Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Vastaukset annetaan kysymysten perusteella, joten valitse kysymykset huolella! Avoimissa kysymyksissä aihetta avataan, ja suljetuissa kysymyksissä sitä rajataan: kummanko kysymystyypin avulla otat kaiken irti kyselytutkimuksestasi?

SurveyMonkey-logo

Etsitkö tietoa? On tärkeää lähteä liikkeelle oikeaan suuntaan alusta alkaen. Se, kuinka hankit tietoa ja minkälaisia kysymyksiä kysyt, on tärkeässä roolissa onnistuneen kyselytutkimuksen laatimisessa.

Ennen kuin aloitat kysymysten laatimisen, sinun kannattaa miettiä, miten aiot käyttää saamasi vastaukset. Aiotko kysyä suoria kysymyksiä? Entä luokittelukysymyksiä? Kun kyselytutkimuksesi tavoitteet ovat selvillä ja tiedät, mitä tietoja haluat kerätä, kysymystyyppien valitseminen käy helposti.

Kyselytutkimuskysymyksissä vastauksia kerätään joko avoimella tai suljetulla tavalla. Kysymyksillä voit kerätä palautetta erilaisilta yleisöiltä, kuten asiakkailtasi, kollegoiltasi, potentiaalisilta asiakkailta, ystäviltäsi tai perheenjäseniltäsi.

Huomaa: suljetuissa kysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot, kun taas avoimissa kysymyksissä vastaajia pyydetään kertomaan asioista omin sanoin.

Tutustu kysymystyyppeihin ennen kuin lyöt valintasi lukkoon. Nämä ovat parhaita kysymystyyppejä:

Alla on joitakin suosituimpia kyselytutkimuksen kysymystyyppejä ja selvitykset, kuinka niitä voi käyttää, jotta kyselystä tulee toimiva. Katso miltä kukin kysymystyyppi voisi näyttää vierailemalla esimerkkejä kyselytutkimuksen kysymyksistä -sivulla.

Monivalintakysymys on kyselytutkimusten suosituin kysymystyyppi. Niissä vastaaja voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon määrittämältäsi vastauslistalta. Monivalintakysymykset ovat monipuolisia ja intuitiivisia, ne tuottavat helposti analysoitavaa tietoa ja tarjoavat poissulkevia valintoja. Koska vastausvaihtoehdot ovat ennalta määrättyjä, kyselytutkimukseen osallistuminen on vastaajille helpompaa.

Suurin etusi on, että jäsennellyt kyselytutkimusvastaukset antavat kätevästi analysoitavaa dataa.

Monivalintakysymyksiä voi esittää useilla eri tavoilla.

Yksinkertaisin versio on yhden vastauksen monivalintakysymys. Yhden vastauksen kysymyksissä käytetään valintapainikemallia (ympyränmuotoiset painikkeet, jotka edustavat luettelon vaihtoehtoja). Näin vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon. Tällaiset kysymykset toimivat hyvin kahden vastausvaihtoehdon kysymyksissä, arvioinneissa tai luokitteluasteikoissa.

Tässä on esimerkki kysymyksestä, johon annetaan yksittäinen vastaus:

Esimerkki yhden vastauksen kysymyksestä

Usean vastauksen monivalintakysymyksissä on tavallisesti neliönmuotoiset valintaruudut. Näin vastaajat voivat valita kaikki itseään koskevat vaihtoehdot esimerkiksi kysymykseen ”Millä seuraavista tavoista käytät tuotettamme?”

Monivalintakysymysten yleinen ongelma on, että niissä vastaukset on pakko rajoittaa ennalta määrättyihin vaihtoehtoihin. Tämä saattaa vääristää tuloksiasi. Entä jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei sovi vastaajillesi? He saattavat vain valita satunnaisen vastauksen, mikä voi vaikuttaa tulostesi täsmällisyyteen.

Voit ratkaista tämän ongelman lisäämällä muu-vastausvaihtoehdon tai kommenttiruudun kaikkien vastausvaihtoehtojen jälkeen. Näin vastaajat tietävät, että heillä on mahdollisuus vastata kysymykseen omin sanoin antamiesi vaihtoehtojen sijasta.

Sinisistä pisteistä muodostuva ympyrä, jonka tausta on sininen ja harmaa

Lähetä kyselytutkimuksesi suurelle tai pienelle vastaajajoukolle Audience-verkkopaneelimme kautta.

Arviointiasteikkokysymyksissä (joita joskus kutsutaan järjestyskysymyksiksi) esitetään asteikko (0–1, 1–5, 0–100 jne.) ja pyydetään vastaajaa valitsemaan asteikolta numeerinen arvo, joka parhaiten kuvastaa hänen vastaustaan.

Net Promoter Score® ‑kysymykset ovat hyvä esimerkki arviointiasteikkokysymyksistä. Niitä käytetään selvittämään, miten todennäköisesti asiakkaat suosittelevat tuotetta tai palvelua.

Esimerkki Net Promoter ‑kysymyksestä

Luokittelukysymyksissä ja numeerisissa arviointiasteikoissa on tärkeää selittää vastaajalle asiayhteys. Jos esimerkiksi kysyt: "Kuinka paljon pidät jäätelöstä?" selostamatta asteikkosi numeroiden merkitystä, numeroihin perustuvassa arviointiasteikossa ei ole paljoakaan järkeä.

Olet varmaankin nähnyt tällaisia kysymyksiä aiemmin. Likert-asteikon kysymyksissä vastaajia pyydetään olemaan samaa tai eri mieltä, ja näin pyritään tuomaan esiin vastaajien mielipiteet ja tuntemukset.

Likert-asteikon sisältävissä kysymyksissä mahdolliset vastaukset ovat esimerkiksi ”ei lainkaan todennäköistä”, ”erittäin todennäköistä” ja joitakin vaihtoehtoja niiden väliltä. Näin ne auttavat saamaan hyvän käsityksen palautteesta. Esimerkiksi työntekijöille suunnatuissa kysymyksissä käytetään usein Likert-asteikkoa, jolla mitataan mielipiteitä tai asenteita erilaisista aiheista.

Esimerkki työntekijöille suunnatusta kyselytutkimuskysymyksestä

Jos haluat asettaa peräkkäin muutaman kysymyksen, joissa on samat vastausvaihtoehdot, sinun kannattaa tehdä niistä matriisikysymys. Likert- tai arviointiasteikon sisältävä kysymysjoukko sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Matriisikysymyksillä sisältö voidaan tiivistää yksinkertaisemmaksi, mutta niitä on käytettävä varoen. Esimerkiksi alla näkyvän kaltainen suuri matriisi voi aiheuttaa päänvaivaa, minkä lisäksi siihen vastaaminen mobiililaitteilla voi olla hankalaa.

Esimerkki monimutkaisesta matriisikysymyksestä

Pudotusvalikko on kätevä tapa tarjota paljon vaihtoehtoja monivalintakysymykseen ilman, että vastaaminen tuntuu ylivoimaiselta. Pudotusvalikossa vastaaja voi etsiä sopivan vastauksen vieritettävästä vastausluettelosta.

Esimerkki pudotusvalikon sisältävästä kysymyksestä

Vastaaja voi saada käyttökelpoista kontekstia kysymyksestä, jos kaikki vastausvaihtoehdot ovat heti näkyvissä. Tämä kannattaa muistaa, jos harkitset käyttäväsi kyselytutkimuksessasi useampaa kuin yhtä pudotusvalikkokysymystä.

Avoimiin kysymyksiin ei voi vastata valitsemalla valmiista vaihtoehdoista, vaan vastaajien on kirjoitettava vastauksensa kommenttiruutuun. Kyselyn jälkeen vastauksia tarkastellaan yksitellen tai tekstianalyysityökalujen avulla.

Tietojen analysoinnin kannalta avoimet kysymykset eivät ole paras vaihtoehto. Kirjoitettuja vastauksia ei ole helppoa mitata, ja sen vuoksi tekstiruudut sopivat paremmin laadullisen datan keräämiseen. Kun vastaajalla on mahdollisuus antaa palautetta omin sanoin, saatat löytää tilaisuuksia, jotka muuten olisivat jääneet huomaamatta. Jos kuitenkin tarvitset analysoitavaa tietoa, haluat luultavasti pitäytyä määrällisessä markkinointitutkimuksessa ja käyttää suljettuja kysymyksiä.

Ammattilaisvinkki: Käytä sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä, niin saat käyttökelpoisempaa määrällistä dataa. Esimerkiksi Net Promoter ‑kysymyksen jälkeen voit kysyä seuraavaa:

Net Promoter ‑kysymyksen jälkeen esitettävä avoin kysymys lisätietoja varten

Käytä demografisia kysymyksiä, jos haluat tietoa esimerkiksi vastaajan taustasta tai tulotasosta. Oikein käytettyinä tämäntyyppisten kysymysten lisääminen kyselyyn voi tarjota paremman näkemyksen kohdeyleisöstäsi. Demografisilla kysymyksillä voit tehokkaasti segmentoida yleisösi sen perusteella, keitä he ovat ja mitä he tekevät, ja hyödyntää tietojasi entistä syvällisemmin.

Perinteisissä demografisia tietoja pyytävissä kysymyksissä tiedustellaan esimerkiksi ikää, sukupuolta ja ammattia. Niissä voidaan kysyä myös vastaajan nykyisestä suhteesta:

Esimerkki syvällisemmästä demografisia tietoja pyytävästä kysymyksestä

Kun pääset jyvälle eri kysymystyypeistä, sinun on pian helppoa hyödyntää tietosi entistä paremmin. Oppiessasi käyttämään kuhunkin tilanteeseen sopivia kysymystyyppejä voit paremmin keskittyä juuri niihin tietoihin, joita tarvitset vastaajiltasi. Ensi alkuun voit käyttää kyselytutkimuksen laadintaan tarkoitettuja työkalujamme, jotka auttavat sinua valitsemaan kyselytutkimukseesi sopivat kysymykset.

Luokituskysymyksissä vastaajia pyydetään järjestämään vastausvaihtoehdot omien mieltymystensä perusteella. Vastaajien tuntemusten selvittämisen lisäksi saat tietää myös, miten yleisesti niin ajatellaan.

Muistathan, että luokituskysymyksiin vastaaminen voi viedä aikaa. Jätä ne siis vähemmälle, jos saat tarvitsemasi tiedot toisenlaisista kysymyksistä. Niitä kannattaa käyttää vain ollessasi varma, että vastausvaihtoehdot ovat tuttuja vastaajille. Muutoin kysymyksiin on lähes mahdotonta vastata täsmällisesti ja rehellisesti.

Esimerkiksi alla näkyvässä kysymyksessä vastaajien on tunnettava kukin televisiosarja ennen kuin he voivat verrata niitä.

Televisiosarjojen luokituskysymys

Kuvanvalintakysymyksissä voit käyttää kuvia vastausvaihtoehtoina. Tämä tepsii hyvin, kun haluat vastaajien arvioivan vaikkapa mainoksen tai logon visuaalisia elementtejä. Ne tarjoavat vastaajille myös tervetullutta vaihtelua tekstien lukemiseen.

Esimerkki kuvanvalintakysymyksestä

Haluatko saada reaaliaikaista mutu-palautetta jostain kuvasta? Käytä klikkauskarttakysymyksiä! Lisää kyselytutkimukseen kuva ja pyydä vastaajia klikkaamaan jotain kuvan kohtaa. Voit esimerkiksi kysyä, mikä hyllyllä oleva tuote houkuttelee eniten tai mikä verkkosivustosi osa on helppokäyttöisin.

tuote-kuva-blogi

Tarvitsetko vastaajien ansioluettelon, kasvokuvan tai henkilökortin? Voit pyytää mitä tahansa PDF-, PNG- tai Word-muotoista tiedostoa, joiden saavuttua voit ladata ne kätevästi.

Esimerkki tiedostonlähetyskysymyksestä

Anna vastaajille mahdollisuus antaa arvosana numeromuotoisella liukuvalla asteikolla. Kysymykset ovat vuorovaikutteisia, joten niihin vastaaminen voi olla hauskaa, ja niiden avulla saat määrällistä tietoa vastaajien asenteista sekä yksilöllisessä että koostetussa muodossa.

Esimerkki liukuvan asteikon sisältävästä kysymyksestä

Vertailtavia kysymyksiä ei välttämättä tarvitse esittää tietyssä muodossa, mutta niiden avulla voit verrata tuloksiasi muiden saman kysymyksen esittävien kyselytutkimusten tuloksiin.

Vertailtavat kysymykset voivat olla hyvinkin erilaisia, ja niiden avulla voidaan tutkia erilaisia vastaajajoukkoja (esimerkiksi työntekijöitä tai asiakkaita). Voit etsiä tällaisia kysymyksiä kysymyspankistamme tai käyttää jotakin kyselytutkimusmalliamme. Kysymyksen yläpuolella näkyvä pieni pylväskaavio merkitsee, että kysymys on vertailtavissa.

Vertailtava NPS-kysymys

Nyt kun olet tutustunut erilaisiin kysymystyyppeihin, voit aloittaa kyselytutkimusten luomisen! Nämä neuvot kannattaa pitää mielessä:

Toimivaa kyselytutkimusta ei tarvitse tehdä vaikean kautta, eikä kyselytutkimuksen suunnittelusta tarvitse huolehtia. Voit luoda kyselytutkimuksen muutamassa minuutissa valitsemalla jonkin sadoista ilmaisista omien asiantuntijoidemme taidokkaasti suunnittelemista kyselytutkimusmalleista.

Haluatko mieluummin luoda kyselytutkimuksen itse? Etsi kysymyspankistamme valmiita kysymyksiä, joiden avulla voit saada tarvitsemasi vastaukset. Kummankin keinon avulla pystyt varmasti luomaan kyselytutkimuksia, joista saamasi tulokset ovat metodologiemme vakuutusten mukaan puolueettomia.

Istuvatko kyselytutkimuksesi mobiililaitteiden maailmaan? Kolme kymmenestä vastaajasta Yhdysvalloissa vastaa SurveyMonkey-kyselytutkimukseen älypuhelimella tai tabletilla. Tämän tarkistuslistan avulla voit katsoa, millaisia kysymyksiä sinun tulisi kysyä ja miten kyselytutkimus kannattaa muotoilla, jotta se toimii oikein mobiililaitteissa.

  • Käytä kyselytutkimuksessa enimmäkseen monivalintakysymyksiä.
  • Esitä rajattu määrä kysymyksiä kullakin sivulla.
  • Tee kyselytutkimuksista lyhyitä, jotta niihin jaksetaan vastata.
  • Merkitse vain tärkeimmät kysymykset pakollisiksi.
  • Käytä yksinkertaista muotoilua ilman tilaa vieviä etenemispalkkeja tai logoja.
  • Vältä kuvia, sillä ne vievät arvokasta tilaa pienellä ruudulla.
  • Testaa kyselytutkimusta erilaisilla mobiililaitteilla.
  • Tee URL-osoitteesta lyhyt ja helposti luettava, jotta sen voi lisätä mihin vain.

Me kaikki hyödymme, kun joku tarkistaa työmme – kyselytutkimukset mukaan lukien.

Ennen vastaajille lähettämistä kyselytutkimus kannattaa jakaa kollegoille, ystäville, perheenjäsenille ja kaikille muillekin, joille onnistumisesi on sydämen asia. Koskaan ei voi tietää, millaisia virheitä ja parannusmahdollisuuksia muut huomaavat.

On tärkeää tietää, mitä kysymystyyppiä käyttää milloinkin. Kun olet perehtynyt kysymyslajeihin, sinun on helppo keskittyä siihen, mitä vastaajilta edellytetään, ja saat parempaa tietoja kuin koskaan aiemmin.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit

Ilmaiset asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallimme auttavat säästämään aikaa ja hyödyntämään loistavat ideat. Pyydä tarvitsemasi palaute jo tänään.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Katso, kuinka Box antaa ohjat tiiminsä käsiin asiakasdatan avulla

Katso, kuinka Box selvittää SurveyMonkeyn avulla 360 asteen näkymän asiakaspolusta ja kerää palautetta yhdessä paikassa.

Vahvista brändiäsi asiakkaiden menestystarinoilla ja asiakaskokemuksilla

Kerää tarinoita ja kokemuksia suoraan asiakkailta ja muotoile niistä esimerkkitapauksia, kokemuksia ja arvosteluja myynnin ja markkinoinnin tueksi.

SurveyMonkey voi auttaa muokkaamaan kyselytutkimuksiasi tarjoamalla apua tarpeitasi vastaavien kysymystyyppien valitsemiseen.