu SurveyMonkeyn kuluttajatuote- ja ‑palveluratkaisuihin

Kuluttajatuotteiden ja ‑palveluiden toimialalla, kuten matkailussa ja majoituksessa, muokataan tulevaisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Tutustu SurveyMonkeyn vähittäismyyjille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten SurveyMonkey auttaa vähittäismyyntiyrityksiä selvittämään muuttuvia markkinatrendejä, kehittämään ilahduttavia tuotteita ja rakentamaan suosittuja brändejä.

Tutustu SurveyMonkeyn palveluyrityksille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten palveluorganisaatiot hankkivat asiakas‑ ja markkinatietoja SurveyMonkeylla.