Tutustu laadullisen ja määrällisen datan eroihin ja siihen, kuinka SurveyMonkey voi auttaa luomaan kyselytutkimuksia ja analysoimaan tuloksia.

Määrälliset ja laadulliset tutkimukset ovat toisiaan täydentäviä menetelmiä, joita voit yhdistellä kyselytutkimuksissasi saadaksesi laajoja ja perusteellisia tuloksia.

Yksinkertaisesti sanottuna määrällisistä tiedoista saat luvut, jotka todistavat tutkimuksesi laajemmat yleiset näkökulmat. Laadullisista tiedoista saat syvällisempiä yksityiskohtia, joiden ansiosta ymmärrät johtopäätöksien merkityksen.

Jotta nämä menetelmät antaisivat parhaat tulokset kyselytutkimuksissasi, sinun on ymmärrettävä niiden väliset erot. Seuraavaksi tutustumme niihin lähemmin.

Määrällisen tutkimuksen menetelmillä pyritään keräämään numeerista dataa, jolla voidaan mitata muuttujia. Määrällinen data on jäsennettyä ja tilastollista, ja sen tulokset ovat objektiivisia ja ehdottomia. Määrällinen tutkimus perustuu grounded theory -menetelmään eli aineistolähtöiseen menetelmään, jossa kerättyjä tietoja analysoidaan järjestelmällisesti. Määrällinen tutkimus on menetelmä, joka auttaa vetämään yleisluonteisia johtopäätöksiä tutkimuksesta ja ennustamaan lopputuloksia.

Kyselytutkimukset ovat hyvä työkalu määrällisen tutkimuksen tekemiseen, sillä ne ovat kustannustehokkaita ja joustavia, ja niiden avulla tutkijat voivat kerätä dataa erittäin suuresta otoskoosta.

Laadullisella tutkimuksella kerätään muuta kuin numeerista dataa havaintojen tekemistä varten. Se ei ole tilastollista eikä jäsennettyä tai se on vain osittain jäsennettyä. Se perustuu tutkimussuunnitelman perusteella kerättyihin tietoihin, jotka vastaavat kysymykseen ”miksi?”

Laadullinen data sisältää tietoja, joilla pyritään kuvaamaan tiettyä aihetta sen mittaamisen sijaan. Tällaisella tutkimuksella mitataan mielipiteitä, näkemyksiä ja ominaisuuksia, ei lukuja, jotka voitaisiin esittää kaaviossa.

Laadullisen tutkimuksen menetelmiin kuuluu yleensä omakohtainen havainnointi, kuten haastattelujen tai kohderyhmien käyttäminen. Se on yleensä luonnollisessa ympäristössä tehtävää markkinatutkimusta eli tutkijat perehtyvät asioihin sellaisenaan. Tutkimukseen ei käytetä kokeita tai kontrolliryhmiä.

Laadullisen tutkimuksen tekijät pyrkivät tutkimaan käsiteltävää aihetta syvällisemmin saadakseen tietoja ihmisten vaikuttimista, ajattelutavoista ja asenteista. Vaikka laadullinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään tutkimuskysymyksiä syvemmin, se voi vaikeuttaa tulosten analysointia.

Määrällinen aineisto voi auttaa näkemään laajemman kuvan. Laadulliset tiedot lisäävät yksityiskohtia ja voivat antaa kyselytutkimuksen tuloksille inhimillisen näkökulman.

Tarkastelemme nyt, miten kumpaakin menetelmää käytetään tutkimusprojektissa.

 • Hypoteesien muodostaminen: Laadullisella tutkimuksella saadaan tarkkoja tietoja tietystä aiheesta. Voit käyttää sitä oman tutkimuksesi lähtökohtana selvittämällä sen avulla ongelmia tai mahdollisuuksia, joista ihmiset keskustelevat. Näistä ideoista voit muodostaa hypoteeseja, jotka voit sitten todistaa määrällisellä tutkimuksella.
 • Hypoteesien vahvistaminen: Määrällinen tutkimus tuottaa lukuja, joiden avulla voit vahvistaa hypoteesisi hyödyntämällä tilastollista analyysia. Oliko ongelma todellinen vai jonkun mielipide? Hankkimasi faktatiedon avulla voit tehdä objektiivisiin havaintoihin perustuvia päätöksiä.
 • Yleisten vastausten hankkiminen: Yleensä määrällisessä tutkimuksessa on enemmän vastaajia kuin laadullisessa, sillä monivalintakyselytutkimuksen tekeminen on helpompaa kuin useiden haastattelujen tai kohderyhmien järjestäminen. Se voikin tarjota vastauksia laajoihin kysymyksiin, kuten seuraaviin: Pitävätkö ihmiset sinusta enemmän kuin kilpailijoistasi? Mitkä yrityksesi tarjoamista palveluista ovat tärkeimpiä? Mikä mainos on houkuttelevin?
 • Inhimillisen tekijän lisääminen tuloksiin: Laadullinen tutkimus voi auttaa myös projektin loppumetreillä. Avoimista kysymyksistä saamasi lausunnot voivat tuoda inhimillisen lisän tulostesi objektiivisiin lukuihin ja trendeihin. Usein on hyödyllistä kuulla, kuinka asiakkaat kuvailevat yritystäsi omin sanoin, sillä siten voit löytää sokeat pisteesi. Laadullinen data auttaa juuri siinä.
Sinisistä pisteistä muodostuva ympyrä, jonka tausta on sininen ja harmaa

Aloita määrällinen tutkimus verkkopaneelillamme, niin saat tarpeitasi vastaavan otosyleisön.

Nämä kaksi tutkimusmenetelmää eivät ole ristiriidassa keskenään. Itse asiassa ne toimivat paljon paremmin yhdessä. Massadatan maailmassa tilastot ja luvut muodostavat vahvan perustan, jonka pohjalta voit tehdä päätöksiä. Tämä perusta ei kuitenkaan ole täydellinen ilman oikeilta ihmisiltä kerättyjä tietoja, jotka antavat numeroille merkityksen.

Kuinka nämä kaksi tutkimustyyppiä sitten yhdistetään? On suositeltavaa aloittaa laadullisella tutkimuksella lähes aina, kun haluat löytää uusia ongelmia ja tilaisuuksia, jotka auttavat syventämään tutkimusta myöhemmin. Määrällinen tutkimus tarjoaa ongelmien ja tilaisuuksien vahvistamiseen ja ymmärtämiseen tarvittavat mittaukset.

Tutustutaanpa esimerkkiin.

Sanotaan vaikka, että olet järjestänyt konferenssin ja haluat palautetta osallistujilta. Pystyt ehkä jo mittaamaan määrällisen tutkimuksen avulla useita seikkoja, kuten osallistumisprosentin, yleisen tyytyväisyystason, esitelmöijien laadun ja tapahtumassa jaettujen tietojen arvon. Kaikki nämä kysymykset voidaan esittää suljetulla ja mitattavalla tavalla.

Haluat ehkä myös esittää joitakin avoimia ja laadullisia tutkimuskysymyksiä saadaksesi selville, mitä olet saattanut jättää huomiotta. Voit käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mistä nautit konferenssissamme eniten?
 • Kuinka voisimme parantaa kokemustasi?
 • Onko sinulla jotain muuta palautetta konferenssiamme koskien?

Jos huomaat näissä laadullisissa kysymyksissä yhtenäisiä teemoja, voit päättää tutkia niitä syvällisemmin, tehdä joitakin asioita eri tavalla seuraavassa tapahtumassa ja varmistaa, että kysyt määrällisiä kysymyksiä näistä aiheista seuraavan konferenssin jälkeen.

Sanotaan esimerkiksi, että useiden osallistujien mielestä tapahtumapaikalle pääseminen oli negatiivisin asia koko konferenssissa. Seuraavassa kyselytutkimuksessa saatat kysyä määrällisiä kysymyksiä, esimerkiksi miten tyytyväisiä osallistujat olivat tapahtumapaikkaan, tai antaa vastaajien valita mieleisensä mahdollisten tapahtumapaikkojen luettelosta.

Eräs hyvä tapa tunnistaa, milloin on syytä vaihtaa yhdestä menetelmästä toiseen, on tarkastella avoimia kysymyksiä ja kysyä itseltäsi, miksi käytät niitä.

Jos esimerkiksi kysyit: ”Mitä mieltä olet jäätelöidemme hinnoista?”, vastaajat antavat palautetta omin sanoin ja saat varmasti joitakin odottamattomia vastauksia.

Jos et halua tällaisia vastauksia, sinun pitäisi harkita helposti mitattavissa olevaa vastausmuotoa. Esimerkiksi:

Ovatko jäätelöidemme hinnat suhteessa kilpailijoihimme mielestäsi:

 • korkeat
 • suunnilleen samat
 • matalat

Tämä auttaa kyselytutkimuksen vastaajia vastaamaan selkeämmin, mikä puolestaan antaa sinulle johdonmukaisia tietoja, joita on helppo analysoida.

Voit toteuttaa laadullista tutkimusta useilla eri tavoilla, jolloin saat erittäin yksityiskohtaisia tietoja kiinnostuksen kohteestasi.

 • Haastattelut. Kahdenkeskiset keskustelut, joissa perehdytään käsillä olevaan aiheeseen.
 • Esimerkkitapaukset. Syvähaastatteluista kerättyjä asiakastarinoita.
 • Asiantuntijoiden mielipiteet. Laadukasta tietoa asiantuntevista lähteistä.
 • Kohderyhmät. Kasvokkain tai verkossa järjestettävät pienryhmäkeskustelut, joissa osallistujat kertovat mielipiteitään tuotteesta tai aiheesta.
 • Avoimet kyselytutkimuskysymykset. Kyselytutkimuksessa oleva tekstikenttä, johon vastaaja voi vapaasti kirjoittaa ajatuksiaan käsiteltävästä aiheesta.
 • Havainnoiva tutkimus. Ihmisten rutiinien havainnointia, jotta ymmärretään, kuinka he esimerkiksi toimivat tuotteen kanssa.

Tämä avointen kysymysten tutkimustapa ei kuitenkaan aina anna tarkkoja tuloksia suuriin kysymyksiin. Tulosten analysointikin on hankalaa, sillä vastaajat kuvailevat näkemyksiään erilaisin sanoin ja ilmaisuin eivätkä he ehkä edes puhu samoista asioista, jos vastauksille annetaan mahdollisuus rönsyillä.

Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllisempää käyttää ainoastaan määrällistä lähestymistapaa.

Jotta vastaajat eivät joutuisi ymmälleen, saatat haluta karttaa tiettyjä kysymyksiä, kuten “Mitä mieltä olet internetpalvelustamme?” Sen sijaan voit kysyä suljetun, määrällisen kysymyksen, kuten seuraavassa esimerkissä.

Internetpalvelu on luotettava:

 • aina
 • useimmiten
 • noin puolet ajasta
 • toisinaan
 • ei koskaan

Kyselytutkimusten vastaajilla ei ole aina kärsivällisyyttä pohtia esitettyjä kysymyksiä ja kirjoittaa pitkiä vastauksia, jotka kuvastavat tarkasti heidän näkemyksiään. Useasta annetusta vaihtoehdosta valitseminen on paljon nopeampaa. Määrällisiä kysymyksiä käyttäessäsi voit lisätä enemmän kysymyksiä kyselytutkimukseen ja saada siten enemmän vastauksia.

Suljetuissa kyselyissä jopa sanallisille vastauksille voidaan antaa numeeriset arvot, jotka voit myöhemmin muuttaa indikaattoreiksi ja kaavioiksi. Tämä tarkoittaa, että tietojen yleinen laatu on parempi. Muista, että parhaat päätökset syntyvät tarkimpien tietojen pohjalta.

Asiakastyytyväisyyden kyselytutkimusmallimme sisältää joitakin hyviä esimerkkejä siitä, kuinka voit käyttää laadullisia ja määrällisiä kysymyksiä yhdessä niin, että saat kattavan yleiskuvan liiketoimintasi tilasta.

Miten kauan olet ollut yrityksemme asiakas?

 • tämä on ensimmäinen ostokseni
 • alle 6 kuukautta
 • 6–12 kuukautta
 • 1–2 vuotta
 • 3 vuotta tai enemmän
 • en ole vielä ostanut mitään

Miten todennäköisesti ostaisit tuotteitamme uudelleen?

 • Erittäin todennäköisesti
 • Todennäköisesti
 • Melko todennäköisesti
 • En kovin todennäköisesti
 • En lainkaan todennäköisesti
 • Onko sinulla muita kommentteja, kysymyksiä tai huolenaiheita?

Kun teet virheen, miten usein esimiehesi reagoi rakentavalla tavalla?

 • aina
 • useimmiten
 • noin puolet ajasta
 • toisinaan
 • ei koskaan
 • Mitä esimiehesi olisi tehtävä, jotta arvioisit hänen suoriutumisensa paremmaksi kuin nyt?

Nyt kun tunnet laadullisen ja määrällisen tiedon määritelmät sekä näiden kahden tutkimusmenetelmän väliset erot, sinulla on parempi käsitys siitä, miten niitä käytetään yhdessä. Voit hyödyntää niitä seuraavassa projektissasi käyttämällä jotain asiantuntijoidemme laatimaa kyselytutkimusmallia.

Meillä on valmiita kyselytutkimusmalleja kaikkia kysymystyyppejä varten. Tutustu asiantuntijoiden suunnittelemien kyselytutkimusmallien kirjastoomme.

SurveyMonkey voi auttaa valitsemaan, saatko parhaat tulokset keräämällä laadullista vai määrällistä dataa.