Tarjoa parempi ja tuottavampi työpaikka työntekijöiden sitoutumistutkimuksen avulla

Älä selvitä pelkästään työntekijöiden tyytyväisyyttä, vaan mittaa sitä, mikä on tärkeintä.

Työntekijöiden sitoutuminen tarkoittaa sitä, miten paljon työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja osallisia päivittäisessä työssään. Henkilöstöhallinnon asiantuntijat ja tutkijat ovat keskustelleet laajalti osa-alueista, jotka johtavat työntekijöiden sitoutumiseen. Asian ytimessä on kuitenkin se, kokevatko työntekijät ottavansa osaa yrityksensä missioon ja menestykseen.

Työntekijöiden sitoutuneisuuskyselyt eivät mittaa ainoastaan työntekijöiden tyytyväisyyttä – ne mittaavat myös sitä, miten omistautuneita he ovat yrityksen missioon ja tuloksiin. Työntekijöiden sitoutumisen mittaaminen on sen vuoksi sitäkin tärkeämpää: se on tärkeä yrityksesi terveen toiminnan indikaattori ja hyvä tapa havaita parannettavat osa-alueet.

Kannusta työntekijöitäsi yhteiskuntatieteeseelliseen tutkimukseen perustuvan, automatisoidun ja tehokkaan sitoutumisohjelman avulla.

Kun työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, he ovat myös tyytyväisempiä ja motivoituneempia, minkä ansiosta tuottavuus paranee — joissain tapauksissa jopa 22 %.

Tästä syystä työntekijöiden sitoutuneisuus on erittäin tärkeää organisaatiosi menestyksen kannalta. Sitoutunut työvoima tekee organisaatiosta entistä tuottavamman ja kannattavamman. Eikä kyse ole aivan vähäisestä kasvusta: Gallup selvitti, että yritykset, joiden työntekijät ovat erityisen sitoutuneita, suoriutuivat kilpailijoihinsa verrattuna 147 % paremmin osakekohtaisella tuloksella mitattuna.

Tämä osoittaa, että liiketoiminnassa ei ainoastaan pitäisi mitata työntekijöiden sitoutumista – sitä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää tekemättä.

Miten työtekijöiden sitoutuminen ja tyytyväisyys eroavat toisistaan? Nämä kaksi asiaa limittyvät toisiinsa, mutta työntekijöiden sitoutuneisuus on paljon laajempi käsite kuin työntekijöiden tyytyväisyys. Toisin sanottuna sitoutuneet työntekijät ovat todennäköisesti tyytyväisiä, mutta kaikki tyytyväiset työntekijät eivät ole sitoutuneita.

Akateemikot käyvät kiivasta keskustelua siitä, mitkä työntekijöiden sitoutumisen mittapuut tarkalleen ottaen ovat. Useiden viimeaikaisten aiheesta tehtyjen tutkimusten ja niistä saatujen tulosten perusteella voimme todeta, että hyvä työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimus mittaa useita eri tekijöitä, joista muutamia esimerkkejä alla.

Yrityksen johto voi joko lisätä työntekijöiden sitoutuneisuutta tai murtaa sen. Kyse ei ole ainoastaan siitä, kohteleeko ylempi johto työntekijöitä hyvin tai onko sen toiminta eettistä (vaikka sekin on tietysti tärkeää!) Ratkaisevaa on se, että yrityksen johto on tehokasta organisaation jokaisella tasolla. Tämä tarkoittaa esimiehiä, jotka noudattavat toiminnassaan yrityksen arvoja, hallitsevat kommunikoinnin ja ryhtyvät tarvittaessa oikeanlaisiin toimiin. Hyvä työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimus mittaa näitä toimintatapoja esimiestasolta ylimpään johtoportaaseen. Voit käyttää tähän tarkoitukseen yrityksen johdon suoriutumista arvioivaa kyselytutkimusmalliamme.

Useimmat ihmiset eivät itse asiassa halua helppoa työtä, vaan he kaipaavat haasteita jokapäiväisissä tehtävissään. Haastava työ voi olla työntekijöille todella motivoivaa – edellyttäen, että he voivat selvästi nähdä, miten heidän työnsä liittyy koko yrityksen toimintaan. Käytä työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimusta kysyäksesi työntekijöiltäsi, miten haastavana (ja motivoivana) he pitävät työtään sekä selvittääksesi, onko heidän työnsä ja yrityksen toiminnan tulosten välillä heidän mielestään suora yhteys.

Kunnianhimoiset työntekijät ovat hyvä asia. He voivat olla koko tiimisi motivoituneimmat ja tuottavimmat jäsenet – edellyttäen, että he tietävät, miten sinä voit auttaa heitä etenemään urallaan. Jos näin ei ole, olet vaarassa menettää heidät. Uratavoitteiden on tärkeää olla selvästi nähtävillä, mutta myös sinun täytyy olla valmis ojentamaan auttava kätesi. Saavatko työntekijäsi tukea koulutus- ja mentorointimahdollisuuksien kautta? Työntekijöiden sitoutumiskyselytutkimus voi auttaa sinua selvittämään, näkevätkö työntekijät selkeän, eteenpäin vievän polun ja saavatko he tarvitsemaansa tukea päästäkseen sinne, minne he haluavat päästä.

Kun työntekijät ovat ylpeitä työpaikastaan, se näkyy myös ulospäin. He todella uskovat yrityksesi tavoitteisiin ja haluavat nähdä yrityksesi menestyvän. Tämä asenne välittyy heidän toimintaansa: kun ihmiset tuntevat ylpeyttä työpaikastaan, he tuntevat ylpeyttä myös työstään. Tämän ylpeyden tunteen vaalimisen tarkoitus ei ole ainoastaan synnyttää työntekijöissä hyvänolontunnetta. Tällöin he toimivat keskittyneesti, ovat yhteistyöhaluisia kollegoidensa kanssa ja sitoutuvat ratkaisemaan ongelmia.

On sanomattakin selvää, että vietämme paljon aikaa työtovereidemme kanssa. Kaiken kokoisissa yrityksissä on tärkeää ottaa huomioon työntekijöiden väliset suhteet: kuinka he kommunikoivat toistensa kanssa, kuinka he suhtautuvat toistensa kykyihin ja mitkä asiat he kokevat työyhteisön vahvuuksiksi ja mitkä heikkouksiksi. Sillä, miten työntekijät suhtautuvat kollegoihinsa, voi olla valtava vaikutus heidän työmoraaliinsa ja uskoonsa siihen, että yritys voi saavuttaa tavoitteet. Näihin asioihin paneutuvien työntekijäkyselytutkimuksen kysymysten tulisi olla merkittävä osa sovellettavia työntekijöiden sitouttamisstrategioita.

Työntekijöiden sitoutumisen mittaaminen ei yksin riitä sitoutuneen työvoiman vaalimiseen. Tuloksia pitää osata lukea, jotta voi nähdä kehittämiskohteet ja soveltaa työntekijöiden sitoutumisstrategioita käytännössä. Tästä todellinen työ alkaa.

Olet ehkä kiinnostunut mittaamaan ja kehittämään vain joitakin työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Voit esimerkiksi vain haluta keskittyä tarkastelemaan, kuinka yrityksen johdon toiminta vaikuttaa työntekijöiden sitoutuneisuuteen. Voit käyttää yrityksen johdon suoriutumista arvioivaa kyselytutkimusmallia tai työntekijöiden sitoutumista mittaavan kyselytutkimusmallin sitä osaa, joka käsittelee yrityksen johdon toimintaa.

Tämä ei välttämättä kuitenkaan riitä, jos haluat todella hyödyntää kyselytutkimuksia työntekijöiden sitoutumisstrategioiden kehittämiseksi. Jos keskityt alusta asti yhteen tiettyyn aiheeseen, muut kehittämistä kaipaavat osa-alueet saattavat jäädä sinulta huomaamatta. Entä jos urakehitysmahdollisuudet – eikä niinkään yrityksen johdon toiminta – on yrityksesi työntekijöiden kohdalla ratkaisevampi sitoutumiseen vaikuttava tekijä?

Jos yrität kehittää kattavaa työntekijöiden sitoutumisstrategiaa, on parempi aloittaa kokonaisvaltaisesti ja keskittyä yksittäisiin painopisteisiin vasta seuraavassa vaiheessa.

Tunnustele jokaista tekijää, joka vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen: työntekijöiden sitoutumista mittaava kyselytutkimusmalli on suunniteltu nimenomaan asian kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Kokeile sitä

Kun olet tehnyt kyselytutkimuksesi ja saanut selville, mitkä asiat kaipaavat kehittämistä, sinun täytyy alkaa priorisoida. Saatat ehkä haluta painottaa jokaista yksittäistä osa-aluetta, joissa tulos oli kaukana täydellisestä, mutta älä reagoi tähän päähänpistoon – muutoin päädyt vain venyttämään esimiesten voimavaroja ja resursseja liikaa, eivätkä tulokset välttämättä parane.

Yritä sen sijaan tunnistaa muutama keskeisin työntekijöidesi sitoutumiseen vaikuttava tekijä ja keskity ainoastaan niihin. Vain muutaman seikan asettaminen etusijalle voi olla haasteellista, joten voit helpottaa valintaa pohtimalla näitä kysymyksiä:

  1. ”Mihin voin käyttää resurssejani niin, että vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen olisi mahdollisimman suuri?” Etsi kohteet, joissa kyselytutkimuksen tulokset olivat kauimpana toivomaltasi tasolta.
  2. ”Mitkä toimenpiteet hyödyntävät resursseja tehokkaimmin?” Mieti, mitkä osa-alueet ovat helpoimpia painottaa – ehkä käyttäen jo olemassa olevia resursseja tai asiantuntemusta.

Minkä toimenpiteen valitsetkin, on tärkeää kertoa siitä työntekijöille ja varmistaa, että he ymmärtävät, miten ja milloin se toteutetaan. Läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää. Suosittelemme tavoitteiden asettamisessa seuraavia kriteereitä: täsmällinen, mitattava, saavutettavissa oleva, aiheellinen (relevantti) ja aikaan sidottu.

Miten voit selvittää, vaikuttaako suunnitelmasi positiivisesti? Tietenkin lähettämällä työntekijöille sitoutumiskyselytutkimuksen. Olennainen osa työntekijöiden sitoutumisen kehittämistä on sitoutumisen johdonmukainen ja jatkuva mittaaminen.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Luo parempi hakijakokemus

Selvitä SurveyMonkeyn avulla, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin.

Luo monimuotoinen, oikeudenmukainen ja inklusiivinen työpaikka

Mittaa ja paranna monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Esimerkkejä työntekijöiden palautteesta ja sen käyttämisestä

Katso, miksi työntekijöiden palaute on tärkeää ja miten voit parhaiten vastaanottaa ja hankkia sitä.